پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درباره امر به معروف و نهی از منکر

چه کسی مسئول امر به معروف ونهی از منکر در دولت است؟ اگر هدف از امر به معروف و نهی از منکر را جریان صحیح امور در جامعه بدانیم، پس اولین مسئول؛ سلسله مراتب سازمانی ادارات از پایین ترین... ادامه مطلب

پایان نامه حقوق

تحقیق رایگان درباره حقوق بشر

اصل قانون اساسی، در قانون تامین زنان و کودکان بی سرپرست، مصوب آبان ماه 1362 آمده است که دولت مکلف است نسبت به تضمین بیمه و رفاه زنان و کودکان بی سرپرست اقدام کند و حداکثر ظرف سه ماه... ادامه مطلب