این آزمون هنگامی به کار می‌رود که داده‌های آماری حداقل ترتیبی باشند و بتوان با مفهوم ترتیبی آنها را در رده‌بندی دو طرفه مرتب نمود. به کمک این آزمون می‌توان متغیرهای موجود در پژوهش را رتبه‌بندی نمود.(خاکی،۱۴۶:۱۳۸۸).آماره آزمون فریدمن  به شرح زیر تعریف می‌شود. که در آن:تعداد موارد یا پاسخ دهندگان = […]