ضمناً برخی از عوامل بازدارنده در اجرای استراتژی بنچ مارکینگ به شرح زیر می باشد :مدیریت بدون محاسبه و پرداخت هزینه آراء دیگرانمشخص نبودن مسئول برنامه (عدم وحدت مدیریت)قصور در بررسی درخواست های مشتریتغییر مجری طرح قبل از اتمام برنامهبه طول انجامیدن برنامه که منجر به از دست دادن منافع […]