عارضه یابی عارضه یابی، انتخاب و ارزیابی فرصتهای سیاستگذاری عارضه یابی و تشخیص اقدامات تشخیص مراحل اقدام زمینه سودمندی برای بهبود دانلود متن کامل این پایان نامه در سایت abisho.ir بانک داده ها تحقیق منابع اصلی مورد نیاز قبل از انجام مقایسه روشهای آماری ساده، مدل سازی ساده مدلها و […]

بنچ مارکینگ راهبردی ـ بیشتر به مقایسه تصمیمات راهبردی در خصوص مسایلی چون تخصیص منابع ،سرمایه گذاری، انتخاب همکاران تجاری ،ارزیابی فن آوری ،یا توسعه بخشهای بازار می پردازد. در این مدل استراتژی سازمانها با یکدیگر مقایسه می‌شوند ، به عنوان مثال استراتژی فروش سازمانها ، استراتژی خرید سازمانها ، استراتژی […]

ضمناً برخی از عوامل بازدارنده در اجرای استراتژی بنچ مارکینگ به شرح زیر می باشد :مدیریت بدون محاسبه و پرداخت هزینه آراء دیگرانمشخص نبودن مسئول برنامه (عدم وحدت مدیریت)قصور در بررسی درخواست های مشتریتغییر مجری طرح قبل از اتمام برنامهبه طول انجامیدن برنامه که منجر به از دست دادن منافع […]

نوحی، عصمت؛ عبدالکریمی، مهدی؛ رضاییان، محسن.(۱۳۸۹). کیفیت زندگی و رابطه آن با میزان استرس و روشهای مقابله با آن در بیماران مبتلا به اختلال عروق کرونر. مجله دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان. ۱۰. (۲): ۱۲۷-۱۳۷٫منابع لاتینAbbass, A. (2002). Intensive short term dynamic psychotherapy in a private psychiatric office. American Journal of […]

رضایت از زندگی افراد شرکت‌کننده در جلسات روان‌درمانی پویشی کوتاه‌مدت به شیوه گروهی، در مقایسه با گروه کنترل افزایش بیشتری می‌یابد.برای مقایسه میانگین رضایت از زندگی آزمودنی‌های دو گروه در پس آزمون از روش تحلیل کوواریانس استفاده شد، به این صورت که اثرات پیش‌آزمون به عنوان هم متغیر کنترل گردید. در […]

ارزش افزوده کارایی سرمایه بکارگرفته شده(CEE) – این رابطه ارزش افزوده ایجاد شده توسط هر واحد سرمایه فیزیکی را نشان می دهد. ارزش افزوده = کارایی سرمایه بکار گرفته شده سرمایه بکارگرفته شده سرمایه بکار گرفته شده شامل ارزش دفتری مجموع دارایی ها بجز دارایی نامشهود می باشد. پالیک فرض می […]

۴) بین کارایی سرمایه انسانی با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.۵) بین کارایی سرمایه ساختاری با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.۶) بین کارایی سرمایه بکارگرفته شده با ارزش افزوده اقتصادی شرکت ارتباط معنی داری وجود دارد.۳-۸ متغیرهای تحقیقمتغیرهای تحقیق به دو دسته […]

۲-۱۰ خلاصه فصلدر ابتدای این فصل، به معرفی سرمایه فکری، تعاریف مختلف، مروری بر چشم انداز تاریخی آن و عناصر تشکیل دهنده سرمایه فکری از دیدگاه های مختلف پرداختیم. در ادامه، با هدف آشنایی با ارزیابی و سنجش این سرمایه نو ظهور به طبقه بندی روش های اندازه گیری سرمایه […]

بررسی ارتباط بین سرمایه فکری با ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت های غیرمالی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد فعلی و آتی شرکتهای غیر مالی نمونه پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران ارتباط معنی داری وجود دارد. همچنین بین […]

عباسی وصدقی (۱۳۸۹)در تحقیق خود، به بررسی تاثیر کارایی هر یک از عناصر سرمایه فکری بر شاخص های مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها در تحقیق خود تاثیر شاخص های سرمایه فکری (کارایی سرمایه انسانی، فیزیکی و ساختاری) بر عملکرد مالی (سود هر سهم، […]