بررسی زوال ورق های غیرایزوتروپیک TWB تحت فرآیند هیدروفرمینگ- قسمت ۲۶

شکل (۵-۴): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد

زوال در۶۱۱۱-T4(DG) درتست کشش کروی.

شکل (۵-۵): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد
زوال در۵۰۸۳-H18(SG) درتست کشش کروی.

شکل (۵-۶): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد

زوال در۵۰۸۳-H18(DG) درتست کشش کروی.

شکل (۵-۷): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد
زوال در۵۰۸۳-O(SG) درتست کشش کروی.

شکل (۵-۸): نتایج حاصله آزمایشگاهی وشبیه سازی شده (مدل C وغیرایزوتروپیک) ازاولین رخداد
زوال در DP590 (SG)درتست کشش کروی.
بنابراین آنچه مسلم است هرچه خط جوش دقیق ترمدل سازی شود، نتایج بهتری نیزدر شبیه سازی ها به ماخواهد داد اما اگربه جدول (۵-۱) مراجعه شود دیده می شود که تفاوت چندانی بین نتایج مدل های B وC وجود ندارد. بنابراین به صرفه نخواهد بود که با صرف هزینه هایی که درقسمت تئوری (بحث قانون ترکیب) توضیح داده شد، درپی یافتن خواص دقیق ترناحیه جوش باشیم اما ازجهت دیگر، طبق آنچه توضیح داده شد، پیش بینی دقیق ترمکان اولین زوال درگرو بیان دقیق ترترکیبات وخواص ناحیه جوش وخصوصا ناحیه تحت تاثیرحرارت است. بنابراین هرچه خواص متالورژیکی ومکانیکی ناحیه جوش وخصوصا ناحیه تحت تاثیرحرارت به صورت دقیق تری بیان شوند، می توانند ما را درپیش بینی بهترمکان وزمان اولین رویداد زوال یاری کنند.
یکی دیگر ازپارامترهای موثردرشکل دهی TWB ها، نسبت ضخامت دوورق متصل به هم می باشد که به صورت نسبت ضخامت ورق ضخیم تربه ورق نازک ترتعریف می شود. دراین قسمت، با مقایسه بیشینه حدشکل دهی دردوفلز۶۱۱۱-T4 و۵۰۸۳۳-H18 در دوحالت مختلف SG و DG ودرصد کاهش این مقداردرجدول (۵-۳)، مشاهده می شود که درهردو فلزپایه، بدلیل ایجاد تمرکزتنش بیشتر، توزیع ناهمگون وغیرمتقارن مواد دردوطرف خط جوش و پیچیدگی ترکیبات ناحیه جوش درواقعیت، با کاهش حدشکل دهی موجه هستیم. البته این کاهش درفلز۵۰۸۳-H18 کمترازفلز۶۱۱۱-T4 بوده است.
جدول (۵-۳): نسبت ضخامت ودرصد کاهش بیشینه حدشکل دهی.

 

دانلود متن کامل پایان نامه در سایت fumi.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LDH decrease (%),simulation LDH decrease (%),experiment Thickness ratio Material
۳۸٫۹۲ ۲۹٫۰۵ ۱٫۷۳ ۶۱۱۱-T4
۴٫۳۷ ۰٫۵۹ ۱٫۳۳ ۵۰۸۳-H18

 

۵-۳- پیشرفت آسیب:

 

ازآنجا که درتشخیص زوال ازمعیارنمودارحد شکل دهی استفاده شده است، بنابرتعریف ذکرشده درمعادله (۳-۱۰۹) ازفصل تئوری، می توان روند پیشرفت پارامترآسیب را درالمانی که اولین زوال رخ می دهد برحسب زمان تعریف کرد. دراینجا چون شکل دهی ورق به صورت غیرصریح درنرم افزارمدل سازی شده است لذا جهت مقایسه پدیده رشد آسیب درنمونه های مختلف، نمودارهای پیشرفت آسیب درآنها برحسب حرکت سمبه رسم شده اند (شکل (۵-۹)).
(ب)
(الف)
(د)
(ج)
شکل(۵-۹): نمودارهای پیشرفت آسیب درنمونه های: الف):۶۱۱۱-T4(SG,DG)
ب)۵۰۸۳-H18(SG,DG) ج)۵۰۸۳-O(SG) د)DP590(SG).
چنانچه ازاین نمودارهای پیشرفت آسیب پیدا است، پدیده آسیب ازیک مرحله ای به بعد با شیب افزاینده موجه شده که نهایتا به زوال منجر می شود. این اتفاق درهنگام تغییرشکل های شدید رخ می دهد که نشان می دهد آن المان به نقطه نهایی تحمل تنش ویا به عبارتی به مرحله نرم شدگی نزدیک می شود.
بنابراین همانطور که دیدیم، رویکرد المان محدود ارائه شده دراین تحقیق، رویکرد قابل قبولی بوده ونتایج شبیه سازی آن بسیاربه نتایج آزمایشگاهی ارائه شده نزدیک است. لذا درادامه ازاین رویکرد جهت مدل سازی وپیش بینی زوال درمورد TWBهای غیرهم جنس استفاده خواهد شد.
 

۶- TWB های غیرهمجنس

 

دراین قسمت قصد داریم TWB های غیرهمجنس را که قبلا طبق جدول (۴-۳) بیان شده اند مورد ارزیابی قراردهیم. بدلیل آنکه اطلاعات مورد نیازجهت مدل سازی المان محدود قبلا به صورت کامل بیان شده اند، دراین قسمت تنها نتایج حاصله را بیان داشته ومورد بحث قرارخواهیم داد. چنانچه درمدل سازی TWB های همجنس دریافت شد، درنظرگیری غیرایزوتروپی ورق های پایه درهنگام شبیه سازی ها، نتایج معقول تری را ارائه کردند. لذا دراین قسمت تنها این رویکرد را درپیش گرفته وازغیرایزوتروپیک بودن ناحیه جوش صرفه نظرشده است. بنابراین ورق های ۶۱۱۱-T4 وDP590 را که هرکدام دارای دوضخامت مختلف می باشند طبق شکل (۴-۵) در راستای نورد به یکدیگرجوش داده وتحت تست کشش کروی قرارداده ایم. دقت شود که درهمه مدل سازی ها، ورق ۶۱۱۱-T4 درقسمت سمت چپ ( ناحیه پسرو) TWB قرار داده شده وجهت کم کردن اثرعرض خط جوش برنتایج حاصله، عرض آن درتمامی مدل سازی ها یکسان وبرابر۸/۱۱ میلیمتردرنظر گرفته شده است. همچنین تنها مدل B (شکل(۵-۱)) برای مدل سازی هندسه جوش فرض شده است که ضخامت آن برابرمیانگین ضخامت دو ورق پایه درنظرگرفته شده است.
همانطورکه قبلا اشاره شد، جهت سهولت درهمگرایی نتایج حاصله ازنرم افزار، TWB را به سه ناحیه (۱)، (۲) و(۳) تقسیم بندی کرده ایم. لذا اندازه المان ها درهرنمونه ارائه شده درجدول
(۴-۳) به صورت زیرمی باشند:

مدیر سایت

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

Next Post

بررسی رابطه انواع دینداری و نگرش به جامعه مدنی ( در میان دانشجویان دانشگاه تهران و شاهد )- قسمت ۱۲

ج آوریل 9 , 2021
نحوه تلقی از سنت اسلامی     علت مشکلات اسلام       سکولاریسم     رد هرگونه ملاحظه دینی در اقتباس از غرب     مدرن     تکیه برپیشرفت با تبعیت از یک مدل غربی     گرایش این جهانی     عدم داعیه حاکمیت شریعت اسلامی   […]