پایان نامه ها

پایان نامه ارشد رایگان درمورد هوش فرهنگی، عوامل سازمانی، مؤلفه انگیزشی، روابط انسانی

دانلود پایان نامه

تعاریف نظری متغییر ها …………………. ………………………………………………. 12
تعریف عملیاتی متغییر ها …………………………………………………………………. 13
فصل دوم مبانی نظری و پیشینه تحقیق ……….. ……………………………………….. 15
2-1- مقدمه ……………….. …… ……………………………………………………….. 16
تعارض………………………………………………………………………………………. 17
تعریف تعارض ……… ……… ……………………………………………………………. 18
دیدگاه های فلسفی به تعارض …………….. …………………………………………….. 20
دیدگاه سنتی ………………………………………………………………………………… 20
دیدگاه روابط انسانی ……………………………………………………………………….. 20
دیدگاه تعامل گرایان ………………………………………………………………………… 20
جدول(2-1): سه دیدگاه پیرامون تعارض(رابینز، 1384: 387) ……………………… 21
نمودار(2-1): مدل تعارض- بقا (رابینز، 1381: 359) ……………………………….. 21
ویژگی تعارض ……………………………………………………………………………… 21
طرفهای درگیر ………. …… …………………………………………………………….. 21
ناکامی ……………… ……………………………. ……………………………………… 22
تعارض به عنوان پدیده عینی و ذهنی …….. …………………………………………… 22
تعارض به عنوان یک فرآنید ارتباطی …………………………………………………… 22
درک تعارض ………………………………………………………………………………. 22
حالات انفعالی ……………………………………………………………………………… 22
پویایی و مسری بودن تعارض ……….. ………………………………………………… 23
ابعاد تعارض ………………………………………………………………………………. 23
گوردن ابعاد زیر را برای تعارض برشمرده است ………………………………………. 23
موقعیت های تعارضی …………………………………………………………………….. 24
جدول(2-2): موقعیت های تعارض(دیویس و دیگران، 1370؛ 330)………………… 25
فرآیندهای تعارض …….. ………………………………………………………………… 25
فرآیند تعارض از دیدگاه پوندی ………………………………………………………….. 25
تعارض پنهان ……………………………………………………………………………… 25
تعارض ادراک شده ……………………………………………………………………….. 26
تعارض احساس شده ……………………………………………………………………… 26
تعارض افشا شده …………………………………………………………………………. 26
عواقب تعارض …………………………………. ……………………………………….. 26
نمودار(2-2): فرآیند تعارض از دیدگاه پوندی(رضائیان، 1382 :237-229) ………. 27
فرآیند تعارض از دیدگاه رحیم ……………………………………………………………. 27
نمودار(2-3): مدل تعارض رحیم(مشبکی، 1376 : 132) ……………………………. 28
فرایند تعارض از دیدگاه رابینز ……………………………………………………………. 29
نمودار (2-4): مدل فرآیند تعارض ……………………………………………………….. 29
انواع تعارض ……………………………………………………………………………….. 30
تعارض بنیادین ……………………………………………………………………………… 30
انواع تعارض بینادین عبارتند از ………………………………………………………….. 30
تعارض در هدف ……………………………………………………………………………. 30
تعارض رویدادی ……………………………………………………………………………. 30
تعارض شناختی …………………………………………………………………………….. 30
تعارض احساسی/ عاطفی ………………………………………………………………….. 30
جدول(2-3): انواع تعارض(رضائیان، 1382: 305-299) …………………………… 31
سطوح تعارض ……………………………………………………………………………… 31
دسته بندی های تعارض…………………………………………………………………….. 32
تعارض دورن فردی ………………………………………………………………………… 32
تعارض میان فردی…………………………………………………………………………. 33
این نوع تعارض به دو دسته تقسیم می شود ……………………………………………. 33
تعارض درون گروهی ……………………………………………………………………… 33
تعارض در سطح سازمان …………………………………………………………………. 34
تعارض سازمانی به انواع زیر تقسیم می شود ………………………………………….. 34
مراحل تعارض ……………………………………………………………………………… 37
نمودار(2-5): مراحل تعارض(277: 1999، Gordon) …………………………….. 37
نمودار ذیل علل بروز تعارض در سازمان ها را نشان می دهد …………………………. 41
نمودار(2-6): فهرست علل بروز تعارض در سازمان (حقیقی، 1380: 364) ………. 41
عوامل فردی ………………………………………………………………………………… 42
عوامل سازمانی …………………………………………………………………………….. 43
نمودار ذیل عوامل ایجاد کننده تعارض در سازمان را نشان می دهد ……………………. 45
نمودار(2-7): عوامل ایجاد تعارض در سازمان (حقیقی، 1380: 368) ……………… 45
مدیرت تعارض………………………………………………………………………………. 45
نمودار ذیل نتایج واکنش مدیران و مرئوسین در مقابل تعارض را نشان می دهد……… 47
نمودار(2-8): نتایج واکنش مدیران در مقابل تعارض (گریفین، 1383: 333) ……… 47
نمودار(2-9): استراتژی های مدیریت تعارض(توماس،1976 به نقل از کرامتی و همکاران، 1388: 99) ………… 48
استراتژی سازگاری ……………………………………………………………………….. 48
استراتژی همکاری ………………………………….
…………………………………….. 49
استراتژی اجتناب ………………………………………………………………………….. 50
استراتژی مصالحه …………………………………………………………………………. 50
استراتژی رقابت ……………………………………………………………………………. 51
تحریک تعارض …………………………………………………………………………….. 51
شیوه های رفع تعارض …………………………………………………………………….. 52
رابطه هوش فرهنگی و مدیریت تعارض …………………………………………………. 54
هوش فرهنگی، مفاهیم و تعاریف …………… ………………………………………….. 56
مؤلفههای تشکیل دهنده هوش فرهنگی …………. ……………………………………… 60
مؤلفه فرا شناختی هوش فرهنگی ………… …………………………………………….. 60
مؤلفه شناختی هوش فرهنگی ……………………………………………………………… 61
مؤلفه انگیزشی هوش فرهنگی…………………………………………………………….. 61
مؤلفه رفتاری هوش فرهنگی ……………………………………………………………… 61
نظریه توماس و اینگسون در باره هوش فرهنگی ………………………………………. 62
مؤلفه های مؤثر در افزایش هوش فرهنگی ………………………………………………. 63
هوش فرهنگی زیر بنای سازگاری اجتماعی ……………………………………………… 64
استفاده از هوش فرهنگی …………………………………………………………………. 67
آموزش هوش فرهنگی ……………………………………………………………………. 68
توسعه هوش فرهنگی ……………………………………………………………………… 70
نگرش چهار عاملی هوش فرهنگی ….. …………………………………………………. 71
انواع شخصیتها در هوش فرهنگی ……………………………………………………… 72
رابطه هوش فرهنگی با سایر انواع هوش ………. …………………………………….. 73
رشد هوش فرهنگی مدیران ……………………………………………………………….. 74
هوش فرهنگی در مدیریت منابع انسانی …………………………………………………. 75
تقویت هوش فرهنگی ……………………………………………………………………… 75
الگوی مراحل شش گانه ارلی و موساکوفسکی …………………………………………. 76
الگوی قواعد مشارکت توماس و اینکسون ………………………………………………. 77
الگوی حلقههای سه گانه یاووک وهمکاران ……………………………………………… 79
ارزیابی هوش فرهنگی ………………… ……………………………………………….. 79
نهادینه کردن هوش فرهنگی در سازمان ……………………………………………….. 80
2-37-پیشینه تحقیق ……………………. ………………………………………………. 81
تحقیقات داخلی ………………………. ………………………………………………….. 81
تحقیقات خارجی …………………………………………………………………………… 86
فرضیه اصلی پژوهش ………… …………………………………………………………… 89
فرضیه فرعی

مطلب مشابه :  پایان نامه با واژگان کلیدیتعارض نقش، ارباب رجوع

دیدگاهتان را بنویسید