(۴-۶)در رابطه ی فوق تعیین دو پارامتر C و q بسیار تعیین کننده و اساسی است. بر اساس تحقیقات آقای لیو که در کتاب خود آورده است (Liu, 2002) برای مسائل مکانیک جامدات و مکانیک سیالات به ترتیب مقادیر ۱٫۴۲ و ۰٫۹۸ برای C و q منجر به جوابهای دقیقی […]

نمودار (۴-۲) میزان خیز تیر در دو روش RPIM و حل دقیق در حالت دوم۴-۲- حل مساله سنگ درزه دار ژیانگدر این بخش مساله سنگ درزه داری که شامل پنج دسته درزه افقی در عمق های مختلف می باشد و توسط ژیانگ۱۹۹۹ حل گردیده با روش RPIM حل شده و […]

(۳-۸۴)که برابر عنصر (i ,k)اُم در ماتریس می باشد.۳-۹-۱- خصوصیات روش RPIM۳-۹-۱-۱- وارون پذیر بودن ماتریس گشتاورهمان طور که قبلاً اشاره شد ماتریس گشتاور در روش RPIM وارون پذیر می باشد که اثبات این مطلب توسط قضایای ریاضی و تعریف توابع و ماتریس های معین[۶۷] امکان پذیر است. وارون پذیر بودن […]

با جایگذاری معادله پیشین در رابطه (۳-۹۴) داریم :(۳-۹۹)که(۳-۱۰۰)و به همین طریق برای بردار a داریم :(۳-۱۰۱))۳-۱۰۲)و در آخر داریم :(۳-۱۰۳)(۳-۱۰۴)فصل چهارمبررسی صحت عملکرد برنامه نوشته شدهدر این فصل به بررسی عملکرد کد نوشته شده با نرم افزار فرترن پرداخته شده است. که با آن یک تیر طره عمق به […]

و برای توابع اساسی درجه دوم داریم :(۳-۴۵)(۳-۴۶)شکل (۳-۴) مثلث خیام- پاسکال برای تک جمله ای ها در فضای دو بعدی (Liu, 2002)باید توجه کرد که در روش درون یابی نقطه ای مرسوم تعداد گره ها در دامنه تکیه گاهی با تعداد توابع شکل برابر باشد. با در نظر گرفتن […]

در ساخت تابع شکل در روش درون یابی نقطه ای احتیاجی به هیچ گونه تابع وزنی نمی باشد به عبارت دیگر مقدار آن یک می باشد.۳-۷-۱۰- همسازیتوابع شکل در روش درون یابی نقطه ای دارای خاصیت همسازی نمی باشند. علت آنست که فرم ضعیف کلی[۵۹] برای دامنه تکیه گاهی محلی مورد […]

iii- روش بازتولید هسته عمومی[۵۶]۲- روش های سری های محدود، شامل :الف- روش های کمتریت مربعات متحرک (MLS)i- تقریب MLSii- تقریب اصلاح شده MLSب- روش های درون یابی نقطه ای (PIM)i- درون یابی نقطه ای با چند جمله ایii- درون یابی نقطه ای شعاعینشان دادن تابع f(x) در دو روش […]

(۲-۷)که کرنش حجمی با رابطه زیر قابل بین است:(۲-۸)شکل زیر بیانگر مساله می باشد. شکل ۲-۱- مساله تحکیم یک بعدی ترزاقی شکل ۲-۲- مساله برای گره های ۳ ، ۱۰ ، ۱۴ بررسی گردیده استنتایج تحلیل نموداری مساله بصورت زیر است : نمودار ۲-۱- مقایسه نشست سطحی مساله ترزاقی با دو روش تحلیلی […]

پس از تعیین توابع شکل با استفاده از فرم قوی یا ضعیف، سیستم معادلات فرمولبندی می شوند. این معادلات اغلب بصورت ماتریس های گره ای نوشته می شوند و در سیستم ماتریسی کلی برای کل دامنه مساله جمع آوری می شوند.د) حل سیستم معادلات کلیپس از تشکیل سیستم معادلات کلی […]

نمودار(۵-۷) جابجایی افقی لایه بالایی درزه – فاصله ۱۰۱  فصل اول پیشگفتار امروزه آنالیز و طراحی سازه های ژئوتکنیکی عمدتاً توسط نرم در این نرم افزارها که عموماً شرایط آنالیز را بصورت دو بعدی (کرنش صفحه ای) در نظر گرفته می شود، محیط سازه ژئوتکنیک به تعداد زیادی المان تقسیم […]