No category

پایان نامه رایگان با موضوع جدایه، ریبوزومی، آنزیم

دانلود پایان نامه

شده………………………………………………………………………………………………….38
4-4- انجام واکنش PCR جهت تعیین آلودگی…………………………………………………………………………………………………39
4-5- آزمون چندشکلی طولی قطعات برشی……………………………………………………………………………………………………..40
4-6- همسانه سازی و آنالیزهای فیلوژنتیک ……………………………………………………………………………………………………..44
فصل پنجم- بحث و نتیجه گیری
5-1- کلیات………………………………………………………………………………………………………………………………………………….53
5-2- گستره آلودگی………………………………………………………………………………………………………………………………………53
5-3- علائم…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..54
5-4- مطالعات فیلوژنتیک……………………………………………………………………………………………………………………………….54
فهرست منابع فارسی………………………………………………………………………………………………………………………………………57
فهرست منبع انگلیسی……………………………………………………………………………………………………………………………………..59
فهرست جدول ها
عنوان صفحه
2-1- طبقه بندی شاخه تنریکوتها ………………………………………………………………………………………………………………………….10
3-1-. مواد لازم در واکنش PCR …………………………………………………………………………………………………………………………28
3-2 ترادف آغازگر های اختصاصی مورد استفاده در واکنش PCR جهت تکثیر اپرون ریبوزومی……………………………………28
3-3- سیکل دمایی واکنش PCR برای جفت آغازگر P1/P7…………………………………………………………………………………..29
3-4- مواد مورد نیاز برای اتصال محصول PCR به پلاسمید pTZ57R/T ……………………………………………………………….30
4-1- جدایه، میزبان، منطقه و علائم گیاهان آلوده……………………………………………………………………………………………………..34
4-2- نام جدایه و علائم در گیاه پروانش ………………………………………………………………………………………………………………..35
4-3- فیتوپلاسماهای تورم جوانه گوجه فرنگی و بادنجان جدایه بوشهر …………………………………………………………………….45
4-3- جدایه های موجود در بانک ژن استفاده شده در تحقیق حاضر…………………………………………………………………………..45
4-4- – میزان شباهت جدایه های فیتو.پلاسما ایران وسایر نقاط دنیا بر اساس ناحیه P1/P7 ………………………………………..46
4-5- – میزان شباهت جدایه های فیتو.پلاسما ایران وسایر نقاط دنیا بر اساس ناحیه 16S r RNA……………………………….48
4-6- میزان شباهت جدایه های فیتو.پلاسما ایران وسایر نقاط دنیا بر اساس ناحیه SR………………………………………………….50
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
2-1- کلنی های ریز دانه دانه و نیمرویی شکل باکتری جنس Mycoplasma……………………………………………………………12
2-2- سلول های غیر مارپیچ از باکتری جنس Entomoplasma ………………………………………………………………………….. 13
2-3- سلول های مارپیچ باکتری جنس Spiroplasma ………………………………………………………………………………………….13
2-4- کلنی های نیمرویی شکل حاصل از کشت باکتری جنس Anaeroplasma………………………………………………………14
2-5- کلنی های نیمرویی شکل حاصل از کشت باکتری جنسAcholeplasma ……………………………………………………….15
2-6- سلول های فیتوپلاسمایی واقع در آوند ابگشی گیاهان آلوده………………………………………………………………………………16
2-7- علائم بارز بیماریهای فیتوپلاسمایی بر روی میزبان های گیاهی مختلف………………………………………………………………18
2-8- انتقال با پیوند …………………………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-9- زنجرک جنس Circulifer یکی از مهمترین نافلین فیتوپلاسمایی متعلق به تیره Cicadellidae………………………. 20
2-10- زنجرک جنس Macrosteles از جمله ناقلین بیماری های فیتوپلاسمایی …………………………………………………….. 21
4-1- علائم ناشی از انتقال جدایه یک بادنجان ………………………………………………………………………………………………………..35
4-2- علائم ناشی از انتقال جدایه دو جاروک بادنجان……………………………………………………………………………………………….36
4-3- علائم ناشی از انتقال جدایه سه جاروک بادنجان………………………………………………………………………………………………36
4-4- علائم ناشی از انتقال جدایه چهار جاروک بادنجان ………………………………………………………………………………………….37
4-5- علائم ناشی از انتقال جدایه پنج جاروک بادنجان……………………………………………………………………………………………..37
4-6- علائم ناشی از انتقال جدایه 6 جاروک توتون…………………………………………………………………………………………………..38
4-7- محصول الکتروفورز دی. ان. ای استخراج شده در ژل آگاروز یک درصد……………………………………………………………38
شکل4-8- نانودراپ دی. ان. ای نمونه جاروک توتون ……………………………………………………………………………………………..39
4-9- الکتروفورز محصول PCR مستقیم با استفاده از جفت آغازگرP1/P7 ………………………………………………………………40
4-10- برش محصول PCR اپرون ار. ان. ای ریبوزومی (ناحیه P1/P7) با بکار گیری آنزیم برشی Rsa I …………………..41
4-11- برش محصول PCR اپرون ریبوزومی (ناحیه P1/P7) با بکار گیری آنزیم برشی Alu I ………………………………….41
4-12- برش محصول PCR اپرون ریبوزومی (ناحیه P1/P7) با بکار گیری آنزیم برشی Hae III ……………………………..42
4-13- برش محصول PCR اپرون ریبوزومی (ناحیه P1/P7) با بکار گیری آنزیم برشی Hinf I ………………………………..42
4-14- برش کامپیوتری اپرون ار. ان. ای ریبوزومی (ناحیه P1/P7) با بکار گیری آنزیم برشی Taq I …………………………..43
4-15- برش کامپیوتری اپرون ار. ان. ای ریبوزومی (ناحیه P1/P7) با بکار گیری آنزیم برشیHpa II …………………………44
4-16- دندروگرام حاصل از مقایسه تنوع نوکلئوتیدی اپرون ریبوزومی (ناحیه P1/P7) ……………………………………………….47
4-17- دندروگرام حاصل از مقایسه تنوع نوکلئوتیدی ژن ریبوزومی S16ُ……………………………………………………………………49
4-18- دندروگرام حاصل از مقایسه تنوع نوکلئوتیدی ناحیه ژنومی SR …………………………………………………………………….51
چکیده
تعیین ترادف اپرون ار. ان. ای ریبوزومی و آنالیز فیلوژنتیکی فیتوپلاسماهای همراه با بیماری تورم جوانه بادنجان در استان بوشهر
توسط:
هادی محمودی پور
پیشتر بیماری تورم جوانه بادنجان و گوجه فرنگی به عنوان یک بیماری شایع و خسارتزا از استان بوشهر گزارش شده است. تحقیق مذکور بوته های آلوده بادنجان و توتون استان بوشهر متعلق به مناطق بنداروز، برازجان، بوشهر و کنگان را پس از انتقال به آزمایشگاه مرکز تحقیقات کشاورزی و منبع طبیعی فارس-زرقان مورد بررسی و مطالعه قرار داده و ذکر نموده است که جدایه های مورد مطالعه بر اساس علائم ایجاد شده در گیاه پروانش به سه گروه تقسیم می شوند. RFLP ژن ریبوزومی 16S نیز نتایج داده های بیولوژیک را تایید کرده است. پیرو تحقیق مذکور، در این تحقیق تعداد شش جدایه شامل پنج جدایه از بادنجان و یک جدایه توتون موجود بر روی گیاه پروانش انتخاب و دی.ان.ای استخراج شده از بافتهای گیاهی (نمونه های برگ پروانش) طبق روش پیشنهادی مایکسنر و همکاران (1995) در آزمایش های بعدی مورد استفاده قرار گرفتند. در آزمون PCR با بکارگیری جفت آغازگر P1/P7 ناحیه اپرون ار. ان. ای ریبوزومی جدایه های مذکور تکثیر گردید. هضم محصول PCR با آنزیم های Rsa I و Hinf I جدایه های مورد مورد تحقیق را به 3 گرو تقسیم کرد (جدای های 1،4 و 5 در یک گروه، جدایه 2 در یک گروه و جدایه 3 و 6 در گروه دیگر)، آنزیم Hae III جدایه ها را به دو گروه تقسیم کرد (1، 2، 4 و 5 در یک گروه و جدایه های 3 و6 در گروه دیگر) ولی آنزیم Alu I نتوانست مابین جدایه ها تمایز حاصل کند. قطعههای تکثیر شده در آزمون PCR با استفاده ازIns T/A clone PCR Product Cloning Kit (MBI Fermentas) در پلاسمید PTZ57R/T وارد و در سویه DH5? باکتری Escherichia coli همسانه سازی گردید. آنالیز ترادف نوکلئوتیدی نتایج آزمون RFLP را تایید و جدایه ها را در سه گروه قرار داد. لازم به ذکر است آنالیز فیلوژنتیک ناحیه اپرون ریبوزومی گروه یک را به دو زیر گروه تقسیم کرد بطوری که جدایه 1، 4 را در یک زیر گروه و جدایه 5 در زیرگروه دیگر قرار گرفت. علاوه بر این جدایه های گروه 2 (جدایه های 3 و 6) نیز هر کدام در یک زیر گروه قرار گرفتند. البت

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد دربارهاثبات دعوی، ادله اثبات دعوی، دادرسی کیفری

دیدگاهتان را بنویسید