پایان نامه های روانشناسی

پایان نامه رشته روانشناسی در مورد : سبک های یادگیری-فروش پایان نامه

دانلود پایان نامه

شخصیت انسان می‌باشد (محمدی،1385).
در سال های اخیر، تاکید بر عوامل پنج گانه شخصیت، در مطالعات روانشناسی افزایش چشم گیری داشته است. عموما پژوهشگران بر اهمیت طبقه بندی پنج گانه اتفاق نظر دارند، زیرا یکی از استوارترین تقسیم بندی های ویژگی های شخصیتی است. همچنین پژوهش ها بیانگر این است که مدل عوامل پنج‌گانه قادر است رفتار افراد را در زمان ها، محیط ها و فرهنگ های مختلف پیش بینی کند(کارور،2000). بنابراین مدل پنج عاملی، به پژوهشگران شخصیت اجازه می دهد، مقیاس های مختلف شخصیتی را ترسیم نموده و نتایج تجمعی حقیقات خود را به صورتی سیستماتیک و معنی دار با هم تلفیق نمایند.
از جمله پرکاربردترین آزمون های خودسنجی شخصیت، آزمون های خانواده NEO هستند که بر مبنای نظریه پنج عاملی شخصیت شکل گرفته اند. مدل پنج عاملی حاصل چندین دهه تحقیق متمرکز بر صفات شخصیتی با روش های پیچیده تحلیل عاملی می باشد. مدل پنج عاملی توجه روانشناسان شخصیت بسیاری را برانگیخته است.
این پرسشنامه، پنج عامل بزرگ شخصیت را مورد سنجش قرار می دهد. روان رنجور خویی، تمایل به تجربه پریشانی روان شناختی به شکل اضطراب، خشم، افسردگی، خجالت، تنفر و دامنه ای از هیجانات منفی را در بر می گیرد. این بعد، همچنین شامل حساسیت به داشتن عقاید غیر واقعی، کنترل ضعیف امیال فرد و راهبردهای غیر موثر مقابله با استرس است. برون گرایی، شامل اجتماعی بودن و صفاتی مانند سرزندگی و شادابی، هیجان خواهی، نیاز به تحریک و انگیزش است. گشودگی به تجربه، شامل صفات مرتبط با حس زیبایی شناسی، کنجکاوی، تنوع طلبی و نگرش های غیر متعصبانه می باشد. موافق بودن در برگیرنده صداقت، نوع دوستی و هم‌دردی است و در نقطه مقابل تنفر بدبینانه و خودخواهی قرار می گیرد. و سرانجام، با وجدان بودن شامل کوششی منظم در جهت رسیدن به اهداف و پیروی از مقررات است(آویا،1995).
کاستا و مک کرا (1985) مدل پنج عاملی را بر اساس مفاهیم شخصیتی مبتنی بر نظریه ها، مشاهدات بالینی، مطالعات کتابخانه ای و از انواع رویه های ارزیابی، مستدل کرده اند. به طور کلی، گسترش پنج عامل بزرگ شخصیت، به مطالعات قبلی که توسط فیسک،1949؛ نورمن،1963؛ اسمیت،1967؛ و در نهایت کاستا و مک‌کرا انجام شده بود، برمی گردد. همچنین هر یک از عوامل پنج گانه با نام های متفاوتی توسط آنها بیان گردیده است، که در جدول 2-3 نشان داده شده است.
جدول2-3 مطالعات پنج عامل بزرگ (متیوز و دیری،1998؛ نقل از محمدی،1385)
طالعه
ابعاد پنج عامل بزرگ
مطالعه
داده ها
E
N
C
A
O
فیسک (1949)
خود سنجی و دیگر سنجی
اعتماد بیان حال
کنترل هیجانی
همنوایی
انطباق پذیری
عقل فعال
بورگاتا (1964)
خود سنجی و درجه بندی همتاها
قاطعیت
تهییج پذیری
با وجدان بودن
دوست داشتن
هوش
نورمن(1963)
خود سنجی و درجه بندی همتاها
برون گرایی

 

اینجا فقط تکه های از پایان نامه به صورت رندم (تصادفی) درج می شود که هنگام انتقال از فایل ورد ممکن است باعث به هم ریختگی شود و یا عکس ها ، نمودار ها و جداول درج نشوند.

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید

رشته روانشناسی و علوم تربیتی همه موضوعات و گرایش ها :روانشناسی بالینی ، تربیتی ، صنعتی سازمانی ،آموزش‌ و پرورش‌، کودکاناستثنائی‌،روانسنجی، تکنولوژی آموزشی ، مدیریت آموزشی ، برنامه ریزی درسی ، زیست روانشناسی ، روانشناسی رشد

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

ثبات هیجانی
نیرومندی ویژگی ها
پذیرندگی
فرهنگ
جمیت(1967)
درجه بندی همتاها
برون گرایی
تهییج پذیری
نیرومندی ویژگی ها
پذیرندگی
خلوص
دیگمن (1981)
تحلیل جدول های بدست آمده توسط کتل
برون گرایی در برابر درون گرایی
نیرومندی خود در برابر آشفتگی
تمایل به پیشرفت
مهربانی
خلوص
گلدبرگ (1990)
خود سنجی
شادخویی
ثبات هیجانی
با وجدان بودن
اطاعت در برابر نافرمانی
عقل
پس از اینکه نظریه پنج عاملی شکل گرفت، تحقیقات زیادی به منظور بررسی میزان کارآیی، ارزش کاربردی و اعتبار و روایی آن صورت گرفته است. کاستا و مک کرا (1985 و1987) نشان دادند که در تمام پنج عامل شخصیت، یکپارچگی و جامعیت وجود دارد و یافته های مشابهی نیز توسط گلدبرگ‌ (1989)، استندروف‌(1990) و ویگینز (1990) بدست آمده است (نقل از محمدی،1385).
ابعاد شخصیت بر اساس مدل شخصیتی پنج عامل بزرگ
مدل پنج عاملی بزرگ که توسط کاستا و مک کرا طرح شده است، پنج بعد اساسی را برای شخصیت معرفی می کند که هر بعد، در برگیرنده تعدادی از صفات خاصی است که مجموع آن صفات یک عامل شخصیت را تشکیل می دهند. در ادامه هر یک از این عوامل پنج گانه به تفصیل خواهد آمد.
عامل روان رنجور خویی(N)
بنا به تعریف لانس بری و همکاران (2005) روان رنجور خویی رگه ای از شخصیت است که ثبات عاطفی بالا و اضطرب پایین در یک سوی پیوستار و در سوی دیگر آن، بی ثباتی عاطفی و اضطراب بالا قرار دارد. افرادی که نمره آنها در روان رنجور خویی پایین است با برخورداری از ثبات عاطفی، معمولا آرام، معتدل و راحت هستند و قادرند با موقعیت های استرس زا، بدون آشفتگی یا اضطراب مقابله کنند. داشتن احساسات منفی همچون ترس، غم، برانگیختگی، خشم، احساس گناه، احساس کلافگی دائمی و فراگیر مبنای این شاخص را تشکیل می دهد. از آنحایی که هیجان مخرب در سازگاری فرد و محیط تأثیر دارد، افرادی که دارای نمره ی بالاتری در این شاخص باشند، احتمال بیشتری دارد که دارای باورهای غیرمنطقی بوده، قدرت کمتری در کنترل تکانه ها داشته باشد و درجه های انطباق ضعیف تری با دیگران و شرایط فشار روانی نشان دهند. ولی افرادی که در این شاخص نمره پایینی دارند از نظر عاطفی افراد با ثباتی به شمار می روند. لازم به ذکر است که این مقیاس، همانند سایر مقیاس های نئو، یک بعد از شخصیت سالم را اندازه می‌گیرد. نمرات بالا ممکن است نشانه احتمال بالا برای ابتلا به برخی از مشکلات روان پزشکی باشد، اما این زیر مقیاس نباید به عنوان اندازه ای برای اختلالات روانی در نظر گرفته شود. ممکن است که بدست آوردن نمره بالا در این مقیاس با یک اختلال قابل تشخیص روانی همراه نباشد و از طرفی تمام اختلالات روانی هم با نمره بالا در مقیاس روان رنجور خویی همراه نیست(کاستا و مک کرا،1992).
این عامل که اساس آن را تجربه هیجانات منفی و نامطلوب تشکیل می دهند، از تعدادی صفات مانند اضطراب، افسردگی، آسیب پذیر بودن و بی ثباتی هیجانی تشکیل شده است. یکی از مشخصه های اصلی این عامل، ناسازگاری و عواطف منفی است، یعنی افرادی که در این عامل نمره بالایی بدست می آورند، با محیط بیرونی سازگاری کمتری دارند و اغلب دچار عواطف منفی می شوند. برعکس، افرادی که در این عامل نمره پایینی می‌گیرند، با محیط سازگاری بیشتری دارند و از لحاظ عواطف و هیجانات در سطح مطلوبی قرار می‌گیرند.

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره پیشرفت تحصیلی

صفات روان رنجور خویی:
اضطراب: ترس، نگرانی، استرس و برانگیختگی بالا را شامل می شود.
پرخاشگری: به خصومت و خشم افراد نسبت به یک چیز یا یک شخص گفته می شود.
افسردگی: به خلق پایین و عواطف منفی و یأس و نا امیدی اشاره دارد.
کمرویی: به حالاتی مانند شرم و خجالت گفته می شود و گاهی اوقات ممکن است به ترس های مرضی از اجتماع نیز منجر گردد.
تکانش وری: به رفتار های انفجاری و تکانشی که نسبتا غیر ارادی هستند و بدون فکر کردن و تصمیم گیری انجام می شوند، گفته می شود.
آسیب پذیری: این گونه افراد در برابر فشارها و استرس ها، آسیب های جسمی و روانی بیشتری را متحمل می شوند (کاستا و مک کرا،1992).
عامل برون گرایی(E)
این عامل دربرگیرنده صفاتی همچون جامعه پذیری، معاشرت، سلطه جویی، هیجان خواهی، فعال بودن، پرحرف بودن، پر انرژی بودن، قاطعیت و … است. افرادی که در عامل برون گرایی نمره بالایی بدست می‌آورند، بسیاری از صفات فوق در آنها دیده می شود. برای مثال، آنها مهارت های اجتماعی زیادی دارند و دائما در حال جنب و جوش هستند و به ریسک کردن در زندگی علاقه نشان می دهند.
افرادی که در عامل برون گریی نمره پایینی بدست می آورند، این نمره به منزله فقدان برون گرایی در آنها محسوب می شود، نه این که آنها را ضد برون گرایی قلمداد بکنیم. به این معنی که اگر کسی در عامل برون گرایی نمره پایینی گرفته باشد، باید او را در طرف دیگر این پیوستار قرار بدهیم. در این صورت، این افراد به عنوان درون گرا شناخته می شوند که صفات و ویژگی هایی مانند کم حرف بودن، کم فعال بودن و غیر معاشرتی بودن در آنها دیده می شود.
صفات برون گرایی:
گرمی: این صفت به میزان صمیمیت بین افراد و نیز روابط فرد با دیگران اشاره دارد.
قاطعیت: این صفت به قاطع بودن و جرأت ورزی و رک گویی افراد اشاره می کند.
فعالیت: این صفت بیانگر تحرک، قدرت و انرژی افراد است.
هیجان خواهی: این افراد دائما در جست و جوی تحریک و هیجان هستند.
هیجان های مثبت: این افراد به هیجان های مثبت و لذت بخش مانند خنده، شادی و عشق گرایش دارند (کاستا و مک کرا،1992).
عامل گشودگی به تجربه (O)
این عامل میزان انعطاف پذیری افراد را در برابر تجارب جدید تعیین می کند. آن دسته از افرادی که در این عامل نمرات بالایی می گیرند، عقاید و ارزش های جدید و غیر متعارف را بیشتر می پذیرند و همچنین هیجان های مثبت و منفی را بیشتر و عمیق تر تجربه می کنند.
صفات عامل گشودگی به تجربه:
تخیل: به افکار، تصورات و تخیلاتی گفته می شود که افراد در دنیای درونی خود دارند.
زیبا پسندی: به درک عمیق از هنرها و زیبایی ها، شعر و موسیقی گفته می شود.
احساسات: به تجارب و ادراک افراد از هیجان های درونی خود اشاره دارد.
اعمال: تلاش ها و فعالیت های تازه و متنوع را شامل می شود.
عقاید: به کنجکاوی ذهنی و علاقه به عقاید جدید اشاره دارد.
ارزش ها: به آمادگی برای امتحان ارزش های مذهبی، سیاسی و اجتماعی اشاره دارد (کاستا و مک‌کری،1992).

مطلب مشابه :  منابع و ماخذ تحقیق همبستگی اجتماعی

عامل موافق بودن (A)
این عامل میزان اعتماد، همکاری، هم حسی و توافق با دیگران را می سنجد. افرادی که در این عامل نمره بالایی کسب می کنند، به دیگران اعتماد داشته و حس همکاری در آنها زیاد است. ولی افرادی که در این عامل نمره پایینی می گیرند، نسبت به دیگران بدبین و بی اعتماد هستند و با دیگران هیچ گونه توافق و همکاری ندارند.
صفات عامل موافق بودن:
اعتماد: ویژگی هایی همچون اطمینان و اعتماد متقابل بین فردی را شامل می شود.

رک گویی: ویژگی هایی همچون رک بودن، صداقت و بی ریا بودن را شامل می شود.
نوع دوستی: یعنی توجه زیادی به دیگران و میل مساعدت به آنها دارند.
همنوایی: فرد با دیگران همنوایی می کند و به دیگران احترام می گذارد.
تواضع: این افراد معمولا فروتن و بی غرور هستند.
دل رحمی: این افراد نسبت به دیگران گرایش داشته و تصمیم آنها از روی احساسات می باشد (کاستا و مک کرا،1992).
عامل با وجدان بودن (C)
این عامل میزان با وجدان بودن و احساس مسؤلیت و همچنین نیاز به پیشرفت را معین می سازد. افرادی که در این عامل نمره بالایی بدست می آورند در جنبه های دیگر زندگی شان نیز پیشرفت های زیادی دارند و به عنوان اشخاصی با وجدان، با اراده و مصمم شناخته می شوند. وظیفه شناسی و با وجدان بودن توصیف کننده قدرت کنترل تکانه ها، به نحوی جامعه پسند و تسهیل کننده رفتار تکلیف محور و هدف محور است. این عامل ویژگی هایی مانند تفکر قبل از عمل، به تاخیر انداختن ارضاء خواسته ها، رعایت قوانین و هنجارها و سازماندهی و اولویت بندی تکالیف را در بر می گیرد. کنترل خود همچنین می تواند به مفهوم قدرت طرح ریزی خیلی فعال، سازماندهی و انجام وظایف محوله به نحو مطلوب نیز باشد. تفاوت های فردی در این موارد اساس باوجدان بودن است. فرد با وجدان، هدفمند، با اراده و مصمم است.
صفات عامل با وجدان بودن:
صفات مربوط به عامل با وجدان بودن عبارتند از : کفایت، وظیفه شناسی، مسئولیت پذیری، نظم و ترتیب، خویشتن داری، تلاش برای موفقیت، محتاط بودن در تصمیم گیری(کاستا و مک کرا،1992).
2-3 پیشینه تحقیقاتی
2-3-1 پیشینه داخلی
رحمانی شمس (1379) به مقایسه ویژگی های شخصیتی و سبک های یادگیری در دانشجویان زن و مرد چهار رشته پزشکی، فنی ـ مهندسی، هنر و علوم انسانی پرداخته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که بیشتر دانشجویان علوم انسانی دارای سبک انطباق یابنده، دانشجویان رشته پزشکی دارای سبک جذب کننده، دانشجویان رشته فنی-مهندسی دارای سبک واگرا و دانشجویان رشته هنر دارای سبک همگرا هستند. افراد با سبک های واگرا و انطبا ق یابنده تمایل به برونگرایی دارند و دانشجویانی که سبک های همگرا و جذب کننده را به کار می برند به درون گرایی گرایش دارند. همچنین دانشجویان مردی که بیشتر سبک‌های انطباق یابنده و همگرا داشتند، روان رنجورخو بودند .
منصوری (1379) در تحقیقی به مقایسه سبک های یادگیری دانش آموزان از لحاظ ویژگی های شخصیتی و پیشرفت تحصیلی پرداخت. نتایج نشان داد که بین سبک های یادگیری دانش آموزان از لحاظ ویژگی های شخصیتی مختلف رابطه وجود دارد. همچنین بین سبک‌های یادگیری (تجربه عینی، مشاهده تأملی، تفکر انتزاعی و آزمایشگری فعال) با پیشرفت تحصیلی رابطه مثبت و بین سبک های مختلف یادگیری دانش آموزان با پیشرفت تحصیلی آن ها تفاوت معنی داری وجود داشت. افراد با سبک یادگیری همگرا نیز از بالاترین سطح پیشرفت تحصیلی برخوردار بودند.
محمدزاده ادملایی(1384) در تحقیقی به مقایسه دانشجویان دارای سبک های یادگیری مختلف از لحاظ ویژگی های شخصیتی، انگیزه پیشرفت و عملکرد تحصیلی پرداخت. نتایج نشان داد که هر یک از سبک های یادگیری دانشجویان با ویژگی شخصیتی خاصی رابطه دارد. همچنین بین سبک های یادگیری و ویژگی های شخصیتی دانشجویان با عملکرد تحصیلی آن ها رابطه معناداری مشاهده شد.
ایزدی و محمد زاده (1386) به بررسی رابطه سبک های یادگیری، ویژگی های شخصیتی و عملکرد تحصیلی دانش‌آموزان سال اول متوسطه در شهرستان بابل پرداختند. نمونه آنها 210 نفر بوده و نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های یادگیری و ویژگی های شخصیتی دانش آموزان با عملکرد تحصیلی رابطه معنادار وجود دارد و هر کدام از سبک های یادگیری با ویژگی شخصیتی خاصی رابطه دارد. همچنین در مورد رابطه سبک‌های یادگیری و ویژگی های شخصیتی با عملکرد تحصیلی، نتایج نشان داد که بهترین متغیرهای پیش بین برای عملکرد تحصیلی دانش آموزان از بین پنج ویژگی شخصیتی و چهار شیوه یادگیری به ترتیب، ویژگی شخصیتی وجدانی بودن و شیوه های یادگیری مفهوم سازی انتزاعی و آزمایش‌گری فعال است.
عبادی (1384) به بررسی رابطه بین ریخت های شخصیتی و سبک های یادگیری در میان 300 نفر از دانش آموزان دختر و پسر سال اول متوسطه در شهرستان طارم پرداخت. وی در این تحقیق جهت تعیین ویژگی های شخصیتی دانش آموزان از پرسشنامه جستجوی خود فرمان هالند و جهت تعیین سبک های یادگیری، از سیاهه سبک های یادگیری کلب استفاده نموده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین ریخت‌های شخصیتی هالند با سبک های یادگیری، بین ریخت های شخصیتی و سبک های یادگیری با جنس، و میان مراحل چهارگانه چرخه یادگیری با ریخت های شخصیتی و جنس رابطه معنادار برقرار است.
جعفری (1381) در تحقیق روی رابطه شخصیت و سبک

مطلب مشابه :  تحقیق رایگان درباره ارزشیابی آموزشی

دیدگاهتان را بنویسید