No category

پایان نامه رایگان با موضوع بیماری، توصیف، بادنجان

دانلود پایان نامه

رج دادند، برای دعاهای پر از مهرشان و برای همدلی های صادقانه شان.
کمال سپاس را از استاد عزیزم جناب آقای دکتر صالحی دارم که با زحمات غیر قابل جبران و راهنمایی های ارزنده خویش مرا به سوی حقیقت و معرفت هدایت نمودند.
وظیفه خویش می دانم که از زحمات بی دریغ و راهنمایی های ارزنده استاد گرامی جناب آقای دکتر کتابچی که در مدت اجرای این پایان نامه از مشاورت ایشان در جهت پیشبرد پایان نامه بهرهمند شدم سپاسگزارم.
از اساتید گروه گیاه پزشکی که افتخار شاگردیشان را داشتم، متشکرم.
از تمامی دوستان، کارمندان و دانشجویان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی فارس-زرقان و گروه گیاه پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان که مرا در انجام این پایان نامه یاری نمودند سپاسگزارم.
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..1
فصـل اول- مقدمه
1-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 3
فصل دوم- مروری بر پژوهش های پیشین
2-1- بادنجان………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7
2-1-1- تاریخچه بادنجان………………………………………………………………………………………………………………………………. 7
2-1-2- مشخصات گیاهشناسی………………………………………………………………………………………………………………………..7
2-1-3- ارقام بادنجان………………………………………………………………………………………………………………………………………7
2-1-3-1- بادنجان پاکوتاه……………………………………………………………………………………………………………………………….7
2-1-3-2- بادنجان قلمی…………………………………………………………………………………………………………………………………7
2-1-3-3- بادنجان معمولی……………………………………………………………………………………………………………………………..8
2-2- گوجه فرنگی …………………………………………………………………………………………………………………………………………8
2-2-1- تاریخچه……………………………………………………………………………………………………………………………………………8
2-2-2- مشخصات گیاهشناسی………………………………………………………………………………………………………………………..8
2-2-3- ارقام گوجه فرنگی ……………………………………………………………………………………………………………………………..8
2-3- پروکاریوت های سخت کشت آوندی………………………………………………………………………………………………………..9
2-4- طبقه بندی مالیکیوت ها ………………………………………………………………………………………………………………………..10
2-4-1- توصیف رده مالیکیوت………………………………………………………………………………………………………………………10
2-4-2- تاریخچه………………………………………………………………………………………………………………………………………….11
2-4-3- توصیف راسته Mycoplasmatales………………………………………………………………………………………………..11
2-4-4- توصیف راسته Entomoplasmatales…………………………………………………………………………………………….12
2-4-5- توصیف راسته Anaeroplasmatales…………………………………………………………………………………………….13
2-4-6- توصیف راسته Acholeplasmatales …………………………………………………………………………………………….14
2-5- فیتوپلاسماها…………………………………………………………………………………………………………………………………………15
2-5-1- مقدمه …………………………………………………………………………………………………………………………………………….15
2-5-2- عمده تشابه فیتوپلاسماها به مالیکیوت ها ……………………………………………………………………………………………16
2-5-3- موقعیت تاکسونومیکی فیتوپلاسمای عامل تورم جوانه……………………………………………………………………………17
2-5-4- مورفولوژی فیتوپلاسما ها …………………………………………………………………………………………………………………17
2-5-5- علائم بیماری های فیتوپلاسمایی…………………………………………………………………………………………………………17
2-5-6- انتقال بیماری های فیتوپلاسمایی…………………………………………………………………………………………………………18
2-5-6-1- انتقال مکانیکی……………………………………………………………………………………………………………………………..18
2-5-6-2- انتقال با پیوند……………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-5-6-3- انتقال با سس……………………………………………………………………………………………………………………………….19
2-5-6-4- انتقال با ناقل………………………………………………………………………………………………………………………………..20
2-5-7- روش های ردیابی و تشخیص بیماری های فیتوپلاسمایی ……………………………………………………………………..21
2-5-8- تنوع میزبان های گیاهی فیتوپلاسماها…………………………………………………………………………………………………..23
2-5-9- بیماری های فیتوپلاسمایی مهم در تیره Solanaceae………………………………………………………………………….24
2-5-9-1- تورم جوانه بادنجان و گوجه فرنگی………………………………………………………………………………………………..24
2-5-9-2- بیماری زردی مینا ………………………………………………………………………………………………………………………..24
فصـل سوم- مواد و روش ها
3-1- استخراج دی. ان. ای از بافت گیاهی با استفاده از محلول CTAB …………………………………………………………….27
3-2- تعیین ترادف نوکلئوتیدی……………………………………………………………………………………………………………………….27
3-2-1- واکنش زنجیره ای پلیمراز………………………………………………………………………………………………………………….27
3-2-2- تهیه ژل و انجام الکتروفورز ………………………………………………………………………………………………………………27
3-2-3- جفت آغازگرهای مبتنی بر ترادف آپرون ریبوزومی ………………………………………………………………………………28
3-2-4- آزمون چندشکلی قطعات برشی (RFLP) ………………………………………………………………………………………….29
3-2-5- همسانه سازی…………………………………………………………………………………………………………………………………..29
3-2-5-1- اتصال محصول PCR به پلاسمید…………………………………………………………………………………………………..29
3-2-5-2- اتصال پلاسمید نوترکیب به باکتری E. coli……………………………………………………………………………………30
3-2-5-3- انتخاب پرگنه های حاوی پلاسمید نوترکیب…………………………………………………………………………………….31
3-2-6- محیط کشت های موردنیاز برای همسانه سازی…………………………………………………………………………………….31
3-2-6-1- محیط کشت مایع LB …………………………………………………………………………………………………………………31
3-2-6-2- محیط کشت جامد LB ………………………………………………………………………………………………………………..31
3-3- تعیین ترادف و مقایسه با بانک ژن…………………………………………………………………………………………………………..31
فصـل چهارم-نتایج
4-1- علائم بر روی گیاهان آلوده…………………………………………………………………………………………………………………….34
4-2- علائم بر روی گیاه محک پروانش…………………………………………………………………………………………………………..34
4-3- مطالعه کیفیت دی. ان. ای استخراج

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایسوره بقره، امام صادق

دیدگاهتان را بنویسید