iii- روش بازتولید هسته عمومی[۵۶]۲- روش های سری های محدود، شامل :الف- روش های کمتریت مربعات متحرک (MLS)i- تقریب MLSii- تقریب اصلاح شده MLSب- روش های درون یابی نقطه ای (PIM)i- درون یابی نقطه ای با چند جمله ایii- درون یابی نقطه ای شعاعینشان دادن تابع f(x) در دو روش […]