قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری

قواعد حل اختلاف صلاحیت ذاتی در امور کیفری

وفق ماده۵۸قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۷۸:«حل اختلاف در صلاحیت،در امور کیفری طبق قواعد مذکور در کتاب آئین دادرسی در (امور مدنی)خواهد بود.»بعداً توضیح خواهیم داد که منظور ماده۵۸ از کلمه صلاحیت،صلاحیت ذاتی است. چنانچه بین دو دادگاه هم عرض(مانند دو دادگاه عمومی،یا دو دادگاه انقلاب)از دو استان،اختلاف صلاحیت به …

جایگزین‌های حبس: خدمات عمومی، جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

جایگزین‌های حبس: خدمات عمومی، جزای نقدی ، زندان، اصلاح، بازپروری

​ استفاده از زندان به عنوان آخرین حربه و توسل به مجازات های جایگزین در سطح گسترده نه تنها امنیت جامعه را تضمین می کند بلکه زمینه ایجاد بسیاری جرمها و فسادها بر اثر زندان را از بین می برد. از فروپاشی خانواده ها و به بیراهه رفتن فرزندان جلوگیری …

سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع

سیاست جنایی، جرایم منافی عفت، رابطه نامشروع

قانون گذار ایران از عمل منافی عفت و رابطه نامشروع تعریف جامع و مانعی ارائه نکرده است و فقط در ق.م.ع. سابق اصطلاح «عمل منافی عفت غیر از هتک ناموس در بند الف م ۲۰۸ و اصطلاح «رابطه نامشروع» در ماده ۲۱۲ را به طور تفکیک آورده بود. قانون گذار …

مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند-عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید

مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند-عدم رعایت مقررات قانون مدنی در خصوص ازدواج سفید

ماده ۶۴۵ ق.م.ا. مجازات مردی که بدون ثبت مبادرت به ازدواج می‌کند را حبس تعزیری تا یک سال در نظر گرفته است. لایحه حمایت خانواده این مجازات را به جزای نقدی (۲۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال) تبدیل کرده است. این میزان جریمه بالا می‌تواند دارای خاصیت بازدارندگی باشد، اما بی‌تردید …

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری -حقوق جزا و جرم شناسی

ازدواج سفید از نظر فقه امامیه و حقوق کیفری -حقوق جزا و جرم شناسی

آمارها نشانگر این است که این نوع ازدواج ها بیشتر در شهرهای بزرگ وجود دارد. زیاد بودن این نوع ازدواج در شهرهای بزرگ ناشی از این مسئله است که فرهنگ مدرن در حال گسترش در شهرهای ایران است و لذا ازدواج سفید و تحلیل آن نیاز به یک بحث جامعه …