پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد جامعه آماری، هوش فرهنگی، روش تحقیق، ضریب همبستگی

دانلود پایان نامه

متنوع فرهنگی،‌ نیازمند هوش فرهنگی است .

فرضیه اصلی پژوهش
بین هوش فرهنگی مدیران و استراتژی مدیریت تعارض رابطه وجود دارد
فرضیه فرعی
بین هوش فرهنگی و استراتژی اجتناب رابطه وجود دارد.
بین هوش فرهنگی و استراتژی مصالحه رابطه وجود دارد.
بین هوش فرهنگی و استراتژی رقابت رابطه وجود دارد.
بین هوش فرهنگی و استراتژی سازگاری رابطه وجود دارد.
بین هوش فرهنگی و استراتژی همکاری رابطه وجود دارد.
مدل مفهومی پژوهش:

نمودار (1-1): مدل مفهومی تحقیق

فصل سوم
روش شناسی‌تحقیق

1-1-مقدمه:
در این فصل پیرامون روش تحقیق، جامعه مورد پژوهش، نمونه و روش گزینش آن، روش جمع آوری و ابزار مورد استفاده در تحقیق، بررسی اعتبار و پایاری ابزار تحقیق و روش های آماری مورد استفاده در تجزیه و تحلیل داده ها بحث خواهد شد. روش تحقیق اساسی ترین مقوله است و چنانچه روش متناسبی با موضوع انتخاب شود، کار تحقیق سریعتر و مطمئن تر انجام می شود و صحت نتایج به دست آمده بیشتر است. به علت تنوع و کثرت نظرات و عقاید مختلف راه و روش رسیدن به اهداف و کسب نتایج بسیار مهم است. با توجه به متعدد و متکثر شدن دانش ها و شاخه شاخه شدن علم، در طی اعصار و قرون، روش های تحقیق نیز مسیر پرفراز و نشیبی طی نموده اند. برخی از این روش ها در آغاز، دائر بر شیوه های سنتی و اسناد و کتابخانه ای بوده اند که در طول زمان، متحول و منظور گشته اند و سپس روشهای نوین، به ویژه در قرون پانزده و شانزده همراه با تحولات دنیای پیدا شدند که مبنای کار آن ها، آزمایش و تجزیه بود. روش تحقیق یک فرایند نظامند برای یافتن پاسخ به یک پرسش و یا ارائه راه حل برای یک مسئله است و انتخاب یک روش تحقیق مناسب پاسخ دهی به سؤالات مطرح شده در تحقیق را به بهترین شکل ممکن می سازد.
1-2-روش تحقیق79:
پایه هر علمی، روش شناخت آن است و اعتبار و ارزش قوانین هر علمی به روش شناختی مبتنی است که در آن علم به کار می رود. روش تحقیق مجموعه ای از قواعد، ابزار و راه های معتبر (قابل اطمینان) و نظام یافته برای بررسی واقعیت ها، کشف مجهولات و دستیابی به راه حل مشکلات است.
انتخاب روش انجام تحقیق نیز در وهلۀ نخست به اهداف تحقیق و سپس به ماهیت موضوع و امکانات اجرایی محقق بستگی دارد. در حقیقت هدف اساسی انتخاب روش تحقیق مناسب آن است که محقق تعیین نماید که چه شیوه و روشی را برگزیده تا او دقیقتر، سریعتر، آسانتر و کم هزینهتر به سئوال یا سئوالهای تحقیق خود پاسخ دهد (مهدی زاده اشرفی و حسینی، 1385 :78).
تحقیق حاضر از نظر هدف یک تحقیق کاربردی است، یعنی نظریهها، قانونمندیها، اصول و فنونی که در تحقیقات بنیادی تدوین میشود را برای حل مسائل اجرایی به کار میگیرد و هدف آن جستجو و دستیابی به یک هدف عملی است که تأکیدآن به تأمین سعادت و رفاه مردم و ایجاد تسهیل در زندگی است که بر حل مشکلات موجود تأکید دارد. و این پژوهش از نظر ماهیت اجرایی و روش انجام پژوهش زمینهیابی است. یعنی از مشاهدۀ پدیدهها به منظور معنا دادن به جنبههای مختلف اطلاعات جمعآوری شده. تحقیق در مرحله اول مشاهده دقیق و نزدیک پارامترها مورد تحقیق و در مرحله دوم جمعآوری اطلاعات و معنا دادن به آنچه مورد مشاهده قرار گرفته است میباشد. با توجه به مطالب گفته شده این پژوهش کاربردی ـ زمینهیابی است و از روش همبستگی برای سنجش ماهیت و شدت رابطه بین متغیرها استفاده میکند.
1-3-جامعه80 و نمونه81 آماری:
جامعه آماری مجموعه ای از افراد هستند که یک یا چند صفت مشترک دارند، نمونه آماری مجموعه هایی از افراد هستند که از طریق روش های نمونه گیری از جامعه آماری انتخاب می شوند. نمونه باید معرف جامعه آماری باشد تا بتوان پارامتر جامعه را از طریق ارزش نمونه ها برآورد کرد (شجاعی و همکاران، 1388).

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوعارزش افزوده، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، رگرسیون

– گروه نمونه مجموعه کوچکی از جامعه آماری است مشمل بر برخی از اعضاء که از جامعه آماری انتخاب شده اند، به عبارت دیگر، تعدادی از اعضای جامعه آماری (امانه همه) که گروه نمونه را تشکیل می دهند، بدین ترتیب گروه نمونه یک مجموعه فرعی از جامعه آماری است که با مطالعه آن محقق قادر است نتیجه را به کل جامعه آماری تعمیم دهد (سکاران، 1381: 295).
به دلایل زیر در پژوهش های اجتماعی و مدیریتی نمونه گیری مورد تأکید قرار می گیرد (خاکی، 1379: 25)
– صرفه جویی در هزینه های گوناگون پژوهش.،
– کاهش زمان در مراحل عملیاتی و تحلیل پژوهش.
– افزایش بهره وری منابع انسانی درگیر.
در پژوهش حاضر جامعه آماری شامل کلیه مدیران و کارکنان اداری شرکت پالایش نفت در سال 94می باشد که تعداد 110 نفر از جامعه مورد پژوهش را تشکیل می دهند و از روش سرشماری کامل استفاده میکنیم و تابع حجم نمونه نیستیم
1-4-ابزار جمع آوری اطلاعات82:
هر پدیدهای از نظر کمی و کیفی ویژگیهایی دارد که آگاهی در مورد این ویژگیها، به ماهیت و نحوه دستیابی به آن‌ها وابسته است. این پدیدهها به عنوان متغیر در طول زمان دچار دگرگونی و تحول میگردند. هدف از هر تحقیقی اعم از توصیفی یا تبیینی، دستیابی به اطلاعات در مورد این تغییرات است. یافتن پاسخ و راهحل برای مسأله انتخاب شده در هر
تحقیق، مستلزم دست یافتن به دادههایی است که از طریق آن‌ها بتوان فرضیههایی را که به عنوان پاسخهای احتمالی و موقتی برای مسأله تحقیق مطرح شدهاند را آزمون کرد (خاکی، 1386 :159).
جمعآوری اطلاعات مورد نیاز برای این پژوهش به دو صورت کتابخانهای، مراجعه به اسناد و مدارک و میدانی است. روش کتابخانهای شامل بررسی و مطالعه انواع متون فارسی و انگلیسی (کتب، مقالات و …) در رابطه با ادبیات هوش فرهنگی و مدیریت تعارض میباشد. برای کسب اطلاعات راجع به شرکت پالایش نفت کرمانشاه و جامعه آماری به اسناد و مدارک مربوطه مراجعه میشود و در روش میدانی، محقق با طراحی پرسشنامه و توزیع آن در بین نمونه آماری، دادههای مورد نیاز برای انجام تحقیق را، جمعآوری کرده است. سپس با استفاده از دادههای جمعآوری شده، فرضیههای پژوهش مورد آزمون قرار گرفتهاند.
پرسشنامه به عنوان یکی از متداول ترین ابزار جمع آوری اطلاعات در تحقیقات پیمایشی، عبارت است از مجموعه ای از پرسش های هدفمدار، که با بهره گیری از مقیاس های گوناگون، نظر، دیدگاه و بینش یک فرد پاسخگو را مورد سنجش قرار می دهد(خاکی،1386:242). پرسشنامه به عنوان ابزار سنجش، شامل: پرسشنامه آزمون شده که دربرگیرنده سوالات هر دو متغیر هوش فرهنگی و استراتژی های مدیریت تعارض می باشد .این پرسشنامه دارای 3 بخش زیر است:
1)بخش اول پرسشنامه شامل توضیح مختصری از پرسشنامه و نحوه تکمیل آن جهت ایجاد وضوح بیشتر پاسخ دهندگان می باشد.
2) بخش دوم پرسشنامه شامل اطلاعات شخصی که دارای سوالات جمعیت شناختی نظیر سن، سطح تحصیلات، جنسیت، وضعیت تأهل … پاسخ دهندگان می باشد.
3) بخش سوم شامل سوالات مرتبط با موضوع می باشد.
طراحی پرسشنامه در بخش دوم و سوم به صورت بسته طراحی می گردد.جهت سنجش پایایی پرسشنامه موجود از روش آلفای کرونباخ استفاده خواهد شد و همچنین جهت سنجش روایی پرسشنامه موجود از روش تایید اساتید محترم راهنما و مشاور و خبرگان و تکنیک دلفی استفاده می شود. همچنین پرسشنامه مورد استفاده دارای مقیاس لیکرت می باشد، بدین صورت که برای هر سوال از 5 گزینه (کاملاً مخالفم، مخالفم، نظری ندارم، موافقم، کاملاً مافقم) استفاده خواهد شد.

مطلب مشابه :  تحقیق با موضوعارزش افزوده، افزوده اقتصادی، ارزش افزوده اقتصادی، بازده سهام

جدول (3-1): مؤلفه ها، متغیر ها و سؤالات مربوط به مؤلفه های تحقیق
مؤلفه ها
ابعاد متغیر ها
شماره پرسش ها
استراتژی های مدیریت تعارض
اجتناب
1-9-12-18-22

مصالحه
2-6-11-17-21

رقابتی
5-10-16-19-25

سازگاری
3-7-13-14-23

همکاری
4-8-15-20-24
هوش فرهنگی
فراشناختی
26-27-28-29

شناختی
30-31-32-33

انگیزشی
34-35-36

رفتاری
37-38-39-40

1-5-تجزیه و تحلیل داده ها83 :
در این تحقیق برای تجزیه و تحلیل دادهها از تکنیکهای آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده شده است. سوالات مطرح شده در هر دو پرسشنامه بر اساس مقیاس پنجتایی لیکرت(پنج گزینه‌ای) تنظیم شده و برای هر یک از گزینهها، امتیازهایی در قالب اعداد فاصله‌ای از 1 تا 5 و عناوین ما به‌ازای آن‌ها به شرح جدول(2-3) اختصاص داده شده است.

جدول(3-2) : مقیاس فاصله‌ای پنجتایی و عناوین ما به ازای آن‌ها در پرسشنامه‌های تحقیق
کاملا موافقم
موافقم
نظری ندارم
مخالفم
کاملا مخالفم
1
2
3
4
5

هدف از تجزیه و تحلیل اطلاعات این است که طی فرآیندی چند مرحله ای داده هایی که از طریق ابزارهای جمع آوری در جامعه آماری بدست آمده است در نهایت خلاصه، دسته بندی و پردازش می شوند تا به انجام تحلیل ها نوع ارتباطی که بین داده ها به منظور آزمون فرضیه ها انجام گرفته بدست آید (مهدی زاده اشرفی، حسینی 1371 :15) برای طبقه بندی، توصیف، استخراج داده ها و تبدیل آن ها به اطلاعات آماری از تکنیک های آماری توصیفی و آمار استنباطی و آمار استنباطی از طریق نرم افزار spss به شرح ذیل استفاده شده است:
1-5-1-آمار توصیفی84:
به منظور توصیف یافته‏ها، از جداول و نمودارهای فراوانی استفاده خواهد شد. ضمن این که به منظور توصیف بهتر داده‏ها از شاخص‏های مرکزی و همچنین شاخص‏های پراکندگی بهره گرفته خواهد شد.

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیمدیریت سود، کیفیت حسابرسی، وجوه نقد، اقلام تعهدی

1-5-2-آمار استنباطی85:
آمار استنباطی مورد استفاده در این تحقیق عبارتند از:
مدل عاملی تاییدی مرتبه اول:
برای بررسی میزان همبستگی و تببین استراتژی مدیریت تعارض با 5 متغیر مطرح شده در پژوهش
برای بررسی میزان همبستگی و تببین هوش فرهنگی با 5 متغیر مطرح شده در پژوهش
آزمون کلموگروف اسمیرونوف :
در راستای تایید یا عدم تایید توزیع نرمال بودن داده ها جهت سنجش متغیرها از آزمون کلموگروف اسمیرونوف استفاده می گردد.
ضریب همبستگی:
ضریب همبستگی شاخصی است ریاضی که جهت و مقدار رابطه ی بین دو متغیر را توصیف می کند . ضریب همبستگی درمورد توزیع های دویا چند متغیره به کار می رود.
اگر مقادیر دو متغیر شبیه هم تغییر کند یعنی با کم یا زیاد شدن یکی دیگری هم کم یا زیا د شود به گونه ای که بتوان رابطه آنها را به صورت یک معادله بیان کرد گوییم بین این دو متغیرهمبستگی وجود دارد. برای این پژوهش چون داده های ما نرمال هستند و از مقیاسها رتبه ای هستند پس از ضریب همبستگی پیرسون استفاده میکنیم
1-6-روایی86 و پایایی87:
روایی به معنای صحیح و درست بودن است، اعتبار یا روایی بدین معنی است که ابزار اندازه گیری تا چه حد خصیصه مورد نظر را می سنجد و پایانی ابزار که از آن به اعتماد و دقت تعبیر شده و بدین معناست که اگر وسیلۀ اندازه گیری که برای سنجش
متغییر وصفتی ساخته شده در شرایط مشابه در زمان یا مکان دیگر نیز مشابهی از آن حاصل شود به عبارت دیگر، ابزار پایا یا معتبر ابزاری است که از خاصیت تکراپذیری و سنجش نتایج یکسان برخوردار باشد (مهدی زاده اشرفی و حسینی، 1371 :17) سؤالات پرسشنامه باید بتواند به صورتی مؤثر ویژگی مورد نظر را مورد ارزیابی قرار دهد به همین منظور پرسشنامه حاضر از بین پرسشنامه هایی انتخاب شده است که بارها مورد آزمون قرار گرفته و بومی سازی شده است و لذا استاندارد است اما با توجه به تغییرات جزئی آن که توسط استاد راهنما ، مشاور و چندین تن از اساتید خبره و متخصص ادارات دولتی شهر تنکابن انجام گرفته کل پرسشنامه مجددا مورد بررسی قرار گرفته است و صحت سؤالات و روایی پرسشنامه مورد تأیید آن ها قرار گرفته است. در خصوص اعتماد و دقت سؤالات پژوهشگران در تحقیقات گذشته با استفاده از روش معمول محاسبه آلفای کرونباخ و بررسی نتیجه حاصل، ضریب آلفای محاسبه شده از طریق نرم افزار spss 75/0 است که به دقت

دیدگاهتان را بنویسید