ابزار جمع آوری اطلاعات باید از روایی[۲۵] و پایایی [۲۶] لازم برخورداد باشد تا محقق بتواند داده های متناسب با تحقیق را گرد آوری نماید و از طریق دادها و تجزیه و تحلیل آن ها، فرضیه های مورد نظر را بیازماید و به سؤالات تحقیق پاسخ دهد. ابزار سنجش و آزمون‌های استاندارد و […]