بند دوم: وضعیت روانی   علاوه بر وضعیت جسمانی، مددکاران اجتماعی سازمان بهزیستی باید ویژگیهای روانی کودک بزهدیده و خانواده وی را نیز مورد مداقه قراردهند. شناخت دقیق شخصیت روانی کودک و خانواده، مرجع قضایی را درتشخیص عوامل کودک آزاری و دامنه تأثیرگذاری آن برکودک بزهدیده یاری میدهد. سازمان بهزیستی […]

۰۲۲/.     مدل ۱- متغیر پیش بین: مسیر تفکرمدل ۲- متغیر پیش بین: مسیر تفکر، بعد ثباتمدل ۳- متغیر پیش بین: مسیر تفکر، بعد ثبات، مکان کنترل درونیعلاوه بر نتایج به دست آمده از جداول (۴-۴) و (۵-۴)، جدول (۶-۴) آزمون معنی داری ضرایب بتای متغیرهای پیش بین (مسیر […]

در عین حال نكته قابل توجه در این است كه میزان نزدیكی 68 درصد افراد به تعریف اسمی در عمل بسیار زیاد یا زیاد بوده است. و این امر در میان 7/18 درصد از افراد كم یا بسیار كم نشان داده است.همینطور در بررسی‌های صورت گرفته‌ضمن اینكه معلوم شد میان […]

۱-۱-۴ تفاوت­های اجرای احکام دادگاه­ها و اجرای مفاد اسناد رسمی در ثبت   اگر از جهت موضوع در نظر بگیریم می­توان دو نوع اجرا را از هم تفکیک نمود؛ اجرای احکام و اجرای اسناد. هرچند این دو نوع اجراء شباهت­های بسیاری به یکدیگر دارند و در عملیات اجرائی آن­ها مشابه […]

بسم الله الرحمن الرحیمدانشگاه آزاد اسلامیواحد کرمانشاهدانشکده تحصیلات تکمیلیپایان نامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانیگرایش: بازرگانیعنوان:مقایسه دیدگاه های اعضای هیئت علمی و دانشجویان درباره کاربرد مدیریت کیفیت فراگیر در آموزش(مطالعه موردی:دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرمانشاه)استاد راهنما:دکتر حمیدرضا الماسی تبارنگارنده:شیما نوری قمشهشهریور ۱۳۹۴ سپاسگزاریبدین وسیله مراتب تقدیر و […]

دانشگاه آزاد اسلامیواحد یاسوجدانشکده علوم انسانی، گروه الهیاتپایان‌نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد «M.A.»گرایش: فقه و مبانی حقوق اسلامیعنوان:بررسی تطبیقی جایگاه حقوقی اسیر جنگی در حقوق بین‌الملل عمومی و فقه امامیهاستاد راهنما:دکتر حسینعلی ملک نسباستاد مشاور:دکتر علی پورجواهرینگارش:مملکت سیاوش‌جوتابستان ۱۳۹۱ (مجادله، آیه ۱۱)دانشگاه آزاد اسلامیواحد یاسوجدانشکده علوم انسانی، گروه الهیاتپایان‌نامه […]

۳-۲-۳-۱٫ هنجار گریزی معناییحوزه‌ی معنا انعطاف پذیرترین سطح زبان است و به همین دلیل بیش از دیگر سطوح زبان دچار تحول و دگرگونی می‌شود انحراف از قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار نهایت ندارد. هم نشینی واژه ها بر اساس قواعد معنایی حاکم بر زبان هنجار تابع محدودیت‌های خاص خود […]

علمی است که از استخدام قوای مادی بحث می کند، تا به آثار عجیب آنها دست یابد، به طوری که در حس بیننده اثرات عجیب و غیرعادی درست می شود و این را شعبده هم می گویند (همان).۱-۹-۷ تعویذ:در لغت به معنای پناه بردن، پناه دادن و در امان نگه […]

پرداخته که با ارتباط با این سازمان به شیوهء کار این سازمان دست پیدا کرده­ایم.جان زالی کیس[۷۲] و مایکل لاتور[۷۳] (۱۹۹۵)، تفاوت‌های شیوه‌های ارتشاء و اخاذی در دو فرهنگ آمریکایی و یونانی را بررسی کرده‌اند. بیشترین فلسفه‌های مربوط به اخلاق در یونان باستان تدوین و توسعه یافته است و فرهنگ یونان باستان […]

در حالی که فروید تعارض های ناهشیار را خاستگاه درونی پاسخ های تنش زا می دانست، توجه رفتارگرایان معطوف شیوه های یادگیری،پیوند یافتن پاسخ های تنشی به موقعیت هاست، آدمی در مواجهه با موقعیت های معینی که قبلا آسیبی تنش زا بوده اند نیز واکنش های ترس و اضطراب پیدا […]