(۲-۷)که کرنش حجمی با رابطه زیر قابل بین است:(۲-۸)شکل زیر بیانگر مساله می باشد. شکل ۲-۱- مساله تحکیم یک بعدی ترزاقی شکل ۲-۲- مساله برای گره های ۳ ، ۱۰ ، ۱۴ بررسی گردیده استنتایج تحلیل نموداری مساله بصورت زیر است : نمودار ۲-۱- مقایسه نشست سطحی مساله ترزاقی با دو روش تحلیلی […]

نمودار(۵-۷) جابجایی افقی لایه بالایی درزه – فاصله ۱۰۱  فصل اول پیشگفتار امروزه آنالیز و طراحی سازه های ژئوتکنیکی عمدتاً توسط نرم در این نرم افزارها که عموماً شرایط آنالیز را بصورت دو بعدی (کرنش صفحه ای) در نظر گرفته می شود، محیط سازه ژئوتکنیک به تعداد زیادی المان تقسیم […]