پایان نامه حقوق

دانلود مقاله با موضوع ساختار اجتماعی

دانلود پایان نامه

حساب، که جزو اعمال و فعالیت‏هاى تروریستى به شمار نمى‏رود.انگیزه‏هاى مادى، که براى تأمین نیازهاى مالى فعالیت‏هاى رو به رشد این سازمان‏هاصورت مى‏گیرد. و عوامل و انگیزه‏هاى سیاسى.
قربانیان آدم‏ربایى و گروگان‏گیرى رامى‏توان به چهار دسته تقسیمکرد. این چهار دسته، از حیثیت ماهیت و جایگاهى که دارند، و هدفى که تروریست‏ها باربودن هر دسته به طور جداگانه دنبال مى‏کنند، با یکدیگر تفاوت دارند؛ این چهار دستهعبارت‏اند از:
1-دیپلمات‏ها و شخصیت‏هاى برجسته‏ى جامعه
2- کودکان، و به ویژه کودکانمدارس ابتدایى
3- افراد صاحب منصب کهدر وضعیت‏هاى از پیش طراحى شده ربوده مى‏شوند
4-افراد عادى که نه طى یک برنامه از پیش تعیین شده بلکهاتفاقی ربوده می شوند.
به دلیل خطر آدم‏ربایى و گروگان‏گیرى و افزایش تعدادو گسترش دامنه‏آن‏ها، جامعه‏ بین‏المللى جهت جلوگیرى از این اعمال ، در سطوح و جهات مختلف به فعالیت پرداخته است در سطحبین‏المللى ، سازمان ملل متحد توافقنامه‏هایى را در این زمینه منعقد کرده است از جمله:
– توافقنامه‏ى 1973 نیویورک؛ در مورد جلوگیرى و مجازات جرایمىکه علیه اشخاص تحت حمایت – بین‏المللى، از جمله دیپلمات‏ها، صورت مى‏گیرد
– توافقنامه‏ى بین‏المللى سال 1979 ، در مورد مبارزه باگروگان‏گیرى.
3-5-3)کمین گذاری و تیراندازی
تروریستها برای نابود کردن مخالفین خود، گاهی افراد برجسته و متنفذی را که مانع اصلی اهداف تروریستها باشند به قتل می رسانند. همچنین ممکن است برای اعمال فشار یا تهدید مقامات ویا انتقامجویی ،افراد یک حزب یا گروه یا اعضای خانواده آنها را به قتل برسانند.یکی از روشهای قتل که به دلیل تاثیرگذاری بیشتر، بسیار مورد توجه تروریستها است کمین گذاری و تیراندازی در مواقع حساس و مکانهای خاصی است که فرد مورد نظر در آنجا باشد. به جهت تاثیرگذاری بیشتر و افزودن بر سطح هیجان ماجرا و تشدید رعب و وحشت حاصل از قتل فرد موردنظر، تروریستها تلاش می کنند تا عملیات خود را در مکانهای شلوغ و حتی المقدور در حضور اصحاب رسانه، اجرا نمایند. ازدحام جمعیت موجب وحشت تعداد کثیری از مردم شده و از طرف دیگر موجب می شود که هریک از افراد حاضر در صحنه بمثابه یک خبرگزاری عمل نموده و اخبار مربوط به این عملیات تروریستی به صورت فراگیری در جوامع گسترده شود. اگر خبرنگاران هم این اخبار را با روشهای ژورنالیستی پوشش دهند، قدرت مانور و اعمال فشار تروریستها بیشتر می شود.
مبحث دوم- انگیزه ها و اهداف
پژوهشگران و محققان درمورد اصول و انگیزه ها و اهداف تروریستها، نظریات گوناگونی ارائه داده اند. دراین تحقیق به جهت دور نشدن از مبحث اصلی، برخی انگیزه ها به صورت کلی مورد بررسی قرار می گیرند. آنچه می توان به طور کلی درباره انگیزه ها اظهار داشت، این است که این عوامل برحسب تنوع موقعیتهایی که تروریسم از آنها ناشی می شود افزایش می یابند و برحسب زمان ومکان متفاوت می شوند.
گفتار اول- انگیزه ها و اهداف سیاسی
بسیاری از تروریستها، چه علیه قدرت دست به ترور بزنند چه درجهت منافع آنها ویا با حمایت آنها عمل کنند، انگیزه سیاسی دارند. انگیزه های سیاسی را می توان به انواع دیگری تقسیم کرد :
بند اول- جدایی طلبی و نژاد پرستی

این انگیزه ها نسبت زیادی از انگیزه های تروریسم معاصر را تشکیل می دهند و منشاء بسیاری از فعالیتهای تروریستی بوده اند. جدایی طلبی به خصوص در اواخر قرن 19 و اوایل قرن 20 علیه امپراطوریهای آن زمان مانند بریتانیا، اطریش- مجارستان و عثمانی به وقوع پیوسته است. جهان در دوره پس از جنگ جهانی دوم نیز شاهد افزایش فعالیتهای تروریستی بود که توسط جدایی طلبان قومی و ملی جهت برپایی هویت مستقل، به ویژه در ایرلند شمالی، اسپانیا، کانادا، هند و سریلانکا صورت می گرفت. انگیزه های نژادپرستانه زمانی واقع می شود که بعضی طوایف وگروهها نسبت به عناصر نژادی یا دین معینی احساس تنفر می کنند. البته شدت و قدرت این انگیزه ها متفاوت است ودر اهداف آنها بسیار تاثیرگذار. اگر انگیزه آنها صرفا حفظ حقوق نژاد خاصی باشد بیشتر به جدایی طلبان شبیه می شوند و عملیات خود را فقط علیه دولت یا گروهی که به حقوق آنها تجاوز کرده انجام می دهند. اما اگر انگیزه های آنها توسعه طلبانه و درحد حذف و تحقیر سایر نژادها باشد؛ دامنه عملیات آنها نیز گسترده تر و شدت عملیات بیشتر خواهد بود.
بند دوم- توسعه طلبی و قدرت طلبی
در اکثر ترورهای دولتی و ترورهایی که ریشه در سیاستهای قدرتمندان دارد، انگیزه اصلی حفظ وضع موجود از یک طرف و توسعه قدرت و نفوذ از طرف دیگر است.حتی در ترورهای داخلی که توسط رقبای سیاسی مختلف علیه یکدیگر صورت می گیرد، انگیزه اصلی همین دستیابی به قدرت یا توسعه آن است. «تروریسم سیاسی داخلی، ویژه رژیم های دیکتاتوری وفاشیستی است که بدون مشارکت وسیع ملّی و موسسه ها و ادارات حکومتی فعالیت می کنند. این فعالیت ها منجر به تحمیل یک تفکّر و روش سیاسی و تعمیم فرهنگ استبدادی و استعماری می شود که از نشانه های آن، تحقیر آزادی های سیاسی و پارلمانی و عدم مشارکت هم وطنان در انتخاب نمایندگان مجالس حکومتی و محلی است. در این روش هم وطنان نمی توانند از اشتباهات و نواقص ناشی از بدی سیاست آنها انتقاد کنند. این نوع تروریسم در کشورهای تحت سلطه ی موسسه های نظامی همچنین در کشورهایی که حیات سیاسی و پارلمانی جریان نداشته باشد، شدّت بیشتری دارد. مردم این کشورها همواره در حالتی از ترس، نگرانی، وحشت و عدم امنیت و ثبات زندگی می کنند و اظهار نظر و یا فعالیت در چارچوب احزاب سیاسی _ ملی امری غیر قابل دسترس است که در صورت تخطی، منجر به بروز شدیدترین انواع بلاها و شکنجه ها در مورد کسانی خواهد شد که سعی در محقق کردن آن را داشته باشند.»
تروریسم سیاسی داخلی سبب ایجاد و گسترش بسیاری از صفات رذیله چون دروغگویی، افترا، نفاق، کینه، انزجار و انتقام جویی در سطح جامعه می شود. تروریسم سیاسی داخلی موجب بروز تهدیدهایی علیه صلح اجتماعی و نیز گسترش زمینه های بروز جنجال ها و درگیری های مذهبی و گروهی و ملی می شود که این امر خود شرایط تغییر ساختار اجتماعی و فرهنگی جامعه و تضعیف احساسات ملّی را فراهم کرده، سبب تضعیف کشورها شده و آنها را در معرض غارت متجاوزان قرار می دهد و در این هنگام این کشورها بدون هیچ گونه مقاومتی، غارت می شوند. علاوه بر این دشمنی افراد یک جامعه با یکدیگر و صرف شدن انرژی آنها در جهت مقابله با هم و تخریب طرف مقابل،‌امکان رشد و توسعه کشور را کمتر کرده و موجب از بین رفتن نیروهای فعال و بالقوه سودمند جامعه می شود.
بند سوم- انگیزه های میهن پرستانه و انقلابی
این دسته از تروریستها دارای ایدئولوژی خاصی هستند و درعین حال فاقد قدرت سیاسی می باشند و درپی دستیابی به قدرت و تغییر حکومت هستند؛ وبه دلیل عدم توازن قدرت و ضعف آشکار درمقابل قدرت موجود، دست به عملیات تروریستی می زنند.
انگیزه های این دسته بسیار شبیه به انگیزه های انقلابی است با این تفاوت که اینها اصولا درپی تغییر حکومت و انقلابی بنیادین نیستند و حتی ممکن است ایدئولوژی خاصی نیز نداشته باشند اما فرد یا گروه هدف را مانع پیشرفت و توسعه میهن خود می دانند. اکثر ترورهایی که قبل از انقلاب درایران انجام می شده دارای یکی از این دو انگیزه اخیر بوده اند. هرچند معضلات ناشی از اینگونه تروریسم کمتر از انواع قبلی است اما مانند هر بی نظمی و هرج و مرج دیگری که امنیت افراد غیرنظامی و معمولی جامعه را به خطر می اندازد، امکان رشد و توسعه کشور را به حداقل می رساند.
گفتاردوم- انگیزه ها و اهداف دینی و مذهبی
اختلافات دینی و مذهبی یکی از انگیزه های فعالیتهای تروریستی هستند. درصورتیکه اقلیتهای دینی معینی در منطقه ای باشند و به گونه ای متفاوت و یا متضاد با شعائر دینی اکثریت به انجام فعالیتهای دینی بپردازند؛ تعصبات حاکم بر برخی محافل باعث می شود که رفتار آنها انگیزه و توجیهی شود برای عملیات تروریستی برعلیه آنها. این اقلیتها نیز به نوبه خود برای حفظ یا دفاع از موجودیت و عقاید خویش به تشکیل گروههای تروریستی اقدام کنند. در سطح وسیع تر نیز امروزه گروههای مذهبی افراطی مانند القاعده به عملیات تروریستی دست می زنند.
القاعده‌ ، نام تشکیلات بین‌المللی تروریستی بنیادگرایی اسلامی است که متشکل از شبکه‌های تروریستی اسلامی مختلفی است که همگی با شعار کاهش دادن تأثیرات و دخالت‌های غیر مسلمانان بر دنیای اسلام و گسترش اسلام در جهان مبارزه می‌کنند.« اکثریت اعضا شبکه القاعده را پیرو مسلک سلفی می‌دانند. از سال ۱۹۹۵ نام این سازمان در فهرست سازمان‌های تروریستی قرار گرفته است. رهبر این سازمان اسامه بن لادن است. تشکیلات القاعده در سال ۱۹۸۸ توسط اسامه بن لادن جهت مبارزه (یا به لفظ اسلامی: غزو) با اتحاد جماهیر شوروی در افغانستان تأسیس شد. القاعده از سازمان “مکتب الخدمه” که هدف آن مسلح نمودن و آموزش مجاهدین اسلامی برای جنگ با شوروی بود توسعه و پیشرفت یافت. این سازمان از حمایت و پشتیبانی دولت‌های اسلامی به ویژه پاکستان و همچنین ایالات متحده آمریکا برخوردار بود. وجه نامگذاری سازمان القاعده برگرفته از توصیف این سازمان در یکی از متن‌های آن است که تشکیلات القاعده را “قاعده الجهاد” (اساس و بنیان نبرد اسلامی) توصیف می‌کند. این در حالی است که خود اعضا این سازمان آن را “جبهه بین‌المللی جهاد علیه یهودیان و صلیبیان” می‌نامند.»
برخلاف ادعاهایی که در دهه های اخیر رواج یافته است،‌ نباید گسترش تروریسم در میان مسلمانان را ناشی از آموزه های اسلامی دانست. علاوه بر دلائل دیگری که در فصول آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت؛ این نکته در اینجا قابل ذکر است که افراطیون و پیروان بنیادگرای سایر ادیان نیز از قافله ترور عقب نبوده اند. تروریسم مسیحی شاخه‌ای از تروریسم مذهبی است که از سوی پیروان مذهب مسیحیت صورت می‌گیرد. این تروریسم اساساً ریشه در باور و تفسیر این افراد از آیین مسیحیت و آموزه‌های انجیل دارد. این شکل از تروریسم زاده یک اعتقاد راسخ سیاسی است به این معنی که فرد تروریست اقدام خود را یک وظیفه دینی می‌داند. «برخی از تروریستان مسیحی آشکارا متون دینی و کلام انجیل را در توجیه عمل خود به کار می‌برند. این در حالی است که از دیدگاه دیگران ممکن است دین تنها یک عامل محرک باشد برای ایجاد و تشدید خصومت و خشونت در بین گروه‌هایی که از نظر مذهبی-نژادی باهم تفاوت دارند. ماک یورگنزمایر استاد جامعه شناسی و مدرس مطالعات دینی در دانشگاه کالیفرنیا در سانتا باربارا می‌گوید، بهتر است به یاد داشته باشیم که آیین مسیحیت باوجود اصولی که در مورد صلح و مودت ترویج می‌کند مانند هر سنت دیگری همواره یک سوی خشن هم دارد. تاریخ این دین و سنتهای آن به روشنی گذشته‌ای خونین را نشان می‌دهد درست به همان صورت که در اسلام و سیکیسم دیده می‌شود. درگیری های خشونت آمیز به وضوح در عهد عتیق و عهد جدید به تصویر کشیده شوده است. این تاریخ و این تصویری که متون دینی مسیحیت به ما ارایه می‌دهد مبنای توجیه خشونت های گروه‌های مسیحی امروزی قرار می‌گیرد.» تروریسم یهودی ، نوعی تروریسم مذهبی است که در آن انگیزه‌ها و اهداف ریشه در یا متاثر از تعابیر یهودی داشته باشد. «بریت هاکانایم (از بین رفته) – گروه زیرزمینی تندروی اسرائیلی بود که از سال ۱۹۵۰ تا ۱۹۵۳ با هدف تحمیل کردن قوانین دین یهودیت در کشور و ایجاد کشوری هالاکیک فعالیت می‌کرد. ادن ناتان-زادا سرباز ارتش اسرائیل و تروریست یهودی افراطی بود که در سال ۲۰۰۵ به روی اعراب تبعه اسرائیل در اتوبوسی در شهر شفاعمرو با مسلسل آتش گشود و باعث مرگ ۴ تن از جمله دو خواهر حدود ۲۰ ساله و زخمی شدن ۲۲ نفر شد. نخست وزیر اسرائیل، آریل شارون، از حرکت او انتقاد کرد و کار او را «یک حرکت سرزنش‌کننده بوسیله یک تروریست یهودی خونخوار» خواند. باروخ گلدشتاین پزشک و تروریست یهودی افراطی، متولد آمریکا و تبعه اسرائیل بود که در سال ۱۹۹۴ به روی نمازگزاران فلسطینی در مسجد ابراهیم شهر الخلیل با مسلسل آتش گشود و باعث مرگ ۲۹ تن و زخمی شدن ۱۵۰ فلسطینی شد.»
گفتار سوم – انگیزه ها و اهداف اقتصادی

علاوه بر عملیات تروریستی ناشی از انگیزه های اقتصادی مستقیم که در رقابتهای اقتصادی بزرگ جهانی رخ می دهد؛ باید توجه داشت که ریشه بسیاری از انگیزه های دیگر و مشوق بسیاری از اعضاء گروههای تروریستی، مشکلات اقتصادی است. فاصله اقتصادی زیاد بین کشورهای مختلف، تضاد طبقاتی در حوزه داخلی، فشار شدید فقر و بیکاری و نتایج حاصل از این مسائل تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بسیاری بر گسترش تروریسم در جهان دارند. برخی از ترور جهت ایجاد نا هنجاری در کشوری خاص و در نتیجه آن رکود اقتصادی در یک یا چند کشور استفاده می‌نمایند.
«تروریسم اقتصادی خارجی فعالیت خصمانه ای است که از طرف برخی نیروهای فعال بین المللی و موسسه ها و یا شرکت هایی که فعالیت اقتصادی دارند به منظور اِعمال فشار و تحمیل سیاست های مختلف علیه کشورها، حکومت ها، گروه ها و یا افراد انجام می گیرد. تروریسم اقتصادی جدای از اهداف سیاسی نیست؛ بنابراین ممانعت از صادرات و فعالیت سرمایه گذاری در خارج و یا تهدید به اجرای تحریم هایی که در مورد برخی از کشورها اِعمال می شود، از نمونه های تروریسم اقتصادی خارجی محسوب می شود. » قربانیان تروریسم اقتصادی فقط منحصر به کشورها، حکومت ها و جریان ها و احزاب سیاسی و ملی نمی شود، بلکه این عملیات موجب آسیب دیدن تعداد زیادی از افراد یک ملت می شود.تروریسم اقتصادی داخلی نیز شامل فشار و یا تهدید و ایجاد درگیری برخی از گروه ها و احزاب سیاسی و اقتصادی منطقه ای علیه افراد و فعالان اقتصادی حکومتی و غیر حکومتی می شود. همچنین از بین بردن فرصت های برابر اقتصادی بین افراد یک جامعه صورت های دیگری از تروریسم اقتصادی داخلی دانسته شده است.»

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد درباره دادرسی عادلانه

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوندبرای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  40y.ir  مراجعه نمایید.

رشته حقوق همه گرایش ها : عمومی ، جزا و جرم شناسی ، بین الملل،خصوصی…

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

القاعده را همه با حملاتش به سفارتخانه‌ها و نهادهای اقتصادی و نظامی می‌شناسند. اما اخیراً این گروه تروریستی مدعی شده حملات آن ها تنها منحصر به‌این‌گونه فعالیت‌های تروریستی نمی‌شود و آنچه که امروز به‌عنوان بحران اقتصادی گریبان همه کشورهای جهان را گرفته نیز به‌خاطر تلاش‌های فعالان آن ها در سال‌های گذشته است و قصد دارند با ادامه این روش امریکا و غرب را از پای درآورند. «این ایده، ایده جدیدی برای اسامه‌بن‌لادن و حامیانش نیست. اولین بار سال 2002 بود که القاعده مدعی شد استراتژی‌اش را بر از پا درآوردن امریکا با توسل به نابودی اقتصادی نهاده است. چیزی که فقط در حد ادعا مطرح شد و حتی الآن نیز بسختی می‌توان آن ها را پذیرفت. البته نباید از نظر دور داشت که به‌زعم بسیاری از تحلیلگران اقتصادی یکی از دلایل بروز بحران اقتصادی جنگ عراق بوده است که شاید از این منظر است که بن‌لادن خود را عامل بحران اقتصادی جهان می‌خواند. او در سال 2004 هم در یک نوار ویدئویی گفته بود حمله 11 سپتامبر در اصل یک حمله اقتصادی بوده است. آن‌طور که او مدعی شده القاعده 500 هزار دالر برای این حمله هزینه کرد، اما در مقابل خسارتی که به امریکا وارد آمد 500 میلیارد دلار برآورد شد. در همان سال 2004 یکی از سایت های وابسته به القاعده به نام المسکر البطر لیستی از اهداف اقتصادی را ارائه داد و نوشت: «این اهداف می‌توانند ثبات اقتصادی را از بین برده و ما را به برنامه‌های مان نزدیک کنند.» یکی از برنامه‌هایی که این مجله اینترنتی به عنوان هدف دوم تعیین کرده بود، این بود که غربی‌ها را مجبور به ترک بازارهای داخلی کشورهای مسلمان کنند. به‌این ترتیب که: «… این تهاجم اقتصادی را می‌توان با ضربه زدن به خط لوله‌های نفتی در عراق تکمیل کرد. زمانی که انتقال نفت عراق برای آن ها سخت شود، دست آن ها از ثروت مسلمانان کوتاه خواهد شد.»
نتیجه گیری فصل اول
تروریسم دارای انواع بسیار متنوع و متفاوتی است. از جمله می توان به تروریسم بین المللی و داخلی، تروریسم دولتی و غیردولتی،

مطلب مشابه :  دانلود رایگان پایان نامه حقوق با موضوع قاعده عدل و انصاف

پاسخی بگذارید