پایان نامه مدیریت

منابع پایان نامه ارشد درباره نام و نشان تجاری

دانلود پایان نامه

مباحث محیطی کلان پوشش می دهد و عوامل درونی و بیرونی را به هم مرتبط می کند. هر چند به بهترین شیوه این کار را انجام نمی دهد. در یک شمای مشابه، اوهما (1982) مدل Cs3 را مطرح می کند که شامل مشتریان، رقبا و شرکت است و بر تعامل و ارتباط استراتژیک بین این سه عامل تأکید می کند.
– گرایش خریدار
به طور کلی خریدار در خرید کالاها و خدمات از طرفی اطلاعات کاملی از عوامل آمیخته بازاریابی ندارد. از طرف دیگر به دنبال به دست آوردن مزایایی از محصولات ارائه شده است. گرایش خریدار به فرایندی اشاره دارد که در آن مشتری بالقوه با تفکر، ارزیابی، مشورت و در نهایت تصمیم در مورد منبع عرضه، برای خرید محصول اقدام می کند. فرایند منبع یابی مشتری را «گرایش خریدار» می نامند. گرایش خریدار به طور کلی 5 بعد دارد که شامل ارزش، کارایی، مقدار، مقدار، تنوع و مزایا است. در بخش زیر هر یک از این ابعاد به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته است (بنت، 1997: 152).
– ارزش

 
 
جدا از ویؤگی های آشکار ارزش مانند کیفیت، مناسب بودن برای هدف، اطمینان و غیره، قیمت، عملکرد و شهرت عرضه کننده نیز برای خریدار مهم است. به علاوه خریداران به دنبال ظرفیت فنی و ویژگی های سمبولیک مانند منحصر به فرد بودن،غیر جانشین بودن و جایگاه برند هستند. اما ملاحظات دیگری نیز در این بین وجود دارد. ارزش صرفاً به پول بستگی ندارد و مسایل دیگری نیز برای خریدار مهم هستند. مانند تلاش فیزیکی،مسافت و زمان لازم برای یافتن یک منبع مناسب عرضه محصول. همچنین مشکلاتی مانند چند واسطه ای بودن محصول و انحصاری بودن منبع عرضه نیز در این امر مؤثر هستند.
– کارایی
منبع مشروع و کارآمد عرضه محصول،می تواند به نزدیکی شخص به منبع بستگی داشته باشد. بنابراین مسافت برای خریدار مهم است. مسافت نه تنها به دسترسی،انتخاب،آزادی برای انتخاب و استطاعت خریدار بستگی دارد، بلکه به زمان که غالباً مهم ترین عامل است نیز بستگی دارد. قدرت و شهرت برند،قابلیت تکرا خرید،نتایج خرید و شکل قفسه ها نیز در کارایی مؤثر هستند. کارایی در مجموع زمانی حادث می شود که خریدار قابلت دسترسی کلی به عرضه کننده را مطابق با انتظارات خود داشته باشد.
– مقدار
یکی از مشکلات مرتبط با مدل هدف گذاری که در بازار یابی مشاهده می شود،ماهیت محدود بعضی از محصولات(کالا ها و خدمات) برای تحویل به خریدار است. برای مثال مکانیکی که به یک قطعه نیاز دارد و مجبور است یک سری کامل از این قطعات را خریداری کند و یا فردی که قصد رفتن به مهمانی و اجاره یک لباس برای یک شب مهمانی را دارد. اما مجبور ایت لباسی را که حداقل مدت اجاره آن سه روز است را تحویل بگیرد. اینها نمونه هایی از صرفه جویی به مقیاس در فروشگاه ها است و به نظر می رسد نمی تواند نظر مساعد خریدار را جلب کند. در واقع این صرفه جویی به مقیاس از لحاظ هزینه ای به زیان خریدار است. مقدار به عواملی نظیرکمیت،تعداد،قابلیت تقسیم،ثبات،قطعات یدکی،اندازه بسته و ….گفته می شود.
– تنوع
مشتریان نیاز به آزادی انتخاب دارند. توانایی انتخاب غالباً به وسیله تولید کنند گان کالاها و خدمات و نیز بازار یابان نادیده گرفته می شود. انتخاب،حق مسلم مشتری و عامل ضروری در بازار یابی اثربخش است. بسیاری از اشخاص در انتخاب هایشان دارای محدودیت هستند.درک عمیق تر بعد تنوع می تواند باعث ایجاد دیدگاه وسیع تر از مصرف کنندگان شود. اما انتخاب را نه تنها با ارائه تنوع محصولی،بلکه با تنوع قیمت،تنوع شیوه های پرداخت و تحویل،تنوع خدمات پس از فروش،بیمه ، گارانتی و ..نیز می توان تضمین کرد. صرفه جوییهای مقیاس عرضه کننده باعث عدم تنوع محصولی می شود که این امر نکات منفی را برای عرضه کننده به همراه دارد. مثلاً در لباس فروشی،باعث محدودیت خریدار در انتخاب دلخواه،ایجاد ناکامی بالقوه در خریدار و در مواقع بحرانی باعث تغییر مارک و یا حتی تعویض عرضه کننده می شود.
– مزایا
مشتریان مزایای محصول را مشاهده می کنند و در صورتی که آن را مطابق با انتظارات خود دریابند،روابطشان را با ارائه کننده ادامه می دهند. ماهیت اصلی و منسجم فرایند منبع یابی به این بستگی دارد که مشتری تشخیص دهد منبع مورد نظر او بهترین مزایا را ارائه کرده است.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه دربارهمعادلات ساختاری-خرید پایان نامه کامل

2-2) بخش دوم : پیشینه تحقیق
2-2-1) پیشینه داخلی تحقیق
حیدرزاده و هاشمی(1392) تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر تصویر ذهنی از کشور خاستگاه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری (مورد کاوی : شرکت ایران خودرو دیزل – مینی بوس کروز) انجام داده اند.در این تحقیق تأثیر تصویر ذهنی از خاسگاه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری برای محصول مینی بوس در بازار ایران مورد بررسی قرار گرفته است.چارچوب مفهومی تحقیق،تأثیر تصویر ذهنی خاستگاه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری و ابعاد آن،شامل وفاداری به نام تجاری،تداعی(آگاهی از) نام تجاری و تمایز نام و نشان تجاری می باشد. هر یک از این ابعاد به نوبه خود بر ارزش ویژه نام و نشان تجار تأثیر می گذارند. نتایج بدست آمده بیانگر این واقعیت می باشد که تصویر ذهنی از خاستگاه نام و نشان تجاری،تأثیر مثبت و قابل توجهی بر ابعاد ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد. همچنین نتایج بیانگر این است که وفاداری به نام و نشان تجاری تأثیر زیادی بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری دارد.

رنجبریان و همکاران (1392) در تحقیقی با عنوان بررسی تأثیر کشور سازنده بر ارزش ویژه نام تجاری انجام داده اند.جامعه آماری پژوهش،دانشجویان دانشگاه شهید چمران اهواز بوده که نمونه ای 230 نفری از آنها برای بررسی مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج تحقیق نشان داد که کشور سازنده بر آگاهی،قدرت نام تجاری و ارزش ویژه نام تجاری تأثیر مثبت و معناداری دارد. این در حالی است که اثر معنادار قدرت نام تجاری بر ارزش ویژه نام تجاری رد شده است.
نجفی زاده و همکاران (1391) تحقیقی تحت عنوان بررسی رابطه بین کشور مبدا و ارزش برند (مطالعه موردی : گراد) انجان داده اند. مقاله حاضر به بررسی ارتباط بین تصویر کشور مبدأ با ابعاد ارزش برند شامل تمایز برند،وفاداری برند و کیفیت ادراک شده برند و در نهایت تصویر کشور مبدأ با ارزش برند می پردازد. با بهره گرفتن از روش نمونه گیری تصادفی 137 نمونه از بین مشتریان گراد در چهار شعبه از فروشگاه های شهر تهران جمع آوری شد و با تحلیل رگرسیون ارتباطات بررسی شدند. نتایج به دست آمده وجود ارتباط بین تصویر کشور مبدأ و ارزش برند را تصدیق نمود.
محرابی و خوش منظر(1390) تحقیقی تحت عنوان ارزیابی تأثیر خاستگاه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه نام و نشان تجاری از دیدگاه مصرف کنندگان انجام داده اند. در این تحقیق ارزش ویژه نام و نشان تجاری با چهار مفهوم اصلی شامل آگاهی از نام و نشان تجاری، تداعی نام و نشان تجاری، کیفیت ادراک شده و وفاداری به نام و نشان تجاری مفهوم سازی گردیده است. تاثیر متغیر مستقل یعنی خاستگاه نام و نشان تجاری بر هر کدام از مفاهیم فرعی ذکر شده به صورت جداگانه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفته شده است. تحقیق حاضر در دانشگاه آزاد قزوین در بین دانشجویان این دانشگاه به صورت نمونه گیری در کلیه دانشکده ها صورت پذیرفته و تاثیر خاستگاه نام و نشان تجاری بر ارزش ویژه آن نام و نشان تجاری را از دیدگاه مصرف کنندگان و کسانی که از مارک موبایل آگاه هستند را مورد ارزیابی قرار داده است. نتایج تحقیق نشان می دهد که: ارزش ویژه نام و نشان تجاری به طور قابل ملاحظه ای متاثر از خاستگاه نام و نشان تجاری می باشد. تداعی نام و نشان تجاری به عنوان یکی از ابعاد فرعی ارزش ویژه نام و نشان تجاری متاثر از خاستگاه نام و نشان تجاری می باشد. کیفیت ادراک شده به عنوان یک بعد دیگر ارزش ویژه نام و نشان تجاری نیز متاثر از خاستگاه نام و نشان تجاری می باشد. وفاداری به مارک تجاری به عنوان بعد سوم ارزش ویژه نام و نشان تجاری تحت تاثیر خاستگاه نام و نشان تجاری قرار نگرفته است. همچنین در این تحقیق آگاهی نام و نشان تجاری با بهره گرفتن از مفاهیمی چون ترجیح دادن، به خاطر آوردن، و مصرف قبلی مفهوم سازی گردیده است.
مرادی و زارعی(1390) تحقیقی تحت عنوان تصویر ذهنی کشور مبدأ و شکل گیری ارزش برند محصولات الکترونیکی انجام داده اند. هدف مطالعه حاضر بررسی تأثیر تصویر ذهنی کشور مبدأ بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری است. علاوه بر این،هدف ثانویه تحقیق بررسی تأثیر واسطه ای درگیری ذهنی مصرف کننده نسبت به محصول است. بدین منظور،چارچوب مفهومی تحقیق طراحی و روابط بین ساختارهای آن(تصویر ذهنی کشور مبدأ،ابعاد ارزش ویژه،ارزش ویژه نام تجاری کل) مطرح گردید.تحلیل عاملی اکتشافی،وفاداری به نام تجاری،کیفیت ادراکی و تداعی/ آگاهی را به عنوان ابعاد ارزش ویژه نام تجاری معرفی نمود. نتایج تحقیق نشان دهنده تأثیر تصویر ذهنی کشور بر ابعاد ارزش ویژه و ارزش ویژه نام تجاری کل است.همچنین تأثیر تعدیل گری درگیری ذهنی مصرف کننده نسبت به محصول بر رابطه بین تصویر ذهنی کشور مبدا و ارزش ویژه نام تجاری تأیید گردید.
زارعی و همکاران(1391) تحقیقی تحت عنوان تأثیر تصویر ذهنی کشور مبدأ بر شکل گیری ارزش ویژه نام تجاری( مورد مطالعه : گوشی تلفن و رایانه همراه) انجام داده اند. هدف پژوهش حاضر تجزیه و تحلیل مفهوم تصویر ذهنی کشور مبدأ و بررسی تأثیر کشور صاحب نام تجاری و کشور تولید کننده بر شکل گیری ارزوش ویژه نام تجاری در محصولات چند ملیتی است. نتایج تحقیق نشان داد که تصویر ذهنی کشور صاحب نام تجاری بر خلاف کشور تولیدکننده بر وفاداری به نام تجاری،کیفیت ادراکی و تداعی / آگاهی تأثیر مستقیم و معنادار اعمال می نماید. همچنین تأثیر وفاداری و کیفیت ادراکی بر ارزش ویژه نام تجاری نیز تأیید شد.علاوه بر تأیید مستقیم و مثبت تصویر ذهنی کشور صاحب نام تجاری بر ارزش ویژه،نقش واسطه ای وفاداری،کیفیت ادراکی و تداعی / آگاهی در رابطه بین این دو متغیر شد. تولید کنندگان بایستی بر ایجاد وفاداری به نام تجاری تأکید نمایند.
محبوبی رنانی(1389) تحقیقی تحت عنوان بررسی تأثیر ارزش نام و نشان تجاری بر روی انتخاب مصرف کننده (مطالعه موردی : گز سکه اصفهان) انجام داده اند. هدف پژوهش بررسی تأثیر نام و نشان تجاری بر روی انتخاب مصرف‌کنندگان گز سکه اصفهان است. پژوهش به روش توصیفی- پیمایشی انجام شده است و نوع تحقیق، کاربردی است. جامعه آماری پژوهش را شعبات گز سکه اصفهان تشکیل می‌دهند. فرضیات تحقیق به جز رابطه‌مند بودن قیمت و انتخاب نام تجاری تایید شدند. در واقع کیفیت، تصویر ذهنی و رضایت عواملی هستند ارزشمند که بر انتخاب مصرف‌کنندگان تأثیر می‌گذارند.نتایج تحقیق نشان می‌دهد که کیفیت محصول با انتخاب نام و نشان خاص توسط مصرف‌کننده ارتباط مستقیم دارد. کیفیت محصول با رضایت‌مندی و تصویر ذهنی مشتریان نسبت به آن محصول ارتباط مستقیم دارد. رضای
ت، تصویر ذهنی و ادراک مشتریان با انتخاب نام و نشان تجاری خاصی توسط مصرف‌کننده ارتباط مستقیم دارد.
حیدرزاده و خیری(1387) تحقیقی تحت عنوان ارزیابی تأثیر بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید انجام داده اند. مساله اساسی که در این پژوهش مطرح می شود عبارت است از این که: تأثیر بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید و میزان آن چگونه می باشد؟ با توجه به این که اعطای امتیاز یکی از استراتژی های متداول ورود به بازارهایی در حال ظهور می باشد به بررسی متغیرهای پژوهش در چنین قراردادهایی پرداخته شد. متغیرهای اصلی پژوهش شامل عواملی چون آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری، تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید، آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری کالای رقیب، آشنایی با ویژگی های کشور خاستگاه تولید، و عوامل جمعیتی چون سطح تحصیلات، سطح درآمد، سابقه سفر خارجی و سابقه مسافرت به مناطق آزاد تجاری می باشند. بدین منظور مبادرت به نمونه گیری و توزیع پرسش نامه از مصرف کنندگان ساکن در کلان شهرهای کشور ایران شده است و با توجه به جمع آوری داده ها، به تجزیه و تحلیل آنها پرداخته شد. نتایج پژوهش نشان داده است که رابطه معنی دار مستقیمی بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و تصویر ذهنی از کشور خاستگاه تولید وجود دارد. هم چنین بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری کالای رقیب دارای خاستگاه یکسان، و آشنایی با ویژگی های کشور خاستگاه تولید و سطح درآمد نیز رابطه معنی دار مستقیمی وجود دارد. اما علی رغم یافته های علمی سایر تحقیقات، بر اساس یافته های پژوهش در ایران بین آگاهی از کشور خاستگاه مارک تجاری و سطح تحصیلات، سابقه سفر خارجی و سابقه مسافرت به مناطق آزاد تجاری رابطه معنی دار مشاهده نشد.
رنجبریان و قلی زاده(1387) تحقیقی تحت عنوان تأثیر کشور مبدأ برتصمیم خرید مشتری مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام داده اند. در این تحقیق بیان می شود که اهمیت اطلاعات کشور مبداء به‌عنوان یکی از مهمترین سرنخ‌های بیرونی موثر بر تصمیم خرید، موضوع بسیاری از تحقیقات قرار گرفته است. به همین دلیل، این تحقیق با در نظر گرفتن 142 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان به‌عنوان نمونه آماری تحقیق، نخست، اهمیت اطلاعات کشور مبداء محصول را مورد بررسی قرار داده و سپس با بهره گرفتن از تحلیل عاملی، فاکتورهای اصلی تبیین‌کننده اهمیت اطلاعات کشور مبداء در جامعه مورد بررسی( ارزش اجتماعی،کیفیت و اصالت محصول) مشخص شدند.هم‌چنین نتایج آزمونANOVA بیانگر این مطلب استکه متغیرهای جمعیت‌شناختی، اهمیت استنباط شده از اطلاعات کشور مبداء موثر را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در بخش دوم این تحقیق، ارزیابی دانشجویان از کیفیت محصولات 4 کشور مختلف مورد بررسی قرار گرفته است که نتایج حاکی از آن است که محصولات ژاپنی از نظر کیفیت، بالاترین و محصولات ایرانی، پایین ترین محصولات ارزیابی شده‌اند.
2-2-2) پیشینه خارجی تحقیق
پاندا و میشرا(2014) تحقیقی تحت عنوان تأثیر تصویر کشور مبدا روی ارزش ویژه برند: یک مطالعه روی محصولات بادوام در هند انجام داده اند. این مقاله تأثیر تصویر کشور مبدا را روی ارزش ویژه برند بررسی می کند. نتایج تحقیق نشان داد که تصویر کشور مبدا بر ابعاد ارزش ویژه برند تأثیر مثبت و معنی داری دارند. نتایج همچنین نشان داد که تصویر کشور مبدا بر ارزش ویژه برند به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از طریق ابعاد ارزش ویژه برند (آگاهی برند،وفاداری برند، تمایز برند) تأثیر می گذارد.
مورتیاسیح و همکاران(2014) تحقیقی تحت عنوان تأثیر کشور سازنده نام تجاری و ارتباط دهان به دهان روی ارزش ویژه برند انجام داده اند. نتایج تحقیق نشان داد که کشور سازنده نام تجاری و ارتباط دهان به دهان تأثیر غیر مستقیمی روی ارزش ویژه برند از طریق ابعاد آن دارد. تأثیر کشور سازنده نام تجاری و ارتباط دهان به دهان نسبت به ابعاد ارزش ویژه برند نیز بررسی شدو نتایج تحقیق نشان داد که متغیر ارتباط دهان به دهان تأثیر قوی تری روی ارزش ویژه برند (که به ترتیب نزولی عبارتند از : وفاداری برند،تداعی برند،کیفیت ادراک شده و آگاهی برند ) دارد. نتایج تحقیق نشان داد که کشور سازنده نام تجاری تأثیر ضعیف تری روی ابعاد ارزش ویژه برند( که به ترتیب نزولی عبارتند از :آگاهی برند ،کیفیت ادراک شده،وفاداری برند، تداعی برند) دارد.


برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردارزیابی عملکرد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

لی و انگام کروکجوتی(2014) تحقیقی تحت عنوان عوامل تعیین کننده منجر شده به ارزش ویژه برند در چین انجام داده اند. هدف تحقیق بررسی تأثیر کشور سازنده نام تجاری و قوم گرایی مشتری روی ارزش ویژه برند است.نتایج تحقیق نشان داد که کشور سازنده نام تجاری و قوم گرایی مشتری (دربرگیرنده ابعادی چون مهین پرستی،بین المللی،جمع گرایی)تأثیر معناداری روی ارزش ویژه برند دارد.
شاهین

90

پاسخی بگذارید