(۳-۸۴)که برابر عنصر (i ,k)اُم در ماتریس می باشد.۳-۹-۱- خصوصیات روش RPIM۳-۹-۱-۱- وارون پذیر بودن ماتریس گشتاورهمان طور که قبلاً اشاره شد ماتریس گشتاور در روش RPIM وارون پذیر می باشد که اثبات این مطلب توسط قضایای ریاضی و تعریف توابع و ماتریس های معین[۶۷] امکان پذیر است. وارون پذیر بودن […]

در ساخت تابع شکل در روش درون یابی نقطه ای احتیاجی به هیچ گونه تابع وزنی نمی باشد به عبارت دیگر مقدار آن یک می باشد.۳-۷-۱۰- همسازیتوابع شکل در روش درون یابی نقطه ای دارای خاصیت همسازی نمی باشند. علت آنست که فرم ضعیف کلی[۵۹] برای دامنه تکیه گاهی محلی مورد […]

و برای توابع اساسی درجه دوم داریم :(۳-۴۵)(۳-۴۶)شکل (۳-۴) مثلث خیام- پاسکال برای تک جمله ای ها در فضای دو بعدی (Liu, 2002)باید توجه کرد که در روش درون یابی نقطه ای مرسوم تعداد گره ها در دامنه تکیه گاهی با تعداد توابع شکل برابر باشد. با در نظر گرفتن […]

iii- روش بازتولید هسته عمومی[۵۶]۲- روش های سری های محدود، شامل :الف- روش های کمتریت مربعات متحرک (MLS)i- تقریب MLSii- تقریب اصلاح شده MLSب- روش های درون یابی نقطه ای (PIM)i- درون یابی نقطه ای با چند جمله ایii- درون یابی نقطه ای شعاعینشان دادن تابع f(x) در دو روش […]

پس از تعیین توابع شکل با استفاده از فرم قوی یا ضعیف، سیستم معادلات فرمولبندی می شوند. این معادلات اغلب بصورت ماتریس های گره ای نوشته می شوند و در سیستم ماتریسی کلی برای کل دامنه مساله جمع آوری می شوند.د) حل سیستم معادلات کلیپس از تشکیل سیستم معادلات کلی […]

(۲-۷)که کرنش حجمی با رابطه زیر قابل بین است:(۲-۸)شکل زیر بیانگر مساله می باشد. شکل ۲-۱- مساله تحکیم یک بعدی ترزاقی شکل ۲-۲- مساله برای گره های ۳ ، ۱۰ ، ۱۴ بررسی گردیده استنتایج تحلیل نموداری مساله بصورت زیر است : نمودار ۲-۱- مقایسه نشست سطحی مساله ترزاقی با دو روش تحلیلی […]

نمودار(۵-۷) جابجایی افقی لایه بالایی درزه – فاصله ۱۰۱  فصل اول پیشگفتار امروزه آنالیز و طراحی سازه های ژئوتکنیکی عمدتاً توسط نرم در این نرم افزارها که عموماً شرایط آنالیز را بصورت دو بعدی (کرنش صفحه ای) در نظر گرفته می شود، محیط سازه ژئوتکنیک به تعداد زیادی المان تقسیم […]

همچنین در این پژوهش برای رتبه بندی متغیرهای پنج‌گانه سازمان یادگیرنده بانک توسعه ایران از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری استفاده شد که نتیجه آزمون یادشده بیانگر این مطلب است که در بانک توسعه صادرات ایران تفاوت بین میانگین جنبه‌های پنج‌گانه معنی‌دار بوده و بیشترین میانگین مربوط به فن آوری […]

۳-۹-۲- آزمون تحلیل واریانس فریدمندر این پژوهش از آزمون فریدمن به منظور سنجش تفاوت بین متغیر های مورد نظر استفاده می‌گردد، فرضیه های زیر جهت بررسی این نکته تعریف می‌گردد.:H0 رتبه میانگین ابعاد پنج‌گانه سازمان یادگیرنده در بانک توسعه صادرات ایران با هم برابر نیستند.:H1 حداقل یک زوج از رتبه میانگین‌های ابعاد پنج‌گانه سازمان […]

۰٫۹۵۰ ۴۶ در بانک توسعه از فن آوری گروه افزار، برای مدیریت فرایند های گروهی استفاده می شود. دانلود متن کامل پایان نامه در سایت jemo.ir موجود است ۰٫۹۵۰ ۴۷ در بانک توسعه از یادگیری بهنگام، سیستمی که نظام های یادگیری با فناوی بالا، مربی‌گری و انجام وظایف کاری واقعی […]