پایان نامه های روانشناسی

منبع مقاله با موضوع عملکرد تحصیلی

دانلود پایان نامه

کرد امروزه سازمانها متوجه شده اند که مطلوب ترین ومناسب ترین محصول ،اگر نیازها وانتظارات مشتریان را برآورده نسازد،مورد استقبال قرار نخواهد گرفت .بنابر این توجه خاص به مشتریان که سر مایه پنهانی ساز مان هستند وپاسخگوئی به انتظارات آنان به منظور حفظ بقای سازمان وافزایش سود آوری ،می بایست از جمله اولویت های سازمان قرار گیرد ،چراکه وجود ارتباط بین کیفیت خدمات ارائه شده وموفقیت سازمان اصلی مسلم واثبات شده است . دردنیای امروز رقابت به شدت در نمای فعالیت های آموزشی،اقتصادی،صنعتی وبازرگانی از جمله آموزش عالی افزایش یافته است امروزه کیفیت خدمات دیگر به عنوان عامل رقابتی محسوب نمی شود بلکه به عنوان یک عامل بقا درسیستم نقش ایفا می کند لذا حداقل برای بقاسازمان می بایست روی این مسئله توجه عمیق داشت به طور کلی سطح انتظارات دانشجویان افزایش یافته است بدین جهت دانشگاهها به بررسی وتجزیه وتحلیل کیفیت خدمات آموزشی پرداخته وبا شناخت نقاط قوت وضعف خود قادر به پاسخگوئی به انتظارات فزاینده دانشجویان باشندتا بتوانند بقای خود را تضمین نمایندچونکه هیچ سیستمی بدون وجود مشتری وجود نخواهد داشت وباتوجه به تنوع افراد وورود دانشجویان مختلف به دودانشکده مذکور ولزوم بررسی کیفیت خدمات آموزشی وعملکرد تحصیلی براساس یک مدل علمی ضرورت پیدا خواهد کرد،می تواند نقاط قوت وضعف آنها را آشکار سازد .مدیران ،برنامه ریزان ،استادان وکارکنان می توانند براساس یافته های پژوهش نسبت به رفع نقائص وارتقا سطح خدمات آموزشی اقدام نمایند تا موجب عملکرد مطلوب تر دانشجویان گردند .ارائه تصویری روشن از کیفیت خدمات آموزشی وعملکرد تحصیلی دانشجویان در دو دانشکده وفراهم سازی زمینه برای اصلاح وبهبود خدمات آموزشی وعملکرد مثبت دانشجویان و مقایسه وضعیت کیفیت خدمات آموزشی وعملکرد تحصیلی دانشجویان ضرورت انجام تحقیق را توجیه می سازد.

لذا پژوهش حاضر بادرک این ضرورت باهدف ارائه تصویری نسبتا روشن از وضعیت فرایند مذکور صورت پذیرفته است ،انتظار می رود اجرای این پژوهش اطلاعات لازم را دراین زمینه فراهم ونتایج آن نقاط ضعف وقوت دانشکده های مورد نظر رادر مورد کیفیت خدمات آموزشی وعملکرد مطلوب تبیین کرده ودور نمائی از وضعیت مطلوب رابرای نظام آموزشی ترسیم وپیشنهادات مقتضی را ارائه نماید.
1-4اهداف تحقیق : ( به تفکیک هدف کلّی وهدف های جزئی )
1-4-1هدف اصلی:
مشخص کردن رابطه کیفیت خدمات آموزشی با عملکرد تحصیلی دانشجویان دردانشکده های مهندسی معدن و مدیریت
1-4-2اهداف فرعی
تعیین رابطه بین کیفیت خدمات اموزشی ادراک شده و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و صنایع و مدیریت
تعیین رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت
تعیین رابطه بین کیفیت خدمات آموزشی ادراکات درک شده و مورد انتظار دانشجویان دانشکده معدن و مدیریت
1-5.فرضیه های تحقیق:
1- بین کیفیت خدمات آموزشی ادراک شده و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت رابطه وجود دارد
بین کیفیت خدمات آموزشی مورد انتظار و عملکرد تحصیلی دانشجویان دانشکده های معدن و مدیریت رابطه وجود دارد
بین کیفیت خدمات آموزشی ادراکات درک شده و مورد انتظار دانشجویان دانشکده معدن و مدیریت تفاوت وجود دارد
1-6تعاریف نظری وعملیاتی
1-6-1تعاریف مختصر هریک از رشته ها از واژه های کلیدی درعنوان تحقیق ومتغیر های موجود
تعریف مفهومی عملکرد تحصیلی:منظور از عملکرد تحصیلی به موفقیت درامر تحصیل که می تواند به مهارت درامر خاصی یا تخصص دربخشی از دانش منجر شود .درنظام آموزش وپرورش منظور از عملکرد تحصیلی بالا دستیابی به اهداف آموزشی مورد نظر درهر دوره آموزشی می باشد(مهاجر،1371)
عملکرد تحصیلی عبارت است از معلومات یا مهارتهای اکتسابی عمومی یا خصوصی در موضوع درسی که معمولا بوسیله آزمایشها یا نشانه ها یا هردو که معلمان برای دانش آموزان وضع می کنند اندازه گیری می شود(معین،1360،به نقل از فاتحی خوشکناب،1382).
1-6-2تعریف عملیاتی عملکرد تحصیلی:
منظور از عملکرد تحصیلی یا آموزشی نمرات درسی دانشجویان در آزمون نهائی هرنیم سال تحصیلی است که توسط واحد آموزش دانشکده ها اعلام می شود که از طریق میانگین معدل دوترم گذشته دانشجویان ورودی 91،90،89دردودانشکده معدن ومدیریت سنجیده شده است
1-6-3کیفیت خدمات آموزشی:
پاراسومان وهمکاران(1988)کیفیت خدمات ارائه شده را به عنوان قضاوت کلی یا نگرش کلی درارتباط با برتری وتفوق خدمت تعریف کرده اند.
1-6-4 تعریف مفهومی ابعاد پنج گانه خدمات آموزشی
1-تضمین:
به این معنی که رفتار کارکنان به ارباب رجوع سازمان اطمینان می دهد واینکه ارباب رجوع درشرکت احساس امنیت می کنند وهم چنین به این معنی است که کارکنان معمولا مودب هستند ودارای دانش لازم برای پاسخگوئی به سوالات ارباب رجوع هستند(گرونروس ،2000)
2-پاسخگوئی:
بدان معنی است که کارکنان سازمان خدماتی مایل به کمک به ارباب رجوع ،پاسخ دادن به تقاضای آنها،مطلع ساختن آنها از زمان فراهم شدن وارائه خدمات فوری می باشد(گرونروس،2000)
3-همدلی:
بدین معنا که سازمان خدماتی مشکلات ارباب رجوع را درک می کنند،با توجه به بهترین علایق ارباب رجوع عمل می کند،ارباب رجوع پسندی دارد ودارای ساعات کاری مناسب است(گرونروس،2000)
4-اطمینان(قابل اعتماد بودن)
این شاخص بدین معنی است که سازمانهای خدماتی برای ارباب رجوع خود خدمات دقیق در اولین بار،وبدون کوچکترین اشتباهی ارائه می دهند وعلاوه برآن خدمت رادرزمان تعیین شده ،تحویل می دهند(گرونروس،2000)
5-عوامل ملموس:این شاخص با جذابیت تسهیلات،تجهیزات ومواردی که بوسیله سازمان خدماتی به کار می رود به همراه پاکیزگی وآراستگی کارکنان ارائه دهنده درارتباط است ووضعیت فیزیکی محل مبتنی برتوجه ارائه کننده خدمت به بهداشت وسلامتی مشتریان خود می باشد(گرونروس،2000)

مطلب مشابه :  رشته روانشناسی-دانلود پایان نامه در مورد رضایت از زندگی

1-6-5 تعاریف عملیاتی ابعاد پنجگانه خدمات آموزشی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

منظور از بعد خدمات آموزشی ابعاد پنج گانه(تضمین،پاسخگوئی،همدلی،اطمینان خاطر،ملموس بودن) می باشد که بوسیله پرسش نامه سنجش کیفیت خدمات آموزشی براساس مدل سروکوال می باشد که شامل 27 سوال با بهره گرفتن از طیف لیکرت اندازه گیری می شود

2-1 مقدمه
امروزه موضوع بهبود کیفیت آموزشهای دانشگاهی جزء لاینفک گفتارهای سیاسی و اداری کارگزاران مرتبط با مدیریت آموزش عالی کشور است، بی آنکه توجهی اساسی به مفهوم کیفیت و ساز و کارهای لازم برای بهبود آن شده باشد. حتی در برخی ازسازمانها گفته می شود که تا به حال به سیاست دانشگاه بر رشد کمی متکی بوده است و از این پس توجه به رشد کیفی خواهد بود .این گونه تحلیلها نشان از ناآگاهی از این مفهوم دارد و اینکه نمی توان بعد کمی و کیفی بر کیفیت را از هم جدا ساخت. لذا باید پذیرفت که هر اقدام کمی آثار کیفی خود را به همراه دارد (یمینی ،1380). در ادبیات حوزه آموزش تعاریف و برداشتهای متفاوتی را می توان بر کیفیت یافت.
از دهه 80 میلادی تاکنون کیفیت خدمات موضوع بسیاری از مطالعات رفتار سازمانی بوده است. بسیاری از این مطالعات در زمینه کیفیت خدمات دردهه 1990 برخدمات مشتری و بهبود کیفیت خدمات به عنوان روشی برای ارتقای رضایت مشتری و وفاداری ، که منتهی به افزایش قابلیت و سوددهی میشود، متمرکز شد، مطالعاتی که زمینه شناسایی ارتباط بین کیفیت خدمات و عملکرد انجام شده را نشان می دهد. به این ترتیب درنهایت عامل کیفیت خدمت به عنوان استراتژی رقابتی مهم درزمینه خدمات و مشتریان آن مقبول واقع شد(نیومن ، 2001)
کیفیت خدمات در یک سازمان می تواند سازمان را در برتری نسبت به دیگر سازمانهای یاری کرده از این طریق مزیت رقابتی را برای سازمان حاصل کند. کیفیت بالای خدمات نه تنها در بلند مدت برای سازمانهای خدماتی سودآور است، بلکه سازمانهای تولیدی نیز در راستای سود آوری می توانندآن را به کار ببندند. این عامل برای جلب توجه مشتریان فعلی و بالقوه موثر است(قبادیان وهمکاران،1994)
امروزه دیگر مشتریان از افزایش استانداردهای خدمات آگاه شده اند این آگاهی به واسطه رقابت بین موسسات افزایش یافته و انتظارات مشتریان را بالا برده است درحالی که تحمل آنها در مقابل خدمات ضعیف کاهش یافته است فروست (2000)به نقل از(قبادیان وهمکاران،1994).
کیفیت نظام آموزشی حالت ویژه ای از نظام ونتیجه یک سلسله اقدامات وعملیات مشخص است که پاسخگوی نیازهای اجتماعی معین دریک نقطه زمانی ومکانی خاص باشد دراین تعریف کیفیت نظام آموزشی عبارت از میزان تطابق وضعیت موجود با یکی از حالات زیر است
الف:استانداردهای از قبل تعریف شده ب: رسالت،هدف وانتظارات (بازرگان،2010 )
. فرنت (2008) به نقل از(بیدختی وهمکاران،1385) به کیفیت به عنوان فرایندی که همه افراد به نوعی با آن سرو کار دارند، اشاره دارد و بیان می کند که نیمرخی از کیفیت همیشه با عینیت همراه نبوده و با ذهنیت افراد حرکت می کند، به همین خاطر به راحتی قابل سنجش و اندازه گیری نیست. به نظر وی، تعاریف هنجارمدار و معیار مدار در مورد کیفیت می توانند معتبر و صحیح باشند
درزمینه تحقیق و بررسی درمورد موضوع کیفیت خدمات، دومکتب پژوهشی وجود دارد : یکی مکتب نوردیک که از اصلاحاتی جهانی برای تعریف کیفیت خدمات کیفیت کارکردی و کیفیت فنی استفاده میکند گرونرورس یکی از اعضای اصلی این جریان است دوم : مکتب آمریکایی شمالی که ویژگی های خدمات را از دید مشتری با پنج الی ده بعد (مانند قابلیت اعتماد، پاسخگویی، همدلی،اطمینان خاطر، عوامل محسوس)توصیف می کند. مدل تجزیه و تحلیل کیفیت جزء این طیف است(اسانتوس ،2003).
درحقیقت بهبود کیفیت به عنوان یک استراتژی حیاتی برای موفقیت و بقاء درمحیط رقابتی کنونی به شمار می رود. کلید ارائه خدمات اثر بخش به مشتریان تعیین صحیح نیازها و خواسته های مشتریان وسپس پاسخگویی به آنها به شکل صحیح می باشد در بخشهایی ازiso9001 آمده است که سازمان ها بایستی اطلاعات مربوط به ادراکات و انتظارات مشتریان را بررسی کنند تا اینکه بفهمند آیا سازمان نیازهای مشتریان را بر آورده کرده است (ام.- اچ سی.لای ،2003)
نگاهی به روند تحولات جاری نظام آموزش عالی حاکی از آن است که آموزش عالی باید ضمن توجه به بحران افزایش کمی وتنگناهای مالی به حفظ بهبود وارتقای کیفیت نیز بپردازد .شواهد گوناگون نیز حاکی از آن است که این نظام درصورتی از عهده وظایف واهداف خود بر می آید که از نظر کیفیت آموزشی دروضعیت مطلوبی باشد .با توجه به این موضوع ضرورت یافتن راههائی که بتوان کیفیت آموزشی را افزایش داد روشن می شود دراین خصوص ارزیابی کیفیت خدمات از جمله گامهای اساسی درتدوین برنامه های ارتقای کیفیت محسوب می شود .برای ارزیابی کیفیت،نگرشهای سنتی مشخصه های کالا یا خدمت رابه عنوان معیار کیفیت تعریف می کردند.ولی شیوه ونگرشهای جدید،کیفیت را خواسته مشتری تعریف می کنند(کبریایی ورودباری ،2005)

مطلب مشابه :  پایان نامه رشته روانشناسی در مورد :سبک های یادگیری

2-2بخش اول:مبانی نظری پژوهش
2-2 -1مدیریت کیفیت
مدیریت کیفیت به عنوان روشی برای بهبود فعالیت ها وعملکردهای شرکت محسوب می گردد .امروزه حتی کوچکترین شرکتهای صنعتی وخدماتی به مقوله مدیریت کیفیت توجه خاصی دارند.مدیریت کیفیت وتکنیکهای آن به صورت فراگیر تمامی مرزهای جغرافیایی رادرسطح دنیا درنوردیده است امروزه برای بسیاری از شرکتها ،مدیریت کیفیت به عنوان یک هدف سازمانی شناخته شده است .باوجود این که از اواخر دهه 80 واز اوایل دهه 90 تکنیک های مدیریت کیفیت نظیرTQMمعرفی واجراشده اند هم اکنون نیز اعتقاد براین است که عوامل زیر بنائی مدیریت کیفیت برای مدیریت اثر بخش وحفظ رقابت سازمانها امری ضروری است.(نوری وچارستاد،1388)
مدیریت کیفیت، مفهومی تئوریک است که دربخش تولیدی صنعتی در نیمه اول قرن گذشته توسعه یافت. تمایل برای کیفیت خدمات، ابتدا دربخش خصوصی خدماتی به وجود آمد . بخش دولتی نیزپس از مشاهده منابع کیفیت خدمات آن را مورد استفاده قرار داد . مدیریت سنتی کیفیت بیشتر به وسیله اندیشمندان علوم فنی و مهندسی توسعه داده شد . این تمایل در خدمات بسیار محدود بود واحتمالاً دلیل عدم توسعه مباحث کیفیت خدمات نیز تا این زمان همین است.به عبارت دیگر هر چند مباحث و وسایل مربوط به کیفیت و مدیریت کیفیت جای ارزشمند و مهم خود رادارد ولی “کیفیت مدیریت”و نقش مدیریت در کیفیت، حاوی جوانب اساسی وبرجسته ای است که می تواند باروری و بهره وری و اثرمندی سیستمهای کیفیت را تعیین کند.(عارف کشفی،1378).
مدیریت کیفیت را می توان به دو قسمت تقسیم کرد:
– مدیریت کیفیت استراتژیک که رویکردی سیستماتیک در تعیین و برآوردن اهداف کیفیت به وسیله سازمان است.
– مدیریت کیفیت عملیاتی که رویکر دی ساختاری در اداره کیفیت درسطوح میانی سازمان است.
درجریان مدیریت کیفیت نکات مهم و عناصر اساسی وجود دارد که لحاظ کردن آن ها برای این جریان حیاتی است. این نکات و عناصر بسیار هستند اما تعدادی از آن ها بین جوانب مهم کیفیت یکسان و مشترک هستند که می توان به صورت زیر نشان داد:
1-مشتری مداری:
هدف سازمان باید ارضای نیازها و خواسته های مشتریان باشد . رضایت مشتری اساس مدیریت کیفیت است و البته منظور ازمشتری نیز هردوی مشتریان داخلی و خارجی می باشد.
2-تعهد رهبری:
این تعهد، تعهدی فعال و قابل ر ویت از سوی همه رهبران است، رهبران در این حالت نیازمند تمرکزبر فرایندها به جای نتایج هستند . دمینگ می گوید : این امر نیازمند شناخت عمیق رهبران ازفرآیندهای سازمان است. در این شرایط رهبران باید”رهبران خدمت”با شندبا تمرکز برکیفیت

3- مشارکت کارکنان:
همه کارمندان باید توانمند شده، درتوسعه و گسترش کیفیت مشارکت داده شوند نقش ژاپنی ها دراین مسئله کاملاً آشکار است. دربخش خدمات این مشارکت درمورد کار کنان خطوط مقدم که مستقیماً با مشتریان درتماس هستند بسیار اهمیت دارد.
4-بهبود مستمر
سازمانها باید بطور مداوم فرایندهای خود را از نو تعریف کر ده و آن را بهبود دهند. دربخش خدمات این مساله در مقایسه با بخش تولید اهمیت بیشتری دارد . دراین بخش ایده یادگیری و بهبود مستمر به وسیله چرخهPDSA که توسط دمینگ(البته صورت ابتدائی آن توسط شورات ) ارائه شده مفهوم سازی شده است
5-مدیریت برمبنای واقعیت ها:
تصمیم گیری ها باید مبتنی بر واقعیت های مستند باشد.
6-تمرکز براساس فرایند:
سازمان باید توجه زیادی بر فرایندهای طراحی شده برای ارضای نیا زهای مشتری داشته باشند. فراینددر اینجا عبارت است از تبدیل مجموعه ای از داده ها به ستاده ها که نیازها و انتظارات مشتریان رابرآورده سازد. تمرکز بر فرایندها جنبه مهم مدیریت کیفیت است که نتایج آن در تغییرات سازمانی به وضوح قابل مشاهده است(لگروس

پاسخی بگذارید