پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد رگرسیون، چند متغیره، فرسایش خندقی، تحلیل اطلاعات

دانلود پایان نامه

20 درجه، 2/0 اضافه و برای کمتر از 20 درجه، 2/0 کسر گردید (زرین کفش، 1373).
3-2-4-2- تعیین pH(اسیدیته) خاک
PH:PHیک خاک بستگی به مقدار فعالیت یون هیدروژن دارد و عبارتست از منفی لگاریتم فعالیتH+درشرایط خنثی بودن pHمیتوان گفت که فعالیت یون هیدروژن و هیدروکسیل با هم برابر است و به طور کلیpH + POH که در این صورت میتوان گفت که اگر فعالیت یون هیدروژن در یک محلولی زیاد باشد، فعالیت یون هیدروکسیل کمتر خواهد بود
pH یک محلول را میتوان به دو طریق تعیین کرد: 1- از طریق روش های رنگ سنجی که البته روش دقیقی نیست و نمی تواند مقادیر کم تغییرpHرا مشخص سازد 2- با استفاده از دستگاهpHمتر که بر اساس اندازه گیری پتانسیل الکتریکی حاصل از یونهای هیدروژن است. که در این تحقیق از روش دوم استفاده شد. برای اینکار ابتدا نمونه خاک را به آزمایشگاه برده و پس از کوبیدن در هاون چینی آن را از الکmm 2 گذرانده و از آْن برای تهیه گل اشباع به این طریق استفاده شد که ابتدا مقداری از خاک را در ظرفی ریخته و مقداری آب ( تقریباً نصف مقدار خاک) به آن اضافه کرده و آن را خوب هم زده به طوری که سطح آن کاملاً براق بوده تا اینکه خاک کاملاً از آب اشباع شود.
سپس  متر را درون گل اشباع قرار داده و pH خاک مورد نظر را پس از اینکه عدد pH متر ثابت شد یادداشت می کنیم. البته جهت کالیبره کردن pH متر باید پروب آن داخل بافرهای 4، 9، 7 و12 قرار داده شود و در صورت نشان ندادن باید درون pH متر KCL M ریخت تا اعداد را نشان دهد.
3-2-4-3- EC خاک (هدایت الکتریکی)
اندازه گیری هدایت الکتریکی(Electrical Conductivity) به طور غیر مستقم میزان املاح محلول خاک را مشخص میکند و به روش های صحرایی و آزمایشگاهی تعیین می شود و واحد آن dS/m یا mmoh/cm است. قابلیت هدایت الکتریکی محلول خاک، متناسب با غلظت یونها در محلول خاک می باشد به نحوی که هرچه غلظت یون ها در یک محلول خاک بیشتر باشد EC آن نیز بیشتر خواهد بود.
میزانECخاک تابع دمای محلول می باشد و با افزایش هر درجه سلسیوس (در دماهای 15 تا 35 درجه) به میزان 2 درصد افزایش می یابد برای عصاره گیری از گل اشباع آن را در قیف بوخنر که در ته آن یک کاغذ صافی وجود دارد ریخته و سپس به وسیله پمپ خلا که به قیف متصل است (حدود 45 دقیقه زیر پمپ) قرار گرفته و عصاره جمع آوری می شود (به اندازه ی حدوداً 100 سی سی) و سپسECعصاره به وسیله یECمتر اندازه گیری می شود، البته باید ابتداECمتر را کالیبره کرد.
با توجه به اینکه ECدر دمای25 درجه اندازه گیری می شود برای تصحیح آن می توان از روش زیر استفاده نمود:
EC25=ECt*ftکه در آنECهدایت الکتریکی در دمای 25 درجه، ECt هدایت الکتریکی قرائت شده وftضریب مربوط به تصحیح دما می باشد (Sposito, G 2000).
3-2-4-4- پتانسیل اسمزی خاک
برای محاسبه این پارامتر معمولاً مقدار EC بدست آمده را در 36/0 ضرب نموده و پتانسیل اسمزی بدست می آید .
3-2-4-5- تعیین وزن مخصوص ظاهری
وزن مخصوص ظاهری یک پارامتر فیزیکی خاک می‌باشد که بیان کمی آن در بسیاری از مطالعات آب و خاک اهمیت بسیاری دارد. به عنوان مثال از این پارامتر می‌توان در محاسبه تخلخل و رطوبت حجمی خاک بهره جست. دستورکار آزمایش اندازه‌گیری جرم مخصوص ظاهری به روش استوانه به صورت زیر انجام می گردد ( علیزاده، 1378).
1-ابعاد یک استوانه آزمایش را مشخص و دقیقاً وزن می شود.
2-استوانه را روی خاک محل آزمایش قرارداده و با ضربه به طوری که خاک فشرده نشود کاملاً وارد خاک شد(دقت شود استوانه در محلی که رطوبت آن در حد ظرفیت زراعی است در خاک فرو برده شود).
3- اطراف استوانه را خالی و استوانه را از خاک بیرون کشیده می شود.
4- خاک بالا و پائین استوانه را با کاردک بریده به طوری که سطح خاک درون استوانه کاملا” مسطح گردد و خاک اطراف آن را پاک می گردد.
5- نمونه را به آزمایشگاه منتقل کرده و آن را در آون در دمای 110-105 درجه سانتی‌گراد به مدت 24 ساعت قرار می گیرد. (جرم مخصوص ظاهری خاک خشک) برای اندازه‌گیری جرم مخصوص ظاهری خاک تر نیازی به خشک کردن خاک نیست ( بای‌بوردی، 1382).
6-نمونه خاک وزن می شود.
جرم مخصوص ظاهری خشک از روابط زیر بدست می‌آیند.

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارههاشمی رفسنجانی، قانون اساسی، امنیت ملی، ایران اسلامی

وزن سیلندر خالی- وزن خاک و سیلندر درحالت خشک شده = وزن خاک خشک
حجم استوانه = حجم کل خاک
3-2-5- روش تجزیه وتحلیل اطلاعات

در تجزیه و تحلیل اطلاعات جهت بررسی ارتباط بین عوامل مختلف و فرسایش خندقی، تست نرمالیته توسط آزمون کلموگرونوف – اسمیر نوف انجام گرفت، که داده ها نرمال نبودند. در مرحله بعد برای تجزیه و تحلیل پارامترهای کیفی، پارامترهای کمی و میزان فرسایش به دلیل غیر نرمال بودن داده ها از آزمون های غیر پارامتریک استفاده شد. در این روش برای آزمون داده ها می توان از روش من ویتنی و یا کروسکال والیس و یا کلمو گراف استفاده نماییم. اگر عامل کیفی مستقل(تأثیرگذار) چند سطحی باشد از یکی از دو آزمون چند گانه استفاده می شود ولی اگر عوامل ما دو سطحی باشد از یکی از دو آزمون من ویتنی و یا کلموگراف اسمیرنوف که یک نوع آزمون دوگانه است استفاده میشود شایان ذکر است اگر در آزمون کروسکال والیس رابطه بین عوامل معنی دار بود باید از روش من ویتنی ویا کلموگراف اسمیرنوف دو به دو سطوح عوامل کیفی با هم تست که مشخص گردد، این معنی داری بین کدامیک از عوامل بوده است. و در نهایت جهت تشخیص مهمترین پارامترها ی مؤثر بر فرسایش خندقی از تجزیه و تحلیل عاملی و آنالیز رگرسیون د
و و چند متغیره به شرح زیر استفاده شد. برای انجام کلیه تجزیه و تحلیل های آماری از نرم افزار spss استفاده شد. (کانون، 1998)

3-2-5-1- رگرسیون چند متغیره
در استفاده از رگرسیون چند متغیره در این تحقیق حجم خاک فرسایش یافته از فرسایش خندقی به عنوان متغیر وابسته و سایر پارامترهای محیطی و بیولوژیکی حوزه به عنوان متغیر مستقل مورد بررسی قرار گرفت.
به منظور انجام رگرسیون چند متغیره پس از آزمون نرمال بودن داده های متغیرهای مستقل و وابسته با استفاده از آزمون کلموگراف اسمیرنوف (وفا خواه، 1378، حسنی پاک، 1377) اقدام به انجام رگرسیون بین عوامل متغیر و وابسته مورد نظر گردید. در انجام این تجزیه وتحلیل رگرسیون چندگانه به دلیل زیاد بودن تعداد متغیرهای مستقل مرتبط، رگرسیون خطی چند متغیره به روشهای پسرو، پیشرو وگام به گام مورد بررسی قرار گرفت . در نهایت به دلیل تائید منابع موثر گام به گام مورد استفاده قرار گرفت(نورمحمدی و همکاران، 1388، شهریور و همکاران، 1377).
3-2-6- مدل نهایی
انتخاب یک مدل از میان روابط بدست آمده در این مرحله با استفاده از معیار قابل قبول ضریب تبیینR2 با توجه به درجه آزادی مربوطه وخطای نسبی  به صورت رابطه ذیل صورت گرفت. مدل با خطای نسبی تخمین کمتر از 18% ارائه شد (صادقی وهمکاران، 1384).
100 ×)/ Ye) RE= (YO – Ye

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه با موضوعکامن لا، ضمن عقد

که در آن RE درصد خطای نسبیYOمقدار مشاهده های متغیر وابسته، YE مقدار تخمینی متغیر وابسته می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید