پایان نامه ها

منابع مقاله درباره اعتماد سیاسی، توزیع فراوانی

دانلود پایان نامه

د هستند.

4)تحصیلات پاسخدهندگان جدول شماره 4 -4 : توزیع فراوانی و درصد تحصیلات پاسخ دهندگان
درصد تجمیع شده
درصد
فراوانی
تحصیلات
5/30
5/30
27
زیر دیپلم
29/80
24/50
130
دیپلم
55/20
25/40
135
فوق دیپلم
90/20
35
186
لیسانس
100
9/8
52
فوق لیسانس و دکتری
100 درصد
100 درصد
530
جمع کل
با توجه به جدول شماره 4 -4 اکثر پاسخدهندگان دارای مدرک تحصیلی کارشناسی بودند.و افراد دارای مدرک تحصیلی زیردیپلم کمترین تعداد پاسخدهندگان بودند.

5)درآمد پاسخدهندگان
جدول شماره 4 -5 : توزیع فراوانی و درصد درآمد پاسخدهندگان
درصد تجمیع شده
درصد
فراوانی
درآمد
12/20
12/20
65
زیر 500 هزار تومان
67/80
55/60
295
500 تا 1 میلیون تومان
80/40
12/60
67
1 تا 5/1میلیون تومان
98/50
18/10
96
5/1 تا 2 میلیون تومان
%100
1/5
8
بالای 2 میلیون تومان
100 درصد
100 درصد
531
جمع کل
با توج به جدول شماره4 – 5 درآمد اکثر پاسخدهندگان (با 60/55 درصد) بین 500 تا 1 میلیون است.

6) نقش عدالت اقتصادی بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری
جدول شماره4 -6نقش عدالت اقتصادی بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری
درصد تجمیع شده
درصد واقعی
درصد
فراوانی
گزینهها
29/40
29/40
28/40
151
خیلی زیاد
54/80
25/30
24/50
130
زیاد
81/50
26/70
25/80
137
متوسط
96/90
15/40
14/90
79
کم
100
3/10
3
16
خیلی کم


3/40
7
بدون پاسخ
100
100
100 درصد
530
کل
جدول شماره 4-6 اکثر پاسخدهندگان ( با 80/54 گزینه زیاد و خیلی زیاد ) معتقد بودند که عدالت اقتصادی در مشارکت رایدهی تاثیرگذار است.

7)نقش علاقه به سیاست بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری
جدول شماره 4 -7 : نقش علاقه به سیاست بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری
درصدتجمیع شده
درصد واقعی
درصد
فراوانی
گزینه ها
29/80
29/80
29/60
157
خیلی زیاد
73/20
43/50
43/10
229
زیاد
90/90
17/60
17/50
93
متوسط
98/10
7/20
7/20
38
کم
100
1/90
1/90
10
خیلی کم


0/80
3
بدون پاسخ
100
100
100
530
کل
با توجه به جدول شمار 4 -9 اکثر پاسخدهندگان با (20/73 گزینه زیاد و خیلی زیاد ) معتقد بودند که علاقه به سیاست و پیگیری مسائل سیاسی در مشارکت رایدهی تاثیرگذار است.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان دربارهاولویت بندی، ترجیحات مشتریان، سطح معنادار

8)نقش اعتماد سیاسی بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری
. جدول شماره4-8 : نقش اعتماد سیاسی بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری
با توجه به جدول شماره 4- 8 اکثر پاسخدهندگان با (40/62 گزینه خیلی زیاد و زیاد) معتقد بودند که اعتماد سیاسی بر مشارکت رایدهی تاثیرگذار است.
درصدتجمیع شده
درصد واقعی
درصد
فراوانی
گزینه ها
90/31
31/90
31/80
169
خیلی زیاد
62/40
30/40
30/30
161
زیاد
90/50
28/20
28/10
149
متوسط
95/70
5/10
5/10
26
کم
100
4/30
4/30
23
خیلی کم


0/40
2
بدون پاسخ
100
100
100
530
کل

9)نقش عضویت در احزاب بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری
جدول شماره4 -9 : نقش عضویت در احزاب بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری
درصد تجمیع شده
درصد
فراوانی
گزینهها
24/10
24/10
127
خیلی زیاد
63/50
39/40
209
زیاد
85/30
21/80
116
متوسط
90/80
5/50
29
کم
100
9/20
49
خیلی کمبدون پاسخ
100
100 درصد
531
کل
با توجه به جدول شماره 4- 11 اکثر پاسخدهندگان (50/63 گزینه زیاد وخیلی زیاد) معتقد بودند که عضویت در احزاب بر مشارکت رایدهی تاثیرگذار است.

10) نقش شورای نگهبان بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری
جدول شماره 4-10: نقش شورای نگهبان بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری
درصد تجمیع شده
درصد واقعی
درصد
فراوانی
گزینهها
19/90
19/90
19/60
103
خیلی زیاد
36/80
16/90
16/60
88
زیاد
70/90
34/10
33/50
178
متوسط
91/60
20/70
20/ 30
108
کم
100
8/40
8/ 30
44
خیلی کم


1/ 70
9
بدون پاسخ
100
100
100 درصد
530
کل
با توجه به جدول شماره 4- 10 اکثر پاسخدهندگان (80 /50 گزینه متوسط و کم ) معتقد بودند که شورای نگهبان بر مشارکت رایدهی تاثیرگذار نیست.

مطلب مشابه :  پایان نامه ارشد رایگان درموردهوش فرهنگی، عوامل سازمانی، مؤلفه انگیزشی، روابط انسانی

11) نقش دین داری وانجام تکالیف شرعی بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری
جدول شماره4 -11 : نقش دین داری وانجام تکالیف شرعی بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری
درصد تجمیع شده
درصد واقعی
درصد
فراوانی
گزینهها
57/70
57/70
57/30
303
خیلی زیاد
90/50
32/80
32/60
173
زیاد
97/70
7/20
7/2
38
متوسط
99/80
2/10
2/10
11
کم
100
0/20
0/20
1
خیلی کم


0/80
4
بدون پاسخ
100
100
100 درصد
530
کل
با توجه به جدول شماره 4- 11 اکثر پاسخدهندگان (50/90 گزینه خیلی زیاد و زیاد) معتقد بودند که دین داری و انجام تکالیف شرعی بر مشارکت
رایدهی تاثیر زیادی دارد.

12)نقش حمایت از فرد مورد علاقه بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری
جدول شماره4 -12: نقش حمایت از فرد مورد علاقه بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری
درصد تجمیع شده
درصد
فراوانی

گزینهها
20/70
20/70

109
خیلی زیاد
52/4
31/60

168
زیاد
84/60
32/20

171
متوسط
99/20
14/70

78
کم
100
0/80

4
خیلی کم


بدون پاسخ
100
100 درصد

530
کل
با توجه به جدول شماره 4 – 12 اکثر پاسخدهندگان (80/63 گزینه متوسط و زیاد) معتقد بودند که حمایت از فرد مورد علاقه بر مشارکت رایدهی تقریباً تاثیرگذار است.

13) نقش تعیین سرنوشت کشور بر مشارکت در انتخابات ریاستجمهوری

دیدگاهتان را بنویسید