No category

پایان نامه رایگان با موضوع آیین دادرسی، دادرسی مدنی، آیین دادرسی مدنی

دانلود پایان نامه

………………………………………………………………………………………………………………………….55
2- 4- 2- 6- اعتراض به صحت و سقم وصیت نامه ابرازی در گواهی حصر وراثت …………………………………………………..56
2- 5- اعتراض خارج از مهلت ……………………………………………………………………………………………………………………………..57
2- 6- نتیجه اعتراض به گواهی انحصار وراثت در حین و بعد از تقسیم ترکه ……………………………………………………………..57
2- 6- 1- اعتراض به انحصار وراثت در حین تقسیم ترکه ………………………………………………………………………………………..57
2- 6- 2- برگشت اقدامات انجام شده پس از اصلاح گواهی حصر وراثت …………………………………………………………………58
2- 6- 2- 1- هنگامی که مال غیر به تساوی در حصص شرکا قرار گیرد ……………………………………………………………………58
2- 6- 2- 2- هنگامی که مال غیر در تمام حصص شرکا مفروزاً به تساوی نباشد ………………………………………………………..59
2- 7- بررسی گواهی های متعارض ………………………………………………………………………………………………………………………63
نتیجه گیری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….64
پیشنهادات …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………66
فهرست منابع …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….67
ضمائم ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….70
Abstract ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………95
فهرست شکل ها
عنوان صفحه
شکل شماره 1- دادخواست حصر ورثه در زمان فعلی ………………………………………………………………………………………………71
شکل شماره 2- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه اول (محدود) …………………………………………………….73
شکل شماره 3- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه دوم (محدود) …………………………………………………….74
شکل شماره 4- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه سوم (محدود) ……………………………………………………75
شکل شماره 5- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه اول (نامحدود) …………………………………………………..76
شکل شماره 6- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه دوم (نامحدود) …………………………………………………..77
شکل شماره 7- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به طبقه سوم (نامحدود) ………………………………………………….78
شکل شماره 8- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به اقلیت های مذهبی (محدود) ………………………………………..79
شکل شماره 9- دادخواست حصر ورثه در زمان سابق مربوط به اقلیت های مذهبی (نامحدود) ………………………………………80
شکل شماره 10- استشهادیه مربوط به طبقه اول ………………………………………………………………………………………………………81
شکل شماره 11- استشهادیه مربوط به طبقه دوم ……………………………………………………………………………………………………..83
شکل شماره 12- استشهادیه مربوط به طبقه سوم …………………………………………………………………………………………………….85
شکل شماره 13- گواهی فوت ………………………………………………………………………………………………………………………………87
شکل شماره 14- اظهارنامه مالیات بر ارث ……………………………………………………………………………………………………………..88
شکل شماره 15-گواهی‌نامه واریز مالیات بر ارث ………………………………………………………………………………………………….. 90
شکل شماره 16- گواهی حصر وراثت محدود فعلی ………………………………………………………………………………………………..91
شکل شماره 17- گواهی حصر وراثت نامحدود فعلی ………………………………………………………………………………………………92
شکل شماره 18- گواهی حصر وراثت محدود در زمان سابق …………………………………………………………………………………….93
شکل شماره 19- گواهی حصر وراثت نامحدود در زمان سابق ………………………………………………………………………………….94
علائم و اختصارها
ق. ا. ح. ………………………………………………………………….قانون امور حسبی مصوب 1319 و اصلاحیه های بعدی آن
ق. ج. ……………………………………………………………………قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب مصوب 1379
ق. ق. ……………………………………………………………………قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318
ق. م. ………………………………………………………………………قانون مدنی مصوب 1307
ق. م. م. …………………………………………………………………..قانون مالیات های مستقیم مصوب 1345
چکیده
اولین و مهمترین اقدامی که ورثه پس از فوت متوّفی باید انجام بدهند اخذ گواهی انحصار وراثت است. با اخـذ این گواهی و
مشخص شدن تعداد ورثـه و نسبت آنها با متوّفـی و سهم‌الارث ایشان فرآینـد تقسیم و تصفیه امـوال متوّفـی به سهولت انجام
می‌گیرد و تکلیف ماترک و مطالبات و بدهی های متوّفی روشن می‌شود. هر چند ظاهراً گواهـی حصر وراثت قاطـع است ولی
قانونگذار آن را قابل اعتراض دانسته از جمله آنکه بعضی از افراد با وارث شناختن خود و ذکر اینکه نام آنها در گواهـی نیامده
اعتراض نمایند ولی در خصوص اینکه طلبکاران و بدهکاران متوّفی بتوانند به عنوان معترض مطـرح باشند اختلاف نظر است.
به نظر می‌رسد طلبکار حق اعتراض دارد ولی بدهکار حق اعتراض ندارد. در همین راستا در این نوشتار سعی ما بـر این است
که به اولین اقدام وراث برای اثبات هویت و ارتباط خود با مورث و درخواست گواهـی انحصار وراثت و چگونگی صدور آن
و موارد اعتراض به گواهـی مزبور بپردازیم. روش تحقیـق در این نوشتار، مبتنی بر روش کتابخانه‌ای و میـدانی بوده و در ایـن
راستا سعی شده به آراء و نظریات مشورتی که در این خصوص ارائه شده اشاره و مورد مطالعه و ارزیابی قرار گرفته و تلاش
شده تا تمـام قوانین ذی‌ربط مورد بررسی و در صورت لزوم مورد استفاده قرار گیرد.
واژگان کلیدی:
گواهی انحصار وراثت، اعتراض به گواهی انحصار وراثت، ذینفع
مقدمه
انسان ها در حیـات اجتماعی خـود با یکدیگر در تعامل می‌باشند در نتیجه این تعامل آثار حقـوقی بر روابط
موجـود بین آنها مترتب می‌شود این تعاملات و آثـار نه تنها در زمان حیات افراد، بلکه بعد از فـوت آنها نیز
همچنان ادامه دارد به این شکل که هرگاه شخصی از دنیا می‌رود از خود اموال و حقوق مالی به جا می‌گذارد
مسئله ارث کـه اکثر علمای حقـوق را به خـود مشغول نموده و هـر یک به ترتیبی آن را مرتـب کرده است،
عبارت از دانستن این که دارایی و حقوق شخص باید بعد از فـوت او به چه کسی برسد، آیا مـاترک او باید
به اشخاصی منتقل شود که قانون معین می‌کند و یا به کسانی که خود او انتخاب می‌نماید؟
بدیهی است که هر کس در دنیا به یک عده از اشخاص علقه تامی دارد و مایل است که بعد از فـوت
او اگر اموال و حقوقی دارد به همان اشخاص منتقل شود. کسانی که در درجـه اول و بیشتر از دیگران طرف
علقـه و محبت یک نفـر واقع می‌شوند کسانی هستند کـه آن یک نفر باعث وجـود آنها شده و یا آنها باعث
وجود او شده‌اند این اشخاص عبارتند از اولاد و ابوین انسان، پس اولاد و ابویـن کسانی خواهند بود که بـه
حکم طبیعت بعد از فوت یک نفر باید در درجه اول قائم مقام او شده و دارایی او را قهراً تملک کنند.
هرگاه یک نفر نه اولاد داشته باشد و نه ابوین، بدیهی است که علقه و محبت او بیشتر به اجداد او که
در این صورت به منزله ابوین می‌باشند و همچنین به برادر و خواهر او متوجه خواهد بود. به همین طریق به
هر درجه‌ای که شخص از داشتن ارحامی که به واسطه اقربیت اولویت دارند محروم باشد علقـه و محبت او
متوجه اقربای دورتر او می‌گردد. پس ب

مطلب مشابه :  پایان نامه با موضوعتحت درمان

دیدگاهتان را بنویسید