رضایت از زندگی افراد شرکت‌کننده در جلسات روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهی، در مقایسه با گروه کنترل افزایش بیشتری می‌یابد.برای مقایسه میانگین رضایت از زندگی آزمودنی‌های دو گروه در پس آزمون از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد، به این صورت که اثرات پیش‌آزمون به عنوان هم متغیر کنترل گردید. در […]