پایان نامه حقوق

دانلود رایگان پایان نامه حقوق در مورد مبارزه با مواد مخدر

دانلود پایان نامه

……………………………………………………………….24
گفتارچهارم:تریاد……. ………………….. ………………………………………………………………………………..24

فصل دوم-انواع جرائم سازمان یافته
بخش اول:تاریخچه مواد مخدر در جهان…….. ………………………………. ………………………………….25
گفتار اول: سیر تحولات مواد مخدر…………………………………………………………………………………..25
1- سابقه تاریخی مواد مخدر…………. ………………….. ………………………………………………………….25 2-نقش دولت های استعماری در گسترش مواد مخدر…………………………………………………………26
3- تجار اروپایی و گسترش مواد مخدر……………………………………………………………………………..27
گفتار دوم: گروهبندی مواد مخدر………………………………………………………………………………………28
مبحث اول: گروه بندی مواد اعتیادآور، ارائه شده از طرف اداره مبارزه با مواد مخدر آمریکا………29
مبحث دوم: گروه بندی مواد مورد سوء مصرف در قانون مبارزه با مواد مخدر ایران…………………29
گروه بندی مواد مورد سوء مصرف برحسب تأثیر………………………………………………………………. 30
گفتار سوم:سازمان ها و نهادهای مسئول در زمینه مبارزه با مواد مخدر……………………………………30
مبحث اول: سازمان ملل متحد…………………………………………………………………………………………..30
مبحث دوم: پلیس بین الملل…………………………………………………………………………………………….32
مبحث سوم: سازمان بهداشت جهانی…………………………………………………………………………………33
گفتار چهارم: قانونگذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر در ایران…………………………………………….33
مبحث اول: قانون گذاری و نحوه مبارزه با مواد مخدر قبل از انقلاب اسلامی………………………….34
مبحث دوم:قانونگذاری ونحوه مبارزه بامواد مخدر بعد از انقلاب اسلامی……………………………….34
گفتار پنجم:مراکزعمده تولید و قاچاق مواد مخدر در جهان…………………………………………………..38
مبحث اول: منطقه آسیا…………………………………………………………………………………………………….38
1- منطقه موسوم به هلال طلایی:……………………………………………………………………………………..38
1-1پاکستان……………………………………………………………………………………………………………………39
2-1افغانستان…………………………………………………………………………………………………………………39
2-منطقه موسوم به مثلث طلایی……………………………………………………………………………………….40
1-2تایلند……. …………………………………………………….. ………………………. …………………………….40
2-2برمه ……………. ……………………………………………………. ……………………… ……………………….41
3-2لائوس…………….. ……………………………………………………. ……………………………………………..41

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

مطلب مشابه :  منبع پایان نامه درباره اموالی

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

4-2چین………… ………………………. ………………………………………………………………………………….41
مبحث دوم: منطقه آمریکای جنوبی…….. …………………………………………………… ……………………..42
1- آرژانتین.. ………………………. ……………………………………………………………………………………….42
2- بولیوی…… ………………………. …………………………………………………………………………………….43
3- کلمبیا……….. ………………………. ………………………………………………………………………………….43
4- پرو…….. ………………………. ………………………………………………………………………………………..44
مبحث سوم: منطقه آفریقا…. ………………………. ………………………………………………………………….44
گفتار ششم: کنوانسیون ها و پروتکل های مهم… ……………………………………………………………….44
الف) کنوانسیون بین المللی تریاک لاهه…………………….. …………………………………………………… 44
ب) کنوانسیون بین المللی تریاک مورخ 1925 ژنو….. …………………………………………………………45
ج) کنوانسیون تحدید ساخت و تنظیم توزیع مواد مخدر. …………………………………………………….45
د) پروتکل اصلاح کنوانسیون های 1912 مورخ 1946…. …………………………………………………….45
هـ) پروتکل مواد مخدر مورخ 1947 نیویورک… ………………………………………………………………..45
و) معاهده واحده مواد مخدر مورخ 1961 …………………….. ………………………………………………..46
بخش دوم: پولشویی… ……………………………….. ………………………………………………………………..47
گفتار اول: شیوه ها و مصادیق پول شویی…. ………………………………………………………………………48
گفتار دوم: سیستم های ارسال وجه………………………………………………………… ……………………….48
الف) سیستم بازار سیاه مبادله پزو…… ………………………. ……………………………………………………..48
ب) حواله/ هوندی……. …………………………………………………………………………………………………..49
ج) سیستم های چینی/ آسیای شرقی….. ……………………………………………………………………………50
د)سیستم های دیگر…………. …………………………………………………. ……………………………………….51
گفتار سوم: روشهای کشف جرم پولشویی.. ……………………………………………………………………….51
گفتار چهارم: قوانین موجود در زمینه مبارزه با پولشویی……………………………………………………….53
مبحث اول:مبارزه با پول شویی در ایران……………………………………………………………………………..53
الف)وظایف قوه مقننه در قبال پول شویی. ………………………………………………………………………..54
ب)وظایف اصلی قوه مقننه…. ………………………………………………………………………………………….54
مبحث دوم: مبارزه با پول شویی در سطح بین المللی.. ………………………………………………………..55
1-حقوق بین الملل در بحث پول شویی……….. ………………………………………………………………….55
2-همکاری کشورها در مبارزه با پول شویی…. …………………………………………………………………..56
گفتار پنجم: نهادهای بین المللی ارائه دهنده آموزش. …………………………………………………………..57
بخش سوم:تعریف دزدی دریایی…………… …………………………………………………………………………59
گفتار اول:تاریخچه دزدی دریایی………. ……………………………………………………………………………..61
گفتار دوم:وضعیت حقوقی دزدی دریایی در قوانین ایران………………………………………………………62
گفتار سوم:قوانین و کنوانسیونهای خاص در زمینه مبارزه با دزدی دریایی……………………………….63
مبحث اول:سازمان های بین المللی… ……………………….. ……………………………………………………..63
الف-سازمان های بین المللی دریایی. ………………………………………………………………………………..63
بخش چهارم: تروریسم…….. …………………………………………………………………………………………….65
گفتار اول: مفهوم شناسی و معنایابی تروریسم… ………………………………………………………………….65
گفتار دوم: سوابق تاریخی تروریسم………. ……………….. ………………………………………………………67
گفتار سوم: مصادیق تروریسم……….. …………………………………………………… …………………………..69
مبحث اول: مصادیق عینی تروریسم……. …………………………………………………………………………….69

گفتار چهارم:قوانین و کنواسیونهای موجود در زمینه مبارزه با تروریسم…………………………………..71
مبحث اول:رویکردهای سازمانهای بین المللی در مقابله با تروریسم……………………………………….71
الف)تجویز نادرست حق دفاع مشروع در مقابله با تروریسم توسط شورای امنیت……………………71
ب)تأسیس محاکم ویژه رسیدگی به اقدامات تروریستی.. …………………………………………………….73
مبحث دوم : اسناد و قوانین ملی تروریسم………………………………………………………………………….74
الف) قانون مجازات اسلامی…………….. …………………………………………………………………………….74
ب) سایر قوانین و مقررات موجود… ………………………………………………………………………………. 75
ج)راهبرد جامع مبارزه با تأمین مالی تروریسم….. ……………………………………………………………….76

فصل سوم-قاچاق انسان
بخش اول: تعریف قاچاق انسان…….. …………………………………………………………………………………..77
بخش دوم: سیر تاریخی پدیده قاچاق انسان…. ………………………………………………………………………80
بخش سوم: مقایسه قاچاق انسان و قاچاق مهاجران … …………………………………………………………….83
گفتار اول )هویت بزه دیده ……………….. ……………………………………………. ……………………………….85
گفتار دوم)رضایت بزه دیده … ……………………………………………. …………………………………………….86
گفتارسوم)هدف نقل و انتقال ………………. …………………………………………………………………………….86
بخش چهارم
گفتار اول:مصادیق قاچاق انسان………………………………………………………………………………………..87
مبحث اول: بهره کشی مادی: نخستین جلوه استثمار فرد……………………………………………………….87
1-بردگی……………………………………………………………………………………………………………………….87
2- بیگاری و کار اجباری…….. …………………………………………………………………………………………88
مبحث دوم: بهره کشی جنسی؛ جلوه ای از نقض کرامت انسانی…………………………………………….92
1-فحشا و روسپی گری…… …………………………………………………………………………………………….92
2-قوّادی…………… ………………………. ……………………………………………………………………………….93

بخش پنجم: قوانین و کنوانسیون های موجود در زمینه مبارزه با قاچاق انسان………………………….95
گفتار اول: در سطح بین الملل…………………………………………………………………………………………..95
الف) سیاست جنایی بین المللی و توانمندسازی کشورها در مقابله با قاچاق انسان…………………..96
ب) اقدامات آگاهی بخش نسبت به خطرات قاچاق انسان…………………………………………………….97
برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره زنان……………………………………………………………….97
2- برگزاری کنفرانس های بین المللی درباره کودکان…………………………………………………………..99
گفتار دوم:قوانین و نهادها و کنوانسیون های موجود در زمینه مبارزه با قاچاق انسان در ایران… 100

مبحث اول:پاسخ های تقنینی…………………………………………………………………………………………..100
گفتار سوم: سازمانها و نهادهای مسئول در زمینه مبارزه با قاچاق انسان در ایران……………………103
مبحث اول: فرآیند پلیسی……………………………………………………………………………………………….103
الف: موقعیت نهاد امنیتی در فرآیند پاسخگویی به قاچاق انسان……………………………………………104
شورای عالی امنیت ملی و پاسخ های امنیتی دفاعی………………………………………………………104
وزارت اطلاعات و پوشش اطلاعاتی قاچاق انسان………………………………………………………..105
ب) موقعیت نهادهای انتظامی در فرآیند پاسخگویی به قاچاق انسان…………………………………….106
مبحث دوم : فرآیند قضایی…………………………………………………………………………………………….107
گفتار چهارم: سازمان های مسئول در زمینه مبارزه با قاچاق انسان در سطح بین

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته حقوق با موضوع: حقوق بشر

دیدگاهتان را بنویسید