No category

مقاله رایگان با موضوع گروه کنترل، تلفن همراه

دانلود پایان نامه

و همکارانش در سال 2002 با تحقیق بر روی کارگران نیروگاه برق که در معرض امواج الکترومغناطیس تولید شده از خطوط انتقال برق با فرکانس 50 مگاهرتز قرار گرفته بودند گزارش کردند که این امواج با فرکانس پایین اثری بر فاکتورهای ایمونولوژیک و هماتولوژیک مانند تعداد گلبول‌های سفید و قرمز و پلاکت‌ها ندارند(43).
Braune در سال 1998، نشان داد قرارگیری در معرض میدان الکترومغناطیس با فرکانس 900 مگاهرتز به مدت 35 دقیقه سبب افزایش فشارخون (20-5 میلی متر جیوه) در حالت استراحت می‌شود(9)، با این حال با تکرار این مطالعه در سال 2002،Braune گزارش داد قرار گرفتن در معرض EMF بر روی فشار‌خون تاثیری ندارد(44و45).
Szmigielski و همکارانش در سال 1998، با بررسی اثر EMF با فرکانس بالای 738/0تا 503/1 مگاهرتز بر ریتم روزانه ضربان قلب و فشارخون کارگران در معرض امواج، نشان دادند که EMF سبب کاهش فشارخون وضربان قلب نسبت به گروه کنترل می‌شود(46).
Kavyannejad و همکارانش در سال 2009 با مطالعه اثر امواج الکترومغناطیس تلفن همراه روی فشارخون، ضربان و آریتمی قلب در 56 نفر از دانشجویان سالم دانشگاه علوم پزشکی کردستان در محدوده سنی 30-20 ساله به این نتیجه رسیدند که امواج الکترومغناطیس تلفن همراه در مکالمات 17 دقیقه‌ای باعث آریتمی سینوسی می‌شود(47).
پذیره و همکاران اثر میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس 50 هرتز بر تعداد سلولهای خونی موش نر بررسی کردند نتایج حاصل نشان داد تعداد سلولهای قرمز و سفید و هموگلوبین و پلاکت در موشهای در معرض میدانهای الکترومغناطیس با فرکانس 50 هرتز و شدت 0.04mT و 0.06mTقرار گرفتند نسبت به گروه کنترل و شاهد کاهش معنی‌داری یافته و با افزایش شدت میدان تعداد این سلول‌ها کمتر شد(7).
2-2- تاثیر تابش امواج الکترومغناطیس بر سیستم‌های کولینرژیک، آدرنرژیک و نیتررژیک :
H.S و همکاران در سال 2011 تاثیر قرارگیری دراز مدت در معرض امواج الکترومغناطیس 900MHz در رت‌های آزاد و در حال حرکت بررسی کردند تجزیه و تحلیل کمی EEG تغییرات واضحی را در کاهش فرکانس از بتا به دلتا درگروه در معرض تابش امواج نسبت به گروه کنترل نشان داد. بنابراین پیشنهاد شد که EMF سبب تغییراتی در سیستم کولینرژیک مرکزی می‌شود که تحریک‌ پذیری قشر مغز را تغییر می‌دهد که از کاهش فرکانس‌هایEEG منعکس شده‌است(48).
تابش مکرر امواج مایکروویو پالسی به رت‌ها باعث تغییرات دوگانه‌ای در تراکم رسپتورهای موسکارینی کولینرژیک در CNS می‌شود: تراکم این رسپتورها در هیپوکمپ رت‌های در معرض میکروویو به صورت 10 دوره 54 دقیقه ای افزایش یافت در حالیکه در رت‌هایی که به صورت 10 دوره 20 دقیقه‌ای درمعرض این امواج بودند تراکم رسپتورهای موسکارینی در کورتکس فرونتال و هیپوکمپ کاهش یافت.همچنین نتایج نشان می‌دهد که تاثیر میکروویو بر سیستم کولینرژیک مرکزی به واسطه اپیوئیدهای اندوژن است.( 49)
آدم پور زارع و همکاران درسال 1391 تأثیر قرارگیری در معرض میدان الکترومغناطیس با فرکانس پایین بر فعالیت سیستم آدرنرژیک در روده بزرگ ایزوله شده موش صحرایی نر بررسی کردند و نشان دادند قرا‌ر‌گرفتن طولانی‌مدت در معرض میدان‌های الکترومغناطیس با فرکانس پایین درحساسیت گیرنده‌های آلفا-1 آدرنرژیک تغییراتی ایجاد نمی کند(8).
جوادی‌فر و همکاران در سال 1390 تأثیر قرارگیری دراز مدت در معرض امواج الکترومغناطیس کم‌فرکانس بر تداخل اثر سیستم نیتررژیک و کولینرژیک در نای ایزوله در موش صحرایی را بررسی کردند. سپس چنین نتیجه‌گیری کردند که سیستم نیتررژیک در مجاری هوایی اثر تعدیلی بر فعالیت انقباضی ناشی از تحریک کولینرژیک دارد که این اثر در نتیجه قرار‌گرفتن دراز مدت در معرض EMF مهار می‌گردد(9).
Kunjilwar و همکاران در سال 1993 تاثیر قرار گیری طولانی مدت در معرض امواج با فرکانس رادیویی بر سیستم کولینرژیک در مغز موش مورد بررسی قرار‌دادند کاهش قابل توجهی در فعالیت استیل‌کولین استراز در رت‌های در معرض نسبت به شاهد مشاهده شد. کاهش فعالیت استیل‌کولین استراز مستقل از فرکانس موج حامل بود، همچنین قرارگیری کوتاه‌مدت در معرض این امواج هیچ اثر قابل توجهی بر فعالیت استیل‌کولین استراز نداشت (50).
Crouzier وهمکاران در سال 2007 هیچ اختلاف قابل توجهی درEEG و رهایش استیل‌کولین در مغز رت‌های گروه‌های در معرض امواج با فرکانس رادیویی 8/1 GHzو گروه کنترل مشاهده نکردند و نتیجه گرفتند امواج با فرکانس رادیویی اثری بر سیستم کولینرژیک مغز رت‌ها ندارد (51).
Ocal و همکارانش در سال 2003 تاثیر میدان مغناطیسی متناوب با شدت 5 میلی‌تسلا و فرکانس 50 هرتز هر روز 2 ساعت به مدت یک ماه را بر کانترکشن و ریلکس شدن حلقه‌های ایزوله‌ی آئورت سینه‌ای موش‌های صحرایی سالم و دیابتی بررسی کردند در این تحقیق 60 سر موش صحرایی به چهار گروه تقسیم شدند گروه اول کنترل، گروه دوم موش‌های سالم در معرض امواج، گروه سوم موشهای دیابتی بدون امواج، گروه چهارم موش‌های دیابتی در معرض امواج بودند. ابتدا فنیل‌افرین برای پاسخ انقباضی و سپس استیل‌کولین برای ریلکس شدن آئورت استفاده شد نتایج نشان داد پاسخ انقباضی آئورت موش‌های صحرایی سالم و دیابتی در معرض امواج به فنیل‌افرین در مقایسه با گروه کنترل کاهش یافته‌است. همچنین پاسخ شل‌شدگی به استیل‌کولین در گروه در معرض امواج دیابتی و سالم افزایش یافته‌است(52).
2-3- هدف و انگیزه
در تحقیق حاضر با توجه به اطلاعاتی که در زمینه اثرات امواج الکترومغناطیس بر اندوتلیوم و عضله صاف عروق و همچنین سیستم‌های آدرنرژیک، کولینرژیک و نیتریک اکسید وجود دارد، در تحقیق حاضر تاثیر قرارگیری درازمدت در معرض امواج الکترومغناطیس بر فعالیت مکانیکی آئورت ایزوله و تداخل آن با سیستم کولینرژیک، آدرنرژیک و نیتریک‌ اکسید مد‌نظر بود.
فصل سوم
مواد و روش‌ها
3-مواد و روش‌ها
3-1- مواد مورد نیاز :
موش صحرایی نر بالغ
غذای موش
محلول کربس
اتر
آب مقطر
استیل‌کولین
فنیل‌ا‌فرین
ایزوپروترنول
L-NAME) N-Nitro-L-Arginine Methyl Ester (
3-2- وسایل و دستگاه‌های مورد نیاز :
دستگاه تولیدکننده امواج الکترومغناطیس(سولنوئید)
دستگاه گوس متر و آمپرمتر
قفس نگهداری موش
دستگاه power lab
دستگاه organ bath
دستگاه pH متر
ترازو
وزنه 1و 2 گرمی
قلاب
کامپیوتر
سمپلر و سر آن
بشر و ارلن در سایز‌های مختلف
تشتک جراحی
وسایل تشریح (قیچی، پنس، اسکالپل،تشتک تشریح و …)
پنبه و چسب
یخچال
3-3- روش کار
3-3-1- دستگاه سولنوئید:
یک محفظه مکعب مستطیل چوبی به ابعاد 30 ×70 ×120 سانتی متر که هیچ گونه مواد فلزی از جمله میخ در آن بکار نرفته‌است. توسط تخته و چسب چوب ساخته شده، دو ضلع 30 ×120 سانتی متری برای جابجایی قفس‌های موش و عبور نور و هوا باز گذاشته شده. اضلاع 70 × 30 و70 × 120 سانتی متری با سیم‌های مسی 1 میلی متری طبق فرمول 1-3، 200 ردیف سیم پیچی شد که برای کاهش مقاومت هر ردیف دارای سه دور سیم پیچی به صورت موازی است (جمعا 600 دور).
روی سیم‌پیچ‌ها با چسب‌های نخی بیمارستان عایق‌بندی گردید. به منظور تامین ولتاژ مورد نیاز، دستگاه به یک اتوترانس متصل گشت تا به وسیله تنظیم ولتاژ ورودی، میدان مغناطیسی مورد نیاز بدست آید.(تصویر 3-1)
B= µ. i . n
میدان الکترومغناطیس B:
4? . 10 -7 = µ
شدت جریان i:
)عرض سیم پیچ L: تعداد دور : (N n =N/ L
بوسیله دستگاه آمپرمتر، شدت جریان ورودی به دستگاه، همچنین با دستگاه گوس‌متر شدت میدان مغناطیسی ایجاد شده، اندازه گرفته شد.
با افزایش شدت جریان،شدت میدان مغناطیسی تقریبا به طور خطی افزایش می‌یابد. برای داشتن میدانی با شدت 1000 میکرو تسلا در سولنوئید ولتاژ 220 ولت برق شهری برقرار گردید. در فاصله 21 سانتی متری، میدان هموژن تولید می‌گشت، از این رو قفس‌ها با همین فاصله از کناره‌ها قرار داده شدند، بعلاوه دستگاه سولنوئید در طی 24 ساعت بطور دائم روشن بود.
شکل 3-1- دستگاه سولنوئید روشن
3-3-2- Organ bath یا حمام بافتی :
حمام بافتی به طور وسیعی در تحقیقات فیزیولوژی و فارماکولوژی بافت‌هایin vitro مانند حلقه‌های شریانی، وازدفران، روده، نای و غیره استفاده می‌شود که شامل: اتاقک‌های بافتی، انتشاردهنده گاز، نگهدارنده بافت، پمپ آب و ترموستات می‌باشد. اتاقک بافتی حجمی در حدود 40 میلی‌لیتر داشته که به یک محفظه آب متصل است، دمای آن معادل دمای بدن موجودات خونگرم ( c°37 ) است. در نتیجه بافت درون اتاقک دمایش ثابت و معادل دمای درون بدن تنطیم می‌گردد. بافت توسط گیره‌های نگهدارنده در این محفظه معلق می‌ماند که به ترانسدیوسر متصل بوده و نیروی انقباضی توسط تراندیوسر نیرو در پاسخ به غلظت‌های ویژه از داروها ثبت می‌گردد. در پایین اتاقک بافتی سوراخ‌های بسیار ریز جهت انتشار گاز تعبیه شده که از طریق لوله به کپسول اکسیژن و دی‌اکسید‌کربن متصل است. ترانسدیوسر به یک bridge amplifier متصل می‌شود که به پاورلب اتصال دارد.
شکل 3-2- حمام بافتی
Power lab :
این دستگاه یک ورودی و یک خروجی دارد و به یک نرم افزار شامل برنامهchart5 وصل است که از طریق ویندوز قابل اجراست.
Bridge amplifier :
همانند یک فیلتر عمل می‌کند و noiseها را به حداقل می‌رساند همچنین در صفر کردن برنامه پاورلب نقش دارد.
شکل 3-3- پاورلب و بریج آمپلی فایر
:Transducer
سنسوری است که حساسیت بالایی دارد و نیروهای اندازه گیری شده را به سیگنال‌های خروجی تبدیل می‌کند و شدت انقباضات را بر حسب گرم اندازه می‌گیرد و به عنوان ترانسدیوسر نیروی ایزومتریک بکار می‌رود.
شکل 3-4- ترانسدیوسر
Water circulator :
آب گرم با دمای c°37 را به اطراف اتاقک بافتی به گردش در می‌آورد .از این رو دمایی معادل دمای بدن را در اتاقک بافتی حاوی محلول کربس ایجاد می‌کند.
شکل 3-5- واتر سرکولاتور
کالیبره کردن دستگاه :
برای ثبت نیروی کششی بر حسب گرم توسط ترانسدیوسر و برنامه chart5 در پاورلب، باید دستگاه کالیبره شود، برای کالیبراسیون باید از وزنه‌های استاندارد استفاده کنیم که توسط نخی به ترانسدیوسر متصل می‌گردد و مقدار کشش آن روی کامپیوتر ثبت شده که آن را با مقدار گرم وزنه متصل معادل‌سازی می‌کنیم و کشش‌ها را به گرم تبدیل می‌کنیم.
شکل 3-6- حمام بافتی متصل به بریج آمپلی فایر و واترسرکولاتور
3-3-3- ترکیب شیمیایی محلول کربس :
موادی که برای ساخت یک لیتر محلول کربس استفاده می شود از ترکیبات زیر با مقادیر مشخص شده می‌باشد که سپس حجم آن را با آب مقطر به یک لیتر رسانده می‌شود. PH این محلول باید در محدوده‌ی 4/7 تا 6/7 باشد.
جدول 3-1- ترکیب شیمیایی محلول کربس
نام ماده
میزان بر حسب گرم(gr)
NaCl
6.896
KCl
0.35
CaCl2
0.279
Mgso4
0.1324
KH2PO4
0.1551
NaHCO3
2.1
Glucose
1.98
3-3-4- آماده‌سازی دوزهای مختلف دارو :
دارو‌های استفاده شده در این آزمایش استیل‌کولین، فنیل‌افرین، ایزوپروترنول وL-NAME می‌باشد که هر دارو به صورت تجمعی و با دوزهای مختلف به محلول کربس موجود در اتاقک بافتی اضافه می‌شود و بین دوزهای مختلف شستشو صورت نمی‌گیرد اما بین داروهای مختلف شستشو انجام می‌شود.

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هاینرخ بهره، سوره بقره، امام صادق

دیدگاهتان را بنویسید