۲-۲-۲ اجزای تشکیل دهنده سرمایه فکریدر مورد اجزاء و عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری، تعاریف و مدل های متعددی توسط محققان ارائه گردیده است. در دهه ی ۱۹۹۰ نویسندگان معروفی(بونتیس ۱۹۹۶، بروکینگ ۱۹۹۶، ادوینسون و مالون ۱۹۹۷،استیوارت ۱۹۹۷،سویبی ۱۹۹۸) شروع به تهیه چهارچوبی برای سرمایه فکری کردند تا موجب درک […]

چکیده انگلیسی ………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴فهرست اشکالعناوین شماره صفحهشکل ۱-۲ عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری از دیدگاه ادوینسون و مالون…………………………………….. ۱۶شکل ۲-۲ طرح ارزش سرمایه فکری بروکینگ……………………………………………………………………………. ۱۷شکل ۳-۲ نمودار سرمایه فکری روس و همکاران ………………………………………………………………………..۱۹شکل ۴-۲ سلسله مراتب سرمایه فکری روس و همکاران ………………………………………………………………۱۹شکل ۵-۲ هدایت کننده روس…………………………………………………………………………………………………… ۲۰شکل ۶-۲ مدل سرمایه […]

۲-۹-۲ تحقیقات انجام شده در داخل کشور…………………………………………………………………. ۶۴۱۰-۲ خلاصه فصل ………………………………………………………………………………………………………. ۶۹فصل سوم – روش تحقیق۱-۳ مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………… ۷۱۲-۳ روش تحقیق ……………………………. ……………………………………………………………………………۷۱۳-۳ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………. ۷۱۴-۳ جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………… ۷۲۵-۳ جمع آوری داده های تحقیق ……………………………………………………………………………………. ۷۲۶-۳ نرم افزار آماری مورد استفاده …………………………………………………………………………………… ۷۳۷-۳ فرضیه های تحقیق […]

۶-۵-۴-۲ حسابداری و هزینه یابی منابع انسانی ………………………………………………………… ۳۸۷-۵-۴-۲ مدل کارگزار فناوری………………………………………………………………………………… ۳۹۸-۵-۴-۲ امتیازات موزون مستند ………………………………………………………………………………۳۹۹-۵-۴-۲ هدایت کننده اسکاندیا …. ………………………………………………………………………….۴۰۱۰-۵-۴-۲ نمایشگر دارایی نامشهود…………………………………………………………………………. ۴۱۱۱-۵-۴-۲ ارزش بازار به ارزش دفتری …………………………………………………………………… ۴۱۱۲-۵-۴-۲ اندازه گیری ارزش نامشهود …………………………………………………………………… ۴۱۱۳-۵-۴-۲ شاخص سرمایه فکری ………………………………………………………………………….. ۴۲۱۴-۵-۴-۲ روش ارزشگذاری جامع ……………………………………………………………………….. ۴۳۱۵-۵-۴-۲ حسابداری […]

۴-۱ اهداف تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵-۱ پرسش های تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۶۶-۱ فرضیه های پژوهش …………………………………………………………………………………………………. ۷۷-۱ قلمرو تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۸۸-۱ روش تحقیق …………………………………………………………………………………………………………… ۸۹-۱روش گردآوری اطلاعات…………………………………………………………………………………………… ۸۱۰-۱ جامعه و نمونه آماری ……………………………………………………………………………………………. ۹۱۱-۱ تعاریف نظری و عملیاتی برخی از واژه های مورد استفاده…………………………………………. ۹۱۲-۱ خلاصه فصل و ساختار تحقیق ………………………………………………………………………………. ۱۰فصل […]

(۴-۶)در رابطه ی فوق تعیین دو پارامتر C و q بسیار تعیین کننده و اساسی است. بر اساس تحقیقات آقای لیو که در کتاب خود آورده است (Liu, 2002) برای مسائل مکانیک جامدات و مکانیک سیالات به ترتیب مقادیر ۱٫۴۲ و ۰٫۹۸ برای C و q منجر به جوابهای دقیقی […]

نمودار (۴-۲) میزان خیز تیر در دو روش RPIM و حل دقیق در حالت دوم۴-۲- حل مساله سنگ درزه دار ژیانگدر این بخش مساله سنگ درزه داری که شامل پنج دسته درزه افقی در عمق های مختلف می باشد و توسط ژیانگ۱۹۹۹ حل گردیده با روش RPIM حل شده و […]

با جایگذاری معادله پیشین در رابطه (۳-۹۴) داریم :(۳-۹۹)که(۳-۱۰۰)و به همین طریق برای بردار a داریم :(۳-۱۰۱))۳-۱۰۲)و در آخر داریم :(۳-۱۰۳)(۳-۱۰۴)فصل چهارمبررسی صحت عملکرد برنامه نوشته شدهدر این فصل به بررسی عملکرد کد نوشته شده با نرم افزار فرترن پرداخته شده است. که با آن یک تیر طره عمق به […]

(۳-۸۴)که برابر عنصر (i ,k)اُم در ماتریس می باشد.۳-۹-۱- خصوصیات روش RPIM۳-۹-۱-۱- وارون پذیر بودن ماتریس گشتاورهمان طور که قبلاً اشاره شد ماتریس گشتاور در روش RPIM وارون پذیر می باشد که اثبات این مطلب توسط قضایای ریاضی و تعریف توابع و ماتریس های معین[۶۷] امکان پذیر است. وارون پذیر بودن […]

در ساخت تابع شکل در روش درون یابی نقطه ای احتیاجی به هیچ گونه تابع وزنی نمی باشد به عبارت دیگر مقدار آن یک می باشد.۳-۷-۱۰- همسازیتوابع شکل در روش درون یابی نقطه ای دارای خاصیت همسازی نمی باشند. علت آنست که فرم ضعیف کلی[۵۹] برای دامنه تکیه گاهی محلی مورد […]