No category

پایان نامه ارشد رایگان درباره پرسش نامه، ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی

دانلود پایان نامه

پیشگویی کنندهای بین روان رنجور خویی و رقابت یا اجتناب تائید نشد. برونگرایی به طور مثبتی با سبکهای مقابلهای شامل رقابت و تشریک مساعی مرتبط بود و به طور منفی با سبکهای غیر مقابلهای (اجتناب، مصالحه و مدارا) مرتبط بود. بین برونگرایی و مصالحه و مدارا ارتباط منفی یافت شد. برای خوشایندی ارتباط مثبتی با مصالحه و ارتبا ط منفی با سبک رقابت یافت شد. انعطاف پذیری و وجدانی بودن با هیچ یک از سبکهای مدیریت تعارض مرتبط نبود.
آنتونیونی134 (2000)، تحقیقی را با عنوان « ارتباط بین پنج فاکتور بزرگ شخصتیی و سبکهای مدیریت تعارض» در 351 دانشجو و 110 مدیر انجام دادند. نتایج نشان داد برونگرایی، وجدانی بودن، باز بودن و خوشایندی (توافق) ارتباط مثبتی با سبک تلفیقی دارد. برونگرایی ارتباط مثبتی با تسلط و خوشایندی و روان رنجورخویی ارتباط منفی با سبک اجتناب دارد. برونگرایی، باز بودن و وجدانی بودن ارتباط منفی با سبک اجتناب دارد و هم چنین خوشایندی و روان رنجور خویی ارتباط مثبتی با سبک اجتناب دارد.
ارنست135 (2000)، مطالعهای را در زمینه «تعیین سبکهای مدیریت تعارض و نوع شخصیت مدیران یک شرکت تعاونی» انجام داد. در این پژوهش سبک مدیریت تعارض تلفیقی، مدارا، اجتناب، تسلط، مصالحه و ویژگیهای شخصیتی چون برونگرایی- درونگرایی، احساسی- شهودی، تفکری- احساسی و قضاوتی- ادراکی مورد بررسی قرار گرفت. بیشترین سبک مدیریت تعارض مورد استفاده به ترتیب شامل سبک تلفیقی، مصالحه، مدارا، تسلط و در آخر اجتناب بود. یافتهها نشان داد که 61 درصد برونگراها و 85 درصد درونگراها سبک مدیریت تعارض تلفیقی را ترجیح دادند.
2-21. جمع بندی
موضوع مدیریت یکی از مباحث مهم و تأثیر گذار در سازمانها محسوب می‌گردد. مدیر می تواند با شیوههای مدیریتی خود موجب رشد و توسعه و یا سقوط سازمان گردد. تعارض واقعیتی است که بشر در طول تاریخ با آن آشنا بوده ولی متاسفانه به دلیل عدم مدیریت صحیح، بیشتر تعارضات به ستیزه جویی و دشمنی مبدل شده است و امروزه جوامع بشر به علت پیشینه ناخوشایندی که از آن دارند، به تعارض به عنوان یک پدیده منفی مینگرند. . مدیران باید این حقیقت را بپذیرند که تعارض جزء انکارناپذیر زندگی است و مدیریت سازمانی چارهای ندارد جز آنکه به استقبال آن برود و از تعارض برای افزایش اثربخشی سازمان بهره جوید. در این فصل مباحث مربوط به تعارض، سبکهای رویارویی با آن و پیامدهای مختلف تعارض شرح داده شد. سبکهایی که هر یک از مدیران برای حل تعارض انتخاب میکنند، تحت تأثیر ویژگیهای منحصر به فرد آنها نظیر شخصیت، نگرشها، سبک رهبری، جنسیت، شایستگیها و میزان قدرت و اقتدار آنها و نقشی که در تعارض دارند قرار میگیرد. از جمله مهمترین عواملی که تعیین کننده شیوه برخورد افراد با دیگران است شخصیت میباشد. در این بخش رویکردهای مختلف شخصیت بیان شد و با توجه به نقشی که شخصیت در انتخاب سبکهای مدیریت تعارض دارد به ذکر تعدادی از تحقیقات انجام شده در این فصل پرداخته شد.
فصل سوم
روش شناسی تحقیق
3-1. مقدمه
در این فصل روش شناسی انجام تحقیق بررسی می شود. بدین منظور ابتدا روش تحقیق ،جامعه و نمونه آماری توضیح داده می شود و سپس در مورد روش نمونه گیری ، روش و ابزار گردآوری اطلاعات ، روش تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون های مورد استفاده در این تحقیق بحث و بررسی می شود.
3-2. روش تحقیق
این پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری اطلاعات توصیفی از نوع مطالعات همبستگی است که جمع آوری اطلاعات آن به صورت میدانی و کتابخانه ای انجام شد.
3-3. جامعه آماری، نمونه و روش نمونه گیری
جامعه آماری تحقیق حاضر شامل مدیران و نائب روسا هیئت های ورزشی استان فارس می باشد که بر اساس آمارهای موجود تعداد آنان 92 نفر می باشد. که 79 پرسش نامه جمع آوری شد.که از این تعداد 5پرسش نامه مخدوشه بود که پس از جدا سازی تعداد74 پرسش نامه مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
با توجه به اهداف تحقیق نمونه آماری با استفاده از روش تمام شمار مشخص گردید. این بدان معنا می باشد که تعداد جامعه آماری و نمونه آماری مساوی می باشد.
3-4. متغییر های تحقیق
متغییر پیش بین : ویژگی های شخصیتی
متغییر ملاک : راهبرد های مدیریت تعارض
3-5. روش جمع آوری اطلاعات و داده ها:
الف –کتابخانه ای: هر محققی قبل از شروع تحقیق هنگامی که به موضوع علاقه مند شده است، ناگریز از مراجع به کتابخانه خواهد بود. با مطالعه کتاب ها، مقالات، و تحقیقات انجام شده می تواند موضوع تحقیق و هدف یا هدف های آن را به خوبی بشناسد. در این تحقیق نیز از منابع کتابخانه ای فارسی و لاتین و منابع موجود در شبکه اینترنت استفاده شده است.
ب- روش میدانی: از لحاظ مطالعات محیطی این تحقیق از مطالعه میدانی به حساب می آید که با مطالعه و بررسی نظری و جمع آوری اطلاعات لازم با استفاده از پرسش نامه از جامعه آماری صورت گرفته است.
3-6. ابزارهای پژوهش
با توجه به اهداف تحقیق ، جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه استاندارد صورت گرفت. بدین منظور از دو پرسش نامه ویژگی های شخصیتی NEO-FFI و پرسش نامه سبک های مدیریت تعارض استفاده گردید.
3-6-1. پرسشنامه استاندارد ویژگی های شخصیتی NEO-FFI:
پرسش نامه ویژگی های شخصیتی NEO-FFI 136 که برای نخستین بار در سال (1985)توسط مک کری و کاستا ساخته شده و در سال (1992) مورد بررسی مجدد قرار گرفت که در آن پنج عامل بزرگ شخصیت شامل فراخ ذهنیo ، روان رنجور خویی N، برونگراییE، خوشایندی(توافق)A و وجدانی بودن بودن C اندازه گیری می گردد(مک کی،کاستا،1992).
این پرسش نامه شامل 60 گویه و در شمار پرسش نامه های بسته پاسخ است و برای هر عامل، 12 ماده وجود دارد. پاسخ دهی به این آیتم ها در قالب مقیاس 5 درجه ای (کاملا موافقم، موافق، نظری ندارم، مخالف، کاملا مخالف) امکان پذیر است. روش نمره گذاری به صورت 0،1،2،3،4(با در نظر گرفتن گویه های منفی) می باشد.
در جدول 1-3 حیطه های ویژگی های شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI و گویه های آنان آورده شده است.
جدول 1-3. حیطه های ویژگی های شخصیتی پنج عاملی NEO-FFI و گویه های ان
پنج عامل نئو
گویه ها
روان رنجور خویی N
1و6و11و16و21و26و31و36و41و46و51و56
برونگراییE
2و7و12و17و22و32و37و42و47و52و57
باز بودنO
3و8و13و18و23و28و33و38و43و48و53و58
خوشایندی A
4و9و14و19و24و29و34و39و44و49و54و59
وجدانی بودنC
5و10و15و20و25و30و35و40و45و50و55و60
روایی محتوایی
ابتدا پرسشنامه ها در اختیار 12 تن از اساتید دکتری مدیریت ورزشی قرار گرفت تا درباره محتوی سؤالات و تناسب آن ها با اهداف پژوهش قضاوت و داوری کنند. و نظرات آنها جهت پرسش نامه اعمال شد.
پایایی پرسش نامه ویژگی های شخصیتی NEO-FFI
مک کری و کاستا این آزمون را بر روی 208 نفر از دانشجویان به فاصله 3 ماه اجرا کردند و ضریب پایایی برای پنج عامل C,A,O,E,N به ترتیب 83/0، 75/0، 80/0، 79/0، 79/0 به دست آمده است. مک کری و کاستا (2004) در مطاله ای که به منظور تجدید نظر در پرسش نامه NEO-FFI بر روی 1492 نفر از افراد بزرگسال انجام دادند، ضریب آلفا کرونباخ C,A,O,E,N را به ترتیب 86/0 ، 80/0 ، 75/0 ،69/0 ،79/0، گزارش کردند.
در تحقیقی که توسط روشن و همکاران(1385) با موضوع بررسی ویژگی روانسنجی پرسش نامه شخصیتی 5 عامل نئو بر روی 604 نفر از دانشجویان شاهد ، امیر کبیر و تهران انجام شد، پایایی پرسش نامه نئو را به ترتیب C=0/81,A=0/55,O=0/35,E=0/58,N=0/83 بدست آوردند.
در تحقیق حاضر برای تعیین پایایی پرسش نامه ویژگی های شخصیتی ، از روش آلفای کرونباخ و تنصیف استفاده شد. ضرایب پایایی هر کدام از فاکتورهای ویژگی های شخصیتی در جدول 2-3 آمده است
جدول 2-3 ضرایب پایایی پرسش نامه ویژگی های شخصیتی نئو در تحقیق حاضر
شاخص آماری
مقیاس
ضرایب پایایی
آلفای کرونباخ
تنصیف
روان رنجور خویی N
69/0
71/0
برون گرایی E
66/0
67/0
باز بودنO
58/0
61/0
خوشایندی A
63/0
64/0
وجدانی بودن C
61/0
62/0
همان طور که در جدول 2-3 مشاهده میشود ضرایب پایایی فاکتور های مختلف پرسش نامه از 58/0 تا 71/0 نوسان دارد و نشانگر ضریبی مطلوب برای این پرسش نامه است.
3-6-2. پرسشنامه استاندارد سبکهای مدیریت تعارض
پرسش نامه سبک های تعارض که به وسیله پوتنام و ویلسون طراحی شده است. این پرسش نامه در کتاب رفتار سازمانی رابینز (1991، به نقل از مقیمی،1385) آورده شده است و پنج شیوه مدیریت تعارض را که شامل اجتناب ، تطبیق یا سازش، همکاری مصالحه و رقابت است در درون سه راهبرد کنترل، عدم مقابله و راه حل گرایی مورد سنجش قرار می دهد. این پرسش نامه شامل 30 سوال 7 گزینه ای که به شکل لیکرت طراحی و از 1 تا 7 امتیاز بندی شده است.
این سه استراتژی به شماره گویه های پرسش نامه در جدول 3-3 زیر آمده است:
الف- استراتژی عدم مقابله: شامل شیوه های اجتناب، تطبیق یا سازش می شود.
ب-استراتژی راه حل گرایی: شامل شیوه ای همکاری و مصالحه است
ج-استراتژی کنترل: این استراتژی با شیوه رقابتی یکسان است.
جدول 3-3راهبرد مدیریت تعارض و گویه های آن
سبک های مدیریت تعارض
شماره گویه ها
استراتژِی عدم مقابله
2و5و7و12و1و15و23و24و25و27و28و29
استراتژی راه حل گرایی
1و4و6و8و9و11و13و16و19و20و21
استراتژی کنترل
3و10و17و18و22و26و30
پایایی پرسش نامه مدیریت تعارض
ضریب پایایی این پرسش نامه توسط مولایی(1387)با استفاده از آلفای کرونباخ وتنصیف برابر با 80/0 و 87/0 گزارش شده است در تحقیق دیگری که توسط اشکوه طاهری (1385)بر روی 20 نفر از مدیران ادارات تربیت بدنی و مدیران تربیت بدنی ادارات آموزش و پرورش استان خراسان رضوی انجام شد ضریب پایایی این پرسش نامه از طریق فرمول آلفا کرونباخ 87/0بدست آمد(مولایی،1387)
در تحقیق حاضر برای تعیین پرسش نامه راهبرد مدیریت تعارض از روش آلفای کرونباخ وتنصیف استفاده شد. ضرایب پایایی هر کدام از راهبرد های مدیریت تعارض در جدول 4-3 نشان داده شده است.
جدول 4-3 ضرایب پایایی پرسش نامه مدیریت تعارض در تحقیق حاضر
شاخص ماری
مقیاس
ضرایب پایایی
آلفای کرونباخ
تنصیف
استراتژی عدم مقابله
58/0
62/0
استراتژی کنترل
75/0
78/0
استراتژی راه حل گرایی
69/0
72/0
همان طور که در جدول 4-3 مشاهده می شود ضرایب پایایی فاکتور های مختلف پرسش نامه مدیریت تعارض از 58/0 تا 78/0 نوسان دارد.
3-7. روش تجزیه و تحلیل داده ها
در این پژوهش برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار توصیفی و استنباطی استفاده گردید. از آمار توصیفی برای طبقه بندی و تنظیم داده ها و تعیین شاخص مرکزی(میانگین) و شاخص پراکنندگی(انحراف معیار) و ترسیم نمودار های مختلف استفاده شد. هم چنین برای تجزیه و تحلیل داده ها از آمار استنباطی ( همبستگی پیرسون،رگرسیون چند گانه و روش آفای کرونباخ و تنصیف (جهت محاسبه ضرایب پایایی) استفاده شد.
لازم به ذکر است فرضیه های پژوهش در سطح معنا داری P0/05 مورد بررسی قرار گرفته اند. و برای تجزیه و تحلیل از نرم افزار SPSS18 استفاده شد.
فصل چهارم
یافته های تحقیق
4-1. مقدمه
در این فصل با استفاده از اطلاعات به دست آمده از پرسشنامه ، ابتدا به بررسی یافته های توصیفی و سپس با استفاده از آمار استنباطی به تجزیه و تحلیل داده ها پرداخته شد. لازم به ذکر است که جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار SPSS استفاده شده است.
4-2. یافتههای مربوط به متغیرهای

مطلب مشابه :  مقاله رایگان با موضوعMin، مولاریته، 7-10

دیدگاهتان را بنویسید