این آزمون هنگامی به کار می‌رود که داده‌های آماری حداقل ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آنها را در رده‌بندی دو طرفه مرتب نمود. به کمک این آزمون می‌توان متغیرهای موجود در پژوهش را رتبه‌بندی نمود.(خاکی،۱۴۶:۱۳۸۸).آماره آزمون فریدمن  به شرح زیر تعریف می‌شود. که در آن:تعداد موارد یا پاسخ دهندگان = […]

مشاهده ـ شناخت و مستند سازی فرآیند مورد بررسی در طرف مقابلتجزیه و تحلیل ـ تجزیه و تحلیل یافته ها ، توضیح آنها .تطبیق ـ شناسایی و تعیین آنکه در شرکت شما چه چیزی بدترین میزان تطبیق را دارد .بهبود ـ اجرای تغییرات و تداوم یافتن آن. (پیترسون[۶۷] و اندرسون[۶۸]، ۱۹۹۹)فاز ۱ : طرح ریزیبراساس […]

همچنین در این پژوهش برای رتبه بندی متغیرهای پنج‌گانه سازمان یادگیرنده بانک توسعه ایران از آزمون تحلیل واریانس اندازه‌های تکراری استفاده شد که نتیجه آزمون یادشده بیانگر این مطلب است که در بانک توسعه صادرات ایران تفاوت بین میانگین جنبه‌های پنج‌گانه معنی‌دار بوده و بیشترین میانگین مربوط به فن آوری […]