عارضه یابی عارضه یابی، انتخاب و ارزیابی فرصتهای سیاستگذاری عارضه یابی و تشخیص اقدامات تشخیص مراحل اقدام زمینه سودمندی برای بهبود دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir بانک داده ها تحقیق منابع اصلی مورد نیاز قبل از انجام مقایسه روشهای آماری ساده، مدل سازی ساده مدلها و […]