No category

دانلود پایان نامه ارشد درباره دانش آموزان دختر، پردازش اطلاعات، شهرستان سرپل ذهاب

دانلود پایان نامه

……………………………………………………………………. 62
فصل چهارم: تجزیه و تحلیل داده‌ها …………………………………………………66
جدول شماره4-1: وضعیت پاسخگویان بر حسب جنسیت…………………………………………………………..67
جدول شماره 4-2: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک های یادگیری و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………………………………………….68
جدول شماره 4-3: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک یادگیری معطوف به بازآفرین و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان………………………………………………………………………………………………68
جدول شماره 4-4: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک یادگیری مبتنی برکاربرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان……………………………………………………………………………………………….69
جدول شماره 4-5: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک یادگیری غیرمتمرکزو پیشرفت تحصیلی دانش آموزان…………………………………………………………………………………………………………69
جدول شماره 4-6: آزمون همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سبک یادگیری وابسته به زمینه ونابسته به زمینه و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان…………………………………………………………………………………70
جدول شماره 4-7: جدول مربوط به t مستقل جهت بررسی تفاوت بین پیشرفت تحصیلی دردانش آموزان دختر و پسر…………………………………………………………………………………………………………………………….70
فصل پنجم: بحث و نتیجه گیری…………………………………………………………………………….71
بحث و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………..71
پیشنهادات…………………………………………………………………………………………………………………………..73
منابع………………………………………………………………………………………………………………………………… 74
فصل اول:
طرح تحقیق
مقدمه:
در گذشته تصور براین بود هوش ذاتی فرد که ازوالدین به ارث می رسد،عامل مهم یادگیری1 است.براین باورند که بخش مهمی ازرفتارهای هوشمندانه راکارکردهای شناختی تشکیل می دهندوکارکردهای شناختی اکتسابی وتغییرپذیرمحسوب می شوند.(سیف ،1376)
ازاواخردهه 1970به بعد بحث درمورد سبکهای یادگیری2 رونق پیدا کرده ازسبکهای یادگیری تعاریف گوناگونی ارائه شد.باوجودی که ازاین اصطلاح به طریق گوناگونی تعریف به عمل آمده ولی عمدتا ًبراین نکته تأکید می شود که سبکهای یادگیری شامل باورها،اعتقادات،رجهانهاورفتارهایی است که افرادبه کارمی برند تا درموقعیت یادگیری به خود کمک کنند(حسینی،1377).
ازسویی بسیاری ازمربیان براین باورند که سبکهای یادگیری برخودیادگیری تأثیرمی گذاردوازدیگرسواینکه یادگیری برروی پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تأثیرمی گذارد برای اساتید ومربیان موضوع تازه ای نیست.تجربیات کلاس درس نشان داده که متغیرهای شناختی به تنهایی تعیین کننده پیشرفت افراد نیست این متغیرها با نگرشها وعلایق افراد،انگیزه ها وحیطه گسترده ای ازپاسخهای هیجانی مثل برانگیختگی،هم حس وشاید بیش ازهمه اینها بااضطراب درارتباط متقابل باشد.
انگیزه از اساسی ترین عوامل موثر در یادگیری است . انگیزه عبارت است از میل و رغبتی که فرد برای رسیدن به هدفی از خود نشان می دهد هر قدر این انگیزه با میل و رغبت بیشتری همراه باشد فرد تلاش بیشتری از خود نشان می دهد . انگیزه ی پیشرفت یکی از انگیزه های اجتماعی است یعنی انگیزه هایی که هیچ نیاز زیستی را بر طرف نمی کند بلکه در اثر یادگیری به وجود می اید .
از این جهت که پیشرفت می تواند انسان را هم از نظر کسب مال و تأمین زندگی تضمین کند و هم مقام و منزلت او را بالا ببرد یکی از انگیزه های نیرومند به حساب می آید وجود ضرب المثل هایی مثل (نابرده رنج گنج میسر نمی شود ) (تا کار نکنی آش نخوری ) نشانه ی اهمیتی است که مردم برای تلاش و پیشرفت قایل می شوند . در اجتماع امروزی انگیزه ی پیشرفت احتمالاً بیش از هر زمان دیگری به چشم می خورد جوان هایی را می بینیم که از نقاط دور دست کشور به شهرهای دانشگاهی هجوم می آورند و با شور و شوق بسیار زیاد به تحصیل مشغول می شوند.
تحقیقات نشان می دهد که هر اندازه انگیزه ی پیشرفت بیشتر باشد موفقیت نیز به همان اندازه بیشتر خواهد شد. علت به وجود آمدن انگیزه ی پیشرفت این است که جامعه به آن ارج می نهد در خانواده نیز برای فرزندانی که به دنبال پیشرفت می روند ارزش بیشتری قاعلند . مطالعات و بررسی های انجام شده پیرامون علت افت تحصیلی و عدم گرایش به تحصیل در مقاطع مختلف ،بیانگر این است که در غالب موارد فقر انگیزشی بیشترین نقش را دارد به عبارت دیگر در بسیاری از موارد ،بچه ها به رغم اینکه از بهره ی هوشی قابل توجهی برخوردازند ،صرفاً به دلیل شرایط عاطفی نامساعد و فقرانگیزشی ، دچار بی اشتهایی تحصیل شده از پیشرفت تحصیلی مطلوب باز می مانند.
بیان مسئله:
دیدگاه روانشناسی معاصرذهن انسان رابه عنوان نظام پیچیده ای ازفرآیندهای متعامل درنظرمی گیرند که یادگیرندگان درزمان یادگیری سبکهای متفاوتی رابه کارمی برند بعضی ازسبکها رابرسبکهای دیگرترجیح می دهند سبکهای مختلف درواقع بیان کننده نحوه پردازش اطلاعات درمقابل محرکهای گوناگون می باشد.سبکهای یادگیری بسیارمتنوعند که دراینجا مهمترین آنهاکه سبکهای یادگیری روابط آنها با پیشرفت تحصیلی مورد بحث قرار می گیرد.سبکهای وابسته به زمینه ونابسته به زمینه گویای این است که قضاوتهای شخصی مبنی ازیادگیرندگان تحت تأثیرزمینه موضوع یادگیری قرار می گیرددرحالی که برای بعضی ازیادگیرندگان دیگر تأثیرزمینه بسیاراندک است یااصلا ًوجود ندارد.باتوجه به اینکه افرادبا ویژگیهای کم وبیش در پیشرفت تحصیلی بصورت کاملا ًمنحصربه فردعمل می نمایند اینگونه عمل کردن برخورد با محیط وموقعیتهای یادگیری تابع سبک یادگیری است وسبکهای یادگیری تابع ویژگیهای شخصیی فرد می باشد .(کریمی،1384)
برای تشخیص اینکه شکست تحصیلی یک دانش آموز صرف نظر از سطح تحصیلی او روشن شود سلسله عواملی باید به تجدید نظر در ایند برخی از آن عوامل از جمله ، شرایط نامناسب تحصیلی ، وجود فقر فرهنگی خانوادگی و محیطی نه تنها در شهرهای بزرگ و پیشرفته بلکه در دور افتاده ترین روستاهای کشور،حتی با وجود کمترین امکانات آموزشی و پرورشی قابل بررسی ، تشخیص و پیشگیری هستند آگاهی مسئولان امکانات آموزشی و پرورشی قابل بررسی ، تشخیص و پیشگیری هستند آگاهی مسئولان از میزان و اهمیت تأثیر این عوامل کمک موثری در جهت هدایت فعالیت ها در مسیر پیشگیری از پیامدهای ناگوار آنها در برخواهد داشت و دست کم اولیا و معلمان دانش آموزان را برای همکاری در این راه آماده تر خواهد کرد. با توجه به مطالب مذکور این تحقیق ،عنوان مورد نظر برای پاسخ گویی به این سئوال انجام می شود تا مشخص شود که آیا انواع سبک های یادگیری می تواند بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان تاثیر بگذارد؟
اهمیت وضرورت تحقیق:
دردنیای امروزبرای پیشبرد تعلیم وتربیت،همچنین صفت نیازبه یادگیری وسبکهای خاص یادگیری می باشد.سبکهای یادگیری ازاین جهت درامرآموزش وپرورش دارای اهمیت اندکه به مربیان و اساتید هم فهم چگونگی یادگیری دردانش آموزان ودانشجویان کمک می کند علاوه براین درامریادگیری وپیشرفت تحصیلی کنارمتغیرهای شناختی،متغیرهای شخصیتی وعاطفی نیزاثر می گذارد.بدین لحاظ با مشخص شدن ارتباط بین سبکهای یادگیری وپیشرفت تحصیلی می توانیم با درنظرگرفتن این ارتباط دربرنامه ریزی ومشاوره های تحصیلی راهبردهای مفیدی راارائه نماییم.همچنین ضرورت دارد که مشخص شود آیا بین سبکهای یادگیری وپیشرفت تحصیلی رابطه وهمپوشی وجود دارد یاخیر؟باتوجه به شیوه فعلی گزینش دانش آموز ونیزسیستم آموزشی کشورکه ملاک انتخاب رشته تحصیلی کسب نمره وتأکیدبرقوای ذهنی است.مشکلاتی ازقبیل افت تحصیلی،ترک تحصیل وعدم موفقیت دررشته تحصیلی وحتی به طورغیرمستقیم شکست شغلی قابل پیش بینی است.درچنین شرایطی سبکهای یادگیری وبدست آوردن رابطه شخصیتی علاوه براینکه می تواند درمشاوره ای تحصیلی راه گشا باشد،درجهت دهی سیستم آموزشی کشورنیزمؤثراست. محیط خانه ، همسایه ها و انواع اشخاصی که فرد را احاطه می کند در یاد گیری و پیشرفت اوموثر است ناحیه شهری ، حومه شهر یا روستایی که کودک زندگی می کند فرصت های یاد گیری گسترده یا محدودی را برای فرد فراهم می آورند . خدماتی که بوسیله همسایه ها و مردم نواحی وعوامل آن ها ارائه می شود و انگیزه هایی که بوجود می آورند همه روی اینکه کودکان چه چیزهایی را یاد گیرند چگونه یاد گیری بگیرند تا تأثیر می گذارند همچنین است شاغل والدین اینکه پدران آنان کشاورز ، کارمند ، مهندس و غیره باشد و کلیه تجاربی که درنتیجه معاشرت با انواع مردم ورفت آمد های خانوادگی کسب می کند همه اساس یادگیری دانش آموزان را تشکیل می دهد . خلاصه اینکه شخص در جامعه خویش یادمی گیرد که چه چیز هایی را یاد بگیرد وبا چه چیزهایی زندگی کند
اهداف تحقیق:
هدف کلی این تحقیق بررسی رابطه انواع سبکهای یادگیری بر پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر مقطع متوسطه شهرستان سرپل ذهاب می باشد
اهداف جزیی:
1- بررسی رابطه بین سبک یادگیری معطوب به بازآفرینی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .
2- بررسی رابطه بین سبک یادگیری معطوف به معنا وهدف و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .
3- بررسی رابطه بین سبک یادگیری مبتنی برکاربرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .
4- بررسی رابطه بین سبک یادگیری غیرمتمرکز و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان .
5-مقایسه بین پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختروپسر .
فرضیه های تحقیق:
1- بین سبک یادگیری معطوف به بازآفرینی و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
2- بین سبک یادگیری معطوف به معنا وهدف و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
3- بین سبک یادگیری مبتنی برکاربرد و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
4- بین سبک یادگیری غیرمتمرکز و پیشرفت تحصیلی دانش آموزان رابطه وجود دارد.
5-بین میزان پیشرفت تحصیلی دانش آموزان دختر و پسر متفاوت است.
تعاریف نظری وعملیاتی متغیرها:
سبک یادگیری : ازسبکهای یادگیری تعاریف مختلفی ارائه شده است .
بعضی ازمعروفترین آنها درزیرآمده است:
1-تفاوتهای فردی که دریادگیری کلاس تأ ثیرمی گذارند.(گنجی ،1370)
2-روشهای انفرادی مورد استفاده یاد گیرنده برای پردازش اطلاعات دریادگیری مفاهیم تازه (کریمی،1382)
تعریف عملیاتی سبک یادگیری: نمره ای که فرد درآزمون سبک یادگیری ILSکسب می کند.
1-سبک یادگیری معطوف به باز آفرینی:
ازاین سبک یادگیرندگانی استفاده می کنند که درچارچوب تدریس معلم تلاش می کنند واعتقاد دارند که معلمان نباید ازموضوع منحرف شوند بلکه باید همواره برامتحان توجه داشته باشند.دراین سبک یادگیرنده با دانش آموزان دیگربحث نمی کند وشکل دادن

مطلب مشابه :  پایان نامه با کلید واژه هایامام صادق، جهان اسلام، انفال

دیدگاهتان را بنویسید