پایان نامه ها

منابع مقاله درباره اعتماد سیاسی، توزیع فراوانی

د هستند. 4)تحصیلات پاسخدهندگان جدول شماره 4 -4 : توزیع فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان درصد تجمیع شده درصد فراوانی تحصیلات 5/30 5/30 27زیر دیپلم 29/80 24/50 130دیپلم 55/20 25/40 135فوق دیپلم 90/20... ادامه مطلب

پایان نامه ها

منابع مقاله درباره مشارکت سیاسی، فرهنگ سیاسی، رفتار سیاسی، افزایش مشارکت

ساختاری و ماهوی دارند وانتخابات را تحریم میکنند. نکته قابل تامل این است که هر طیفی از جمعیت خاموش نسبت به موضوعی مشخص حساسیت دارند.به عبارتی مشوقهای مشارکت افزایی میان دهکهای پایین... ادامه مطلب

پایان نامه ها

منابع مقاله درباره مشارکت سیاسی، نظام سیاسی، شگفت انگیز، بازار کالا

اساسی نظام پس از انقلاب تشویق مشارکت حداکثری مردم در انتخابات بوده ورقابتی بودن انتخابات ووجود نامزدهایی از طیفهای فکری مختلف از لوازم اصلی آن به شمار آمده است.علی رغم این نقطه... ادامه مطلب

پایان نامه ها

منابع مقاله درباره هاشمی رفسنجانی، قانون اساسی، امنیت ملی، ایران اسلامی

ماوراءالطبیعی برای قدرت حاکمیت قائل است و اراده پروردگار را برتعلق قدرت وحاکمیت به فرد،گروه یا طبقه خاصی مورد تاکید قرار میدهد دیگری نظام اعتقادی مردمسالار (دموکراتیک ) است که از... ادامه مطلب

پایان نامه ها

منابع مقاله درباره قانون اساسی، قوه مجریه، انقلاب فرهنگی، نمایندگی مجلس

(اصل 6 و 58) در مرحله وضع قانون،انتخاب رئیس جمهور(اصل 62)و انتخاب اعضای شورای محلی (اصل 100) در مرحته اجرای قانون اشاره نمود.(هریسی نژاد،1380،شماره 180 و 181 ) نمایندگان مجلسخبرگان که وظیفه... ادامه مطلب

پایان نامه ها

منابع مقاله درباره قانون اساسی، شرکت در انتخابات، مشارکت سیاسی، قدرت سیاسی

715 10مهر1360/ریاستجمهوریسوم 78،54 درصد 14 میلیون و 238 هزار و 578 25مرداد1364/ریاستجمهوریچهارم 59،54 درصد 16میلیون و 452 هزارو 562 6تیر1368/ریاستجمهوریپنجم 66،50 درصد 16میلیون و796 هزار و 755 ... ادامه مطلب

پایان نامه ها

منابع مقاله درباره مشارکت سیاسی، مشارکت مردم، مشارکت اجتماعی، انقلاب مشروطه

ضعیفتریادامهیافت،امابهتدریجپساز کنارهگیری امامحسن مجتبی از خلافت، حکومت اسلامی راه انحراف پیمود.نقش مردم به تدریج فراموش شدواستبدادگرایانیجایگزین شدندکه برای مشارکتاجتماعی... ادامه مطلب

پایان نامه ها

منبع تحقیق درمورد رگرسیون، چند متغیره، فرسایش خندقی، تحلیل اطلاعات

20 درجه، 2/0 اضافه و برای کمتر از 20 درجه، 2/0 کسر گردید (زرین کفش، 1373). 3-2-4-2- تعیین pH(اسیدیته) خاک PH:PHیک خاک بستگی به مقدار فعالیت یون هیدروژن دارد و عبارتست از منفی لگاریتم... ادامه مطلب