پایان نامه ها

پایان نامه با واژه های کلیدی معادلات ساختاری، آزمون فریدمن، سطح تحصیلات، افزایش بهره‌وری

دانلود پایان نامه

مرتبط با هم تعمیم داده می‌شود. هرچند قواعد آن پیچیده‌تر و محاسبات دشوارتر می‌شود. اما پیام کلی ثابت می‌ماند. یعنی با بررسی واریانس‌ها و کوواریانس‌های متغیرها می‌توان این فرضیه را که «متغیرها از طریق مجموعه‌ای از روابط خطی با هم مرتبط‌اند» را آزمود. منظور از مدل ساختاری، صرفا روابط علی بین متغیرهای مکنون (پنهان)، است. به بیان دیگر هدف این مدل کشف هر دوی اثرات مستقیم و غیرمستقیم متغیرهای مکنون برونزا بر متغیرهای مکنون درونزا است. صورت کلی مدل ساختاری و مدل اندازه گیری در تکنیک معادلات ساختاری به صورت رابطه زیر است:
(3-3)

مدل‌یابی با این تکنیک طی پنج مرحله‌ی تدوین مدل، شناسایی مدل، برآورد مدل، ارزیابی مدل و اصلاح مدل انجام می‌گیرد. نماد ماتریسی مدل معادلات ساختاری به صورت زیر است:
(3-4)

3-7-3- روش کلی کار در الگوی معادلات ساختاری
آنچنان که آمد، معادلات ساختاری به عنوان یک الگوی آماری به بررسی روابط بین متغیرهای پنهان و آشکار مشاهده شده می‌پردازد. در واقع الگوسازی معادله ساختاری یک رویکرد آماری جامع برای آزمون فرض‌هایی درباره روابط بین متغیرهای مشاهده شده و پنهان است، در الگوی معادلات ساختاری روش کار بدین صورت است که:
1- مشخص کردن الگویی بر پایه یک نظریه: الگو یا مدل یک عبارت آماری درباره روابط بین متغیرها است.این الگوها در زمینه رویکردهای مختلف تحلیلی، شکل‌های مختلفی به خود می‌‌گیرند. در این مرحله یک الگو یا مدل بر اساس ترجمان یک نظریه به معادلات ساختاری یا ریاضی تهیه می‌شود. یعنی ابتدا یک نمودار مسیر را ترسیم می‌شود و روابط علی بین متغیرها را نشان داده می‌شود. بعد از مشخص کردن متغیرهای پنهان باید شاخص‌ها یا متغیرهای مشاهده شده مناسبی را انتخاب و به آنها وصل کنیم. بهتر است از چندین شاخص به جای یک شاخص برای اندازه‌گیری متغیر پنهان استفاده شود و این کار به کمک تعریف مفهومی و عملیاتی صورت می‌گیرد.
2- ارزیابی حالت تعیین مدل یا الگو: براساس این که مدل باید مستلزم شرایطی برای بدست آوردن یک راه حل منحصر به فرد برای پارامترهای بیان شده باشد.
3- ارایه تخمین برای الگوی پیشنهادی: بدست آوردن تخمین پارامترهای آزاد از روی مجموع داده‌های مشاهده شده که شامل فرآیندهای تکراری است، که در هر تکرار یک ماتریس کوواریانس ضمنی ساخته می‌شود. و با ماتریس کوواریانس داده‌ای مشاهده شده مقایسه می‌گردد. مقایسه این دو ماتریس منجر به تولید یک ماتریس باقیمانده می‌شود، و این تکرارها تا جایی ادامه می‌یابد، که این ماتریس باقیمانده به حداقل ممکن برسد.
4- ارزیابی تناسب یا برازش الگو یا مدل: زمانی الگو یا مدل با داده‌های مشاهده شده تناسب دارد که ماتریس کوواریانس ضمنی با ماتریس کوواریانس داده‌های مشاهده شده، معادل باشد. بدین معنی که ماتریس نزدیک صفر باشد. مهم‌ترین گام موجود در این مرحله عبارت است از: بررسی معیار کلی تناسب مدل و قابلیت آزمون‌پذیری مدل ارزیابی موضوع که آیا اصلاحات مورد نیاز است یا خیر؟ هنگامی که مدلی تخمین زده می‌شود، برنامه نرم‌افزاری یکسری آمارهایی از قبیل خطای استاندارد و غیره را درباره ارزیابی تناسب مدل با داده‌ها منتشر می‌کند.
5- اصلاح مدل: تطبیق مدل بیان شده و تخمین زده شده از طریق آزادکردن پارامترهایی که قبلاً ثابت بوده اند، یا ثابت کردن پارامترهایی که قبل از آن آزاد بوده‌اند.
6- تفسیرمدل: اگر آزمون‌های تناسب نشان دهند که مدل به طور کافی متناسب با داده‌ها می‌باشد، در این مرحله ما بر روی عوامل مشخص شده (پارامترهای مدل) مدل متناسب شده تمرکز می‌نماییم. در این مرحله، معناداری پارامترهای مدل، مورد ارزیابی قرار می گیرد.
3-7-4-آزمون فریدمن41
آزمون فریدمن یک آزمون ناپارامتری، معادل آنالیز واریانس با اندازه‌های تکراری (درون گروهی) است که از آن برای مقایسه میانگین رتبه‌ها در بین K گروه استفاده می‌کنیم. فرض صفر در این آزمون مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه‌ها در بین گروه‌ها است. یعنی با استفاده از آزمون فریدمن مشخص می‌شود که در میان سه متغیر اثرگذار بر بهره‌وری در این تحقیق کدام بیشترین و کدام کمترین تاثیر را دارد (ایرجی‌راد، ۱۳۸۴).

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژه های کلیدیامام صادق، شبیه سازی، اصل موضوع

فصل چهارم
تجزیه و تحلیل

4- مقدمه
در این فصل با استفاده از مطالب فصول پیش ابتدا به برآورد تعداد نمونه مورد نیاز جهت جمع‌آوری داده‌ها پرداخته، سپس با استفاده از ضریب الفای کرونباخ به بررسی پایایی پرسشنامه تحقیق پرداخته می‌شود، سپس با استفاده از آزمون معادلات ساختاری، به بررسی تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران پرداخته شده است.

4-1- نمونه‌گیری
جهت دخالت دادن ویژگی‌های جامعه در نمونه و برای بیشتر کردن شباهت نمونه و جامعه با افزایش دقت نمونه‌‌برداری، نمونه آماری مورد نیاز جهت انجام این پژوهش و آزمون فرضیات، به صورت تصادفی طبقه‌بندی شده «گروهی» انتخاب گردیده است. مزیت اصلی این روش نمونه‌‌گیری این است که می‌توان اطمینان حاصل نمود، که نمونه‌هایی با عناصر کافی از هر طبقه انتخاب شده است.
با توجه به تعریف جامعه آماری تحقیق حاضر، استفاده از این روش باعث خواهد شد که از همه گروه‌ها، به نسبت مساوی نمونه‌
گیری شود. در این روش پس از تقسیم‌بندی جامعه به گروه‌های متجانس، تعداد نمونه نسبت به هر گروه مشخص شده، سپس با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده، تعداد عناصر مورد نیاز از هر گروه انتخاب خواهد شد. در زیر فرمول تعیین نمونه آورده شده است.
(۴-۱)

= تعداد نمونه،
N= تعداد کل جامعه آماری،
p= نسبت موفقیت در جامعه و از آنجایی که می‌خواهیم n یعنی تعداد نمونه حداکثر باشد p معادل یک دوم است.
= دقت برآورد،
= مقدار متغیر نرمال متناظر با سطح اطمینان

N حجم جامعه در سطح اطمینان 95/0 (۰۵/۰=a) و N که شامل تعداد کارکنان بانک ملی ادارات جنوب است 1200 نفر از 110 شعبه می‌باشد.

مطلب مشابه :  منبع تحقیق درموردفرسایش خندقی، کاربری اراضی، پوشش گیاهی، تغییرات اقلیمی

4-2- آمار توصیفی متغیرهای جمعیت شناختی
در این بخش از تجزیه و تحلیل آماری، به بررسی چگونگی توزیع نمونه‌های آماری از حیث متغیرهایی همچون جنسیت، میزان تحصیلات و غیره پرداخته شده است.
جنسیت: چنانچه در نمودار (4-1) مشاهده می‌شود تعداد مردان پاسخگو ۱۸۴ نفر یعنی، ۶۴% پاسخ‌دهندگان و تعداد زنان پاسخگو ۱۰۴ نفر یعنی، ۳۶% این جمعیت را تشکیل داده‌اند.

جدول (4-1) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب متغیر جنسیت
جنسیت
فراوانی
درصد
مرد
۲۶۹
۹۳
زن
۱۹
۷
جمع
۲۸۸
۱۰۰

نمودار (4-1) درصد پرسشنامه جمع‌آوری شده بر اساس جنسیت

تحصیلات: بنابر نمودار (4-2)، لیسانسه‌هایی که پاسخگو بوده‌اند، 48 درصد هستند که بیش‌ترین تعداد پاسخ دهندگان را تشکیل می‌دهند. همچنین افراد با تحصیلات دیپلم تا لیسانس 45 درصد و فوق لیسانس و بالاتر 7 درصد، پاسخگوی سؤالات بوده‌اند.

جدول (4-2) توزیع فراوانی پاسخگویان بر حسب سطح تحصیلات
درصد
فراوانی
سطح تحصیلات
۴۵
130
دیپلم تا لیسانس
۴۸
139
لیسانس
۷
۱۹
فوق لیسانس و بالاتر
100
۲۸۸
جمع

نمودار (4-2) درصد پرسشنامه جمع‌آوری شده بر اساس تحصیلات

سنوات خدمت در بانک: یکی از سؤال‌های مهم و اثرگذار سنوات خدمت در بانک پاسخگویان است که در 3 گروه تقسیم شده است. همان طور که در نمودار (4-3) دیده می‌شود، 62% پاسخگویان که پاسخگو بوده‌اند، بین 1 تا 10 سال، سابقه کار داشته‌اند. پس از آنها به ترتیب پاسخگویان با سابقه بین 10 تا 20 سال، 33% و بیش از 20 سال، 5% پاسخگو بوده‌اند.

جدول (4- 3) توزیع فراوانی پاسخگویان برحسب سنوات خدمت
سنوات آشنایی یا یانک
فراوانی
درصد
1 الی ۱۰ سال
26
9
۱۰ الی ۲۰ سال
130
45
۲۰ سال و بالاتر
132
46
جمع
288
100

نمودار (4-3) درصد پرسشنامه جمع‌آوری شده بر اساس سنوات خدمت در بانک

4-3- معرفی مدل تحقیق
مدل مورد بررسی در این تحقیق برای بررسی فرضیه‌ها به صورت نمودار زیر می‌باشد:

نمودار (4-4) مدل تحقیق

4-4- بررسی پایایی پرسشنامه
اعتبار سنجی سوالات مربوط به پرسشنامه بر اساس خروجی نرم افزار با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ به صورت جدول (4-4) می‌باشد.
جدول (4-۴) ضریب الفای کرونباخ
Reliability Statistics
Cronbach’s Alpha
N of Items
.816
25

همانطور که مشاهده می‌شود پایایی پرسشنامه در حد بسیار خوب قرار دارد.

4-5- تحلیل ماهیت متغیرهای تحقیق و آزمون مورد استفاده
هدف تحقیق، بررسی تعیین عوامل موثر بر افزایش بهره‌وری نیروی انسانی در بانک ملی ایران می‌باشد. بنابراین تحقیق با مساله دو و چند متغیری از نوع تحلیل معادلات ساختاری سرکار دارد. با توجه به اینکه مسأله چند متغیری از نوع همبستگی و همچنین مقیاس اندازه‌گیری متغیرهای تحقیق فاصله‌ای است، بنابراین مناسب‌ترین روش برای تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه‌های تحقیق، تحلیل معادلات ساختاری است.
برای استفاده تحلیل معادلات ساختاری، بعضی از مفروضه‌ها باید قابل توجیه باشند. فاصله‌ای بودن مقیاس اندازه‌گیری، نرمال بودن توزیع متغیر مورد مطالعه، وجود رابطه خطی بین متغیر مستقل و وابسته و نبود رابطه هم خطی بین متغیرهای مستقل با یکدیگر از مفروضه‌های لازم برای این آزمون‌ها است. توزیع متغیرها با آزمون کولوموگرف اسمیرنف آزمون شده (فرض صفر نرمال بودن داده‌هاست) و نتایج در جدول شماره (4-5) نشان داده شده است.
جدول (4-5) نتایج آزمون کولوموگرف اسمیرنف برای شکل توزیع متغیرها
متغیر
آماره کولوموگرف اسمیرنف
سطح معنی‌داری
نتیجه آزمون
بهره‌وری
۰۷۸/۱
۲۱۵/۰
توزیع جامعه نرمال است
تامین نیاز‌های اساسی
۸۲۶/۰
۵۰۲/۰
توزیع جامعه نرمال است
مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
۰۸۳/۱
۲۲۲/۰
توزیع جامعه نرمال است
رهبری مشارکتی
۰۷۲/۱
۲۰۱/۰
توزیع جامعه نرمال است
*سطح اطمینان 95 درصد می‌باشد.

مطلب مشابه :  منابع پایان نامه ارشد با موضوعسلسله مراتب، دولت - ملت

4-6- تخمین مدل با استفاده از معادلات ساختاری
برای تجزیه تحلیل پس از وارد کردن اطلاعات خام پرسشنامه‌ها در نرم‌افزار SPSS، داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار EQS6 برای تجزیه و تحلیل وارد شد. در گام بعدی مدل تحقیق در نرم افزار درج گردید، و در نهایت خروجی مدل استخراج گردید. بر اساس نتایج حاصله روابط استخراج شده بین متغیرهای پنهان به شرح جدول ذیل است:
جدول (4-6) نتایج مدل معادلات ساختاری
ضرایب مسیر‌ها
مسیر
برآورد
انحراف معیار
آماره T
بهره‌وری → تامین نیاز‌های اساسی
۷۵۷/۰
۱۶۴/۰
۶۲۰/۴*
بهر
ه‌وری → مشارکت کارکنان در تصمیم گیری
۸۳۱/۰
۳۳۳/۰
۴۹۷/۲*
بهره‌وری → رهبری مشارکتی
۷۲۶/۰
۱۵۸/۰
۶۰۸/۴*
*پارامتر‌های ستاره دار در سطح معنا داری 5 در صد معنا دارند.

لازم به ذکر است از آنجا که تفاوت فراوانی مشاهده شده، و مورد انتظار معنا دار بوده و واریانس باقیمانده و کوواریانس42 نسبتا کوچک است، بنابر این می توان گفت مدل از برازش نسبتاً خوبی برخوردار است. بر اساس جدول فوق بر اساس دیدگاه پاسخگویان نتایج ذیل حاصل می‌شود:
– بین نیاز اساسی و بهره‌وری رابطه معنی دار وجود دارد.
– بین مشارکت کارکنان در تصمیم گیری و بهره‌وری رابطه معنی دار وجود دارد.
– بین رهبری مشارکتی و بهره‌وری رابطه معنی دار وجود دارد.
بنابر این فرضیه‌های تحقیق در بانک ملی در ادارات امور شعب جنوب تهران، مورد تایید قرار گرفت.

4-7- آزمون فریدمن
از آنجا که ضرایب در مدل اثر هر چهار عامل معنادار شده است، در اینجا به رتبه‌بندی عوامل موثر بر بهره‌وری پرداخته می‌شود. از آزمون فریدمن برای مقایسه میانگین رتبه‌ها در بین K گروه استفاده می‌کنیم. فرض صفر در این آزمون مبتنی بر یکسان بودن میانگین رتبه‌ها در بین گروه‌ها است. نتایج آزمون فریدمن برای عامل‌های ذکر شده در مدل به شرح ذیل است.

جدول (4-7) خروجی نرم افزار برای

دیدگاهتان را بنویسید