پایان نامه ها

منبع پایان نامه ارشد درباره صورتهای مالی، بورس اوراق بهادار، شرکتهای سرمایه گذاری، ارزش دفتری حقوق صاحبان

دانلود پایان نامه

تحقیق در گروه تحقیقات توصیفی و از نوع همبستگی قرار میگیرد، زیرا جهت کشف روابط بین متغیرهای تحقیق ، از تکنیکهای رگرسیون و همبستگی استفاده شده است که به این ترتیب ، از نظر استدلالی ، از نوع استدلال استقرایی است.
ماهیت داده ها و روشها:
به جهت کمی بودن داده های عملکردی مورد استفاده در تحلیل، ماهیت کمی متغیرها و روش های مورد استفاده در تعیین ارتباط بین متغیرها، تحقیق حاضر از تحقیقات کمی و “غیرقضاوتی” است.
3.3 طرح تحقیق:
از آنجا که داده های مورد استفاده در این تحقیق داده های مربوط به یک بازه ی زمانی 5 ساله منتهی به 1392 می باشد طرح تحقیق از نوع پس رویدادی گذشته نگر و مبنی بر تجربیات گذشته است.
4.3 جامعه آماری:
تعاریف جامعه و نمونه آماری :  جامعه آماری به مجموعه افراد، اشیاء و یا به طور کلی پدیده ها ی اطلاق می شود که محقق می تواند نتیجه مطالعه خود را به کلیه آنها تعمیم دهد. جامعه آماری تحقیق با یک یا چند صفت مشترک شناسایی می شود.
در بیشتر موارد به سبب حجم گسترده جامعه آماری، مراجعه به کلیه آحاد جامعه و مطالعه تک تک آنها امکان پذیر نیست. در این صورت محقق ناگزیر است که بخشی از جامعه آماری را مورد مطالعه قرار داده و نتیجه بررسی را به تمامی جامعه آماری تعمیم دهد. مراجعه به بخشی از جامعه آماری جهت شناسایی همه آن را روش نمونه گیری می نامند
جامعه اماری این تحقیق:
جامعه آماری این پژوهش، کلیه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی 1388 الی 1392 است. شرکتهای مورد بررسی بر اساس معیارهای زیر انتخاب شده است:
1- به لحاظ افزایش قابلیت مقایسه، دوره مالی آنها منتهی به پایان اسفند ماه باشد.
2- طی سالهای 1388الی 1392 تغییر سال مالی و توقف عملیات نداشته باشند.
3- صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکتها در بازه زمانی مذکور به گونه کامل در سایت بورس اوراق بهادار موجود باشد.
4- صورتهای مالی و یادداشتهای همراه شرکت اصلی در بازه زمانی مورد بررسی، بهگونهای مجزا از صورت‌های مالی و یادداشتهای همراه شرکتهای تلفیقی موجود باشد.
5- ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام آنها طی بازه زمانی مورد بررسی منفی نباشد.
6- شرکت انتخابی، جزء شرکتهای سرمایهگذاری و بانکها نباشد.
تعداد شرکتهایی که سهام آنها مورد معامله واقع شده در طول سالهای تحقیق

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درموردبازاریابی، بازاریابی درونی، رضایت شغل، رضایت شغلی

427
شرح محدودیت
شرکت های مشمول
تعداد نمونه باقی مانده
شرکتهای سرمایه گذاری و واسطه گری مالی و بیمه
40
387
تعداد شرکتهایی که سال مالی آنه

دیدگاهتان را بنویسید