No category

پایان نامه رایگان با موضوع امور مالی، امور مالیاتی، اظهارنامه

دانلود پایان نامه

معلول از کار افتاده باشند مبلغ 000/000/50 ریال خواهد بود.
بند ح- وظایف و تکالیف مؤدیان
وراث متوّفـی (منفرداً یا مجتمعاً) یا ولـی یا امین یا قیـم یا نماینده قانـونی آنها موظفند به منظور کسر
هزینه های کفـن و دفن در حدود عرف و عادات و واجبات مالـی و عبادی در حدود قواعد شرعی و دیون
محقق متوّفی از ماترک مشمول مالیات، ظرف یک سال از تاریخ فوت متوّفی اظهارنامه‌ای (شکل شماره 14)
حـاوی کلیـه اقلام ماتـرک با تعیین ارزش روز زمان فـوت و تصریح مطالبات و بدهـی‌ ها طبق فـرم نمونـه
مخصوصی که از طرف سازمان امور مالیاتی کشور تهیه می‌شود به انضمام مدارک لازم به اداره امور مالیاتـی
صلاحیت‌دار تسلیـم کند.15
بر اساس ماده ۲۸ ق. م. م. مشمولین مالیات بر ارث مکلفند مالیات متعلق را بر اساس اظهارنامه تا سه
ماه پس از انقضای مهلت تسلیم اظهارنامه به رسم علی‌الحساب پرداخت و رسید دریافت دارند.
بند ط- وظایف اشخاص ثالث 
به مـوجب مـاده ۳۴ قانون مالیات های مستقیم، بانـک ها و شرکـت ها و مـؤسسات و اشخاصـی که
اموالی از متوّفی نزد خود دارند مکلفند ظرف یک ماه از تاریخ اطلاع از فوت، صورت آن اموال اعم از وجوه
نقـد یا سفته یا جواهـر و نیز مقدار سهام یا سهم‌الشرکه متوّفـی را تنظیم و بـه اداره امور مالیاتی محل ارائـه
نمایند، همچنین موظفند در صورت مراجعه اداره امـور مالیاتی، دفـاتر اسناد مـورد نیاز را برای رسیدگـی در
اختیار آنها بگذارند.
    به موجب ماده ۳۵ ق. م. م. ادارات ثبت اسناد و املاک موقعی که مال غیرمنقول را بـه اسـم وراث
یا موصی له ثبت می‌نمایند، همچنین کلیه دفاتر اسناد رسمـی در موقعی که می‌خواهند تقسیم‌نامه یا هـر نوع
معامله وراث راجـع به ماترک را ثبت کنند، بایـد گواهینامه اداره امـور مالیاتی صلاحیت دار را مبنی بر عـدم
شمـول مالیات یا این که مالیات متعلق کلاً پرداخت یـا ترتیب یـا تضمین لازم بـرای پرداخت آن داده شـده
است، مطالبه نمایند و قبل از ارائه این گواهینامه مجاز به ثبت نیستند.
بـه موجب مـاده ۳۶ ق. م. م. بانک ها و شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که وجـوه نقد یا سفتـه یا
جواهر یا سهام یا سهم‌الشرکه و یا هر نوع مال دیگر از متوّفی را نزد خود دارند مجاز نخواهند بود آن را بـه
وراث یا وصی حسب مورد ارائه و یا به نام آنان ثبت نمایند مگر این که گواهینامه موضوع قسمت اخیر ماده
۳۵ این قانون ارائه گردد.
به موجب مـاده ۳۷ ق. م. م. در صورتی که به موجب احکام دادگاه ها بر اساس حقـوق مالی متوّفـی
مالی به ورثه برسد، مدیران دفتر دادگاه ها مکلفند رونوشت حکم را به اداره امور مالیاتی مربوط ارسال دارند
تا در صورتی کـه قبلاً مالیات آن وصول نشده باشد، اقـدام به مطالبه مالیات گردد. این حکـم در مواردی که
که اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به دارایی متوّفی به دست آید نیز جاری خواهد بود. در صورتـی که پس از
قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهـی متوّفی یا عـدم تعلق دارایی به وی ارائـه گردد و در
محاسبه مالیات موثر باشد پرونده جهت صدور رأی مقتضی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارسال و طبق رأی
هیأت اقدام خواهد شد.
به موجب تبصره ۳ ماده ۳۸ ق. م. م. دفاتـر اسناد رسمی و ادارات ثبت اسنـاد و محاکـم دادگستری و
سازمان حج اوقاف و امور خیریه و اداره سرپرستی صغار و محجورین و همچنین بانک ها و سایر مؤسسات
مجاز نخواهند بود به مفاد وصیت‌نامه ترتیب اثر دهند مگر اینکه گواهینامه اداره امور مالیاتی مبنی بـر این که
وصیت‌نامه مذکور از طرف وصی یا وراث به اداره امور مالیاتی صلاحیت دار ارائه شده است، دریافت گردد.
بند ی- تسهیلات قانونی
1- برداشت از حساب بانکـی متوّفـی با توجـه بـه بخشنامه شمـاره 3786/201649 مـورخ 2/2/82
رئیس سازمان امـور مالیاتی کشور، وراث طبقه اول متوّفـی (پدر، مادر، همسر، اولاد و اولاد اولاد) می‌توانند برای تأمیـن هزینـه های ضروری مانند کفـن و دفـن و یا برگزاری مراسـم ترحیم تا مبلغ ده میلیون ریال از
موجودی حساب بانکی متوّفی بدون اخذ گواهی واریز مالیات بر ارث برداشت نمایند.
2- استـرداد مالیات در صورتی که بـه موجب رأی هیأت حـل اختلاف مالیاتی مطالبات متوّفـی غیـر
قابل وصول تشخیص داده شود، مطالبات مذکور جـزء ماترک متوّفی منظور نمـی‌شود و اگر مالیات آن قبـلاً
وصول شده باشد، مسترد خواهد شد.
3- تقسیط مالیات بـر اساس مـواد ۴۰ و 41 ق. م. م. اگر مشمولان مالیات بـر ارث قادر بـه پرداخت
مالیات خود نباشند، سازمان امور مالیاتی کشور مـی‌تواند با گرفتن تضمین معتبر، مالیات مربوط را تا مدت 3
سال از تاریخ قطعی شدن قسط بندی کند و در صورتی که ماترک غیر نقـدی باشد و دادن تضمین و تقسیط
برای وراث مقدور نباشد، سازمان امور مالیاتی کشـور می‌تواند به تقاضای کتبی وراث معـادل مالیات متعلق، مالـی را اعم از منقـول یا غیرمنقـول از ماتـرک با توافق وراث انتخاب کـرده و به قیمتی که مبـنای محاسبـه
مالیات بر ارث قرار گرفته است به جای مالیات قبول کند.16
بند ک- وظایف اداره امور مالیاتی
به موجب ماده 30 ق. م. م. اداره امور مالیاتی مربوط مکلف است اظهارنامه مـؤدیان را طبـق مقررات
این فصل رسیدگی و ارزش اموال را تشخیص و به شرح زیر عمل کند:
1- در صورتی کـه جمـع ارزش امـوال مشمول مالیـات اظهار شده در اظهارنامه با ارزش تعیین شده
همان اموال توسط اداره امور مالیاتی بیش از پانزده درصـد (15%) اختلاف نداشته باشد، اظهارنامه را قطعـی
تلقی و مراتب را ظرف شش ماه به مؤدی ابلاغ نماید.
2- در صورتـی که اختلاف بیـش از پانزده درصـد (15%) باشـد و همچنین در مـواردی که وراث یا
نماینده قانـونی آنها و سایر کسانـی که طبـق مقررات این قانـون مکلف به دادن اظهارنامـه هستند از تسلیـم
اظهارنامه خودداری کنند یا در اظهارنامه قسمتی از اموال را ذکر ننمایند مالیات متعلق را بر طبق مقررات این
قانون تشخیص و به مؤدی ابلاغ کند.
تبصـره- هرگاه وراث ظرف مدت یک مـاه از تاریخ اخطار کتـبی اداره امور مالیاتی از ارائـه اموال به
منظور ارزیابی خودداری نمایند اداره امور مالیاتی نسبت به تعیین بهای اموال رأساً اقدام خواهد نمود. (مـاده
30ق. م. م.)
 به موجب ماده ۳۱ ق. م. م. اداره امـور مالیاتی مکلف است پس از ارائـه اظهارنامـه از طرف وراث یا
نماینده قانونی آنها در صـورت درخواست کتبـی ظرف یک هفتـه گواهینامه متضمن رونـوشت مصدق ریـز
ماتـرک را که در اظهارنامه نوشته شده صادر و به مؤدی ارائه نمایـد. این گواهینامه فقط از نظر صدور بـرگ
حصر وراثت معتبر است.
چنانچه برای یک متوّفـی بیش از یک اظهـارنامـه به دفتر مرکـزی ارث فرستـاده شود، دفتـر مرکـزی
اظهارنامـه های مذکـور را به اداره امـور مالیاتی که اولین اظهارنامه را به دفتر فرستاده است، ارسال می‌کند و
مراتب را به سایر ادارات امور مالیاتی ذیربط اعلام می‌نماید.
اداره امـور مالیاتـی مکلف است اظهارنامـه های مـؤدیان را طبق مقـررات قانون مالیات هـای مستقیم
رسیدگـی و نسبت به تشخیص و وصـول مالیات اقدام نماید. اداره امـور مالیاتی در صورت پرداخت مالیت
می‌تواند مبادرت به صدور مفاصاحساب مالیاتی و برگ قطعی مالیات نماید.17
مأخذ ارزیـابی املاک ارزش معاملاتی ملک است نـه ارزش روز آن. ارزش معاملاتی از نظر مالیـاتی
ارزشـی است که توسط یک کمیسیون خاص تعیین می‌شود که بسیار کمتـر از ارزش روز ملـک است تقریباً
مثل ارزشی که در اوراق عوارض نوسازی شهرداری درج می‌شود.18
بند ل- جرایم مالیاتی
1- جریمه عدم تسلیم اظهارنامه در کلیه مواردی که مؤدی یا نماینـده او که به موجب مقررات قانـون
مالیات های مستقیم از بابت پرداخت مالیات مکلف به ارائه اظهارنامه می‌باشد، چنانچه از ارائه آن در مواعـد
مقرر در این قانون خودداری نماید، مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد مالیات متعلق خواهد بود.
2- جریمه تأخیر پرداخت: پرداخت مالیـات پس از موعـد مقرر موجب تعلـق جریمه‌ای معادل 5/2
درصد مالیات به ازای هر ماه خواهد بود.
3- جریمه اشخاص ثالث: به موجب مـاده ۴۳ قانون مالیات هـای مستقیم، در صورتـی که بانک ها و
شرکت ها و مؤسسات و اشخاصی که مالـی از متوّفـی نزد خـود دارند از اجرای مـواد ۳۴ و ۳۶ این قانـون
تخلف نمایند، علاوه بـر این که تا معـادل ارزش مالـی که نزد آنها بوده با وراث نسبت به پرداخت مالیات و
جرایم متعلق مسئولیت تضامنی دارند، مشمول جریمه‌ای معادل ۵ درصد قیمت مال نیز خواهند بود در مورد
بانک ها و شرکت های دولتـی و مؤسسات دولتی، متخلف و شرکـا و معاونان وی در تخلف نیز مسئـولیت
تضامنی خواهند داشت.
بند م- اعتبار گواهی‌نامه مالیات بر ارث
پرسشی کـه ممکن است در ایـن قسمت مطرح شود بدیـن شکل است که احدی از ورثه برای اخـذ
گواهی انحصاروراثت اقدام می‌کند و اظهارنامه مالیاتی را تکمیل و اموال متوّفی را در آن نام می‌برد و به اداره دارایی تسلیم می‌کند و گواهی‌نامه مالیات بر ارث صادر می‌شود و فرد گواهی حصروراثت را نیز اخذ می‌کند بعد از گذشت مدتی همین شخص اعلام می‌کند که مثلاً باغی را که جزو اموال متوّفی در گواهـی‌نامه مالیات بر ارث نام بردم صلح‌نامه دارم و متوّفی آن را به من صلح کرده بوده در این مورد تکلیف چیست؟ آیـا اعلام
اولیه وی مبنی بر اینکه آن باغ جزو اموال متوّفی است اقرار محسوب می‌شود و نمی‌توان انکار کرد؟
طـی تحقیقات میدانـی که انجام شد و از قضـات باتجربه کمک و راهنمایی گرفته شد پاسخ هایی به
شرح ذیل بیان شد.
1- سه تـن از قضات شعب تجدیدنظر استـان سمنان و همچنین قضات تهـران وگرگـان در خصـوص
مسئله فوق معتقد بودند که اقـرار محسوب نمی‌شود چـون ممکن است واقعاً زمانی که برای گرفتن فـرم 19
مراجعه کرده از وجود این صلح‌نامه بی خبر بوده و بعد به آن دسترسی پیدا کرده بنابراین باید این صلح‌نامـه
در دادگـاه بررسی و رسیدگـی شود و اگر توانست ثابت بکند و تنفیـذ و تأیید دادگاه را گرفت حکم به نفع
وی صادر می‌‌شود و به او برگردانده می‌شـود حتـی اگر تقسیم صورت گرفته باشد و نیـازی هم بـه اصلاح
فرم 19 نیست.
2- یکی از قضات شعب تجدید نظر مشهد معتقد بودند که اقرار به حساب می‌آید و انکار بعد اقرار هم
مسموع نیست البته نظرشان بر این بود که اگر سند عادی باشد ولی اگر سند رسمی باشد و بر دادگاه محـرز
شود آن صلح‌نامه معتبر است و حتی اگـر تقسیم صورت گرفته باشد آن تقسیم باطل و مـال به صاحبش بـر
می‌گردد و به بند 2 ماده 47 قانـون ثبت استناد کردند که صلح‌نامه باید به ثبت برسد و اگـر به ثبت نرسد بـر
اساس ماده 48 قانون ثبت در هیچ محکمه و اداره‌ای پذیرفته نمی‌شود.
3- یکـی دیگر از قضات شعبـه تجدید نظر مشهد معتقد بودند که اقـرار به حساب می‌آید و انکـار بعد
اقرار هم مسموع نیست البته ایشان در ادامه اشاره کردند که براساس قسمت انتهایی ماده 1277 قانـون مدنی
اگر مقر ثابت کند که اقرار او فاسد یا مبنـی بر اشتباه یا غلط بوده مسمـوع است و ملک به صاحبش تحویـل
داده می‌شود.
نظر نگارنده- به نظر می‌رسد اقرار به حساب می‌آید و انکار بعـد اقرار هم مسموع نیست اما با توجـه
به مـاده 1277 قانون مدنـی مقر می‌تواند ثابت کند که اقـرارش فاسد یا مبنـی بر اشتباه یا غلط بوده و وقتی
اثبات کرد و صلح‌نامه مورد تنفیذ و تأیید دادگاه قرار گرفت آن ملک از مالکیت ورثـه خارج می‌شود و ملک
آن شخص محسوب می‌شود و همچنین به موجب قسمت انتهایی مـاده 37 ق. م. م. در صورتـی کـه پس از
قطعیت مالیات، اسناد و مدارک تازه‌ای مربوط به بدهـی متوّفی یا عـدم تعلق دارایی به وی ارائـه گردد و در
محاسبه

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایبخش اقتصاد، عقد ازدواج، نهج البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید