پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درباره امر به معروف و نهی از منکر

چه کسی مسئول امر به معروف ونهی از منکر در دولت است؟ اگر هدف از امر به معروف و نهی از منکر را جریان صحیح امور در جامعه بدانیم، پس اولین مسئول؛ سلسله مراتب سازمانی ادارات از پایین ترین... ادامه مطلب