نقشه دارایی های دانش، توسط مار و اسکیوما تدوین شد و چهارچوبی گسترده از دانش سازمانی از هر دو منظر داخلی و خارجی فراهم می سازد. (مار و اسکیوما، ۲۰۰۱) نقشه دارایی های دانش چهارچوبی فراهم می کند که به سازمانها در شناسایی حوزه های دانش کمک می کند. نقشه […]

(۴-۶)در رابطه ی فوق تعیین دو پارامتر C و q بسیار تعیین کننده و اساسی است. بر اساس تحقیقات آقای لیو که در کتاب خود آورده است (Liu, 2002) برای مسائل مکانیک جامدات و مکانیک سیالات به ترتیب مقادیر ۱٫۴۲ و ۰٫۹۸ برای C و q منجر به جوابهای دقیقی […]

(۳-۸۴)که برابر عنصر (i ,k)اُم در ماتریس می باشد.۳-۹-۱- خصوصیات روش RPIM۳-۹-۱-۱- وارون پذیر بودن ماتریس گشتاورهمان طور که قبلاً اشاره شد ماتریس گشتاور در روش RPIM وارون پذیر می باشد که اثبات این مطلب توسط قضایای ریاضی و تعریف توابع و ماتریس های معین[۶۷] امکان پذیر است. وارون پذیر بودن […]

با جایگذاری معادله پیشین در رابطه (۳-۹۴) داریم :(۳-۹۹)که(۳-۱۰۰)و به همین طریق برای بردار a داریم :(۳-۱۰۱))۳-۱۰۲)و در آخر داریم :(۳-۱۰۳)(۳-۱۰۴)فصل چهارمبررسی صحت عملکرد برنامه نوشته شدهدر این فصل به بررسی عملکرد کد نوشته شده با نرم افزار فرترن پرداخته شده است. که با آن یک تیر طره عمق به […]

در ساخت تابع شکل در روش درون یابی نقطه ای احتیاجی به هیچ گونه تابع وزنی نمی باشد به عبارت دیگر مقدار آن یک می باشد.۳-۷-۱۰- همسازیتوابع شکل در روش درون یابی نقطه ای دارای خاصیت همسازی نمی باشند. علت آنست که فرم ضعیف کلی[۵۹] برای دامنه تکیه گاهی محلی مورد […]

و برای توابع اساسی درجه دوم داریم :(۳-۴۵)(۳-۴۶)شکل (۳-۴) مثلث خیام- پاسکال برای تک جمله ای ها در فضای دو بعدی (Liu, 2002)باید توجه کرد که در روش درون یابی نقطه ای مرسوم تعداد گره ها در دامنه تکیه گاهی با تعداد توابع شکل برابر باشد. با در نظر گرفتن […]

پس از تعیین توابع شکل با استفاده از فرم قوی یا ضعیف، سیستم معادلات فرمولبندی می شوند. این معادلات اغلب بصورت ماتریس های گره ای نوشته می شوند و در سیستم ماتریسی کلی برای کل دامنه مساله جمع آوری می شوند.د) حل سیستم معادلات کلیپس از تشکیل سیستم معادلات کلی […]

نمودار(۵-۷) جابجایی افقی لایه بالایی درزه – فاصله ۱۰۱  فصل اول پیشگفتار امروزه آنالیز و طراحی سازه های ژئوتکنیکی عمدتاً توسط نرم در این نرم افزارها که عموماً شرایط آنالیز را بصورت دو بعدی (کرنش صفحه ای) در نظر گرفته می شود، محیط سازه ژئوتکنیک به تعداد زیادی المان تقسیم […]

تحقیق مورد بحث بر اساس بیش از ۴۵ ساعت مصاحبه با ۲۶ نفر از کارکنان بخش تحقیق و توسعه سازمان مورد نظر و در سه پروژه اصلی شکل گرفته است. مصاحبه ها به صورت نیمه ساخت یافته بوده است تا افراد را تشویق به توصیفی بیشتر از پاسخ سؤال نماید. […]

حال با توجه به خروجی نرم افزار SPSS می توان نرمال بودن توزیع دادههای انتخابی را تشخیص داد. به نحوی که اگر «سطح معنی داری[۱۲۸]» بیشتر از ۰۵/۰ باشد فرض HO پذیرفته میشود و ادعای نرمال بودن داده انتخابی تأیید میگردد.نتایج آزمونK-S محاسبه شده نشان میدهد که توزیع برخی از دادهها از […]