پایان نامه مدیریت

پایان نامه رشته مدیریت با موضوع: ارزیابی عملکرد

دانلود پایان نامه

رشت
0.443075
0.402311
0.422693
0.400027
0.743949
0.571988
تختی رشت
0.789933
0.748455
0.769194
0.48857
1
0.744285
خشکبیجار
0.999994
0.994801
0.997398
0.76112
0.999998
0.880559
رودبار
0.999998
0.483845
0.741922
0.520647
0.599992
0.560319
علوم پزشکی رشت
0.622059
0.685706
0.653883
0.493897
0.659096
0.576497
ماسال
1
0.999999
1
0.999998
0.836137
0.918068
شهیدبهشتی رشت
0.390659
0.38265
0.386655
0.394971
0.814825
0.604898
مطهری رشت
0.789048
0.686646
0.737847
0.452518
1
0.726259
گلباغ نماز رشت
0.371152
0.36948
0.370316
0.329249
0.627877
0.478563
امام خمینی لاهیجان
0.47757
1
0.738785
1
1
1
ب رسول اکرم رشت
0.600862
0.686364
0.643613
0.519669
0.947374
0.733522
تامین اجتماعی رودسر
0.636621
0.508979
0.5728
0.437083
1
0.718541
غازیان انزلی
0.576669
0.729976
0.653323
0.708658
0.751286
0.729972
لاکانی رشت
0.874115
1
0.937057
0.815362
0.776517
0.795939
گلسار رشت
1
0.892779
0.94639
0.999998
0.999999
0.999998
میانگین کارایی کلیه شعب
0.650339
0.604005
0.749843
در تحلیل پنجره ای میانگین سطری به معنای میانگین کارایی در طول هر پنجره است در جدول بالا طول هر پنجره دو سال است بنابراین میانگین کارایی هر دو سال در ستون آخر نوشته شده است. در جدول زیر میانگین کارایی شعب بصورت خلاصه اورده شده است.

جدول 4-3) میانگین کارایی سطری در دوره های دو ساله(سطری)
شعبه
میانگین کارایی دو سال 90-89
میانگین کارایی دو سال 91-90
مرکزی رشت
1
0.975068
مرکزی بندر انزلی
0.710697
0.60254
مرکزی لاهیجان
0.665856
0.480882
منجیل
0.442166
0.489743
آستارا
0.383397
0.368703
مرکزی لنگرود
0.525162
0.413672
مرکزی رودسر
0.586605
0.791642
تالش
0.556346
0.517092
آزادگان رشت
0.459055
0.627377
فومن
0.66688
0.66253
آستانه
0.570525
0.553485
سبزه میدان رشت
0.761601
0.713709
بازار رشت
0.520791
0.438514
صومعه سرا
0.785322
0.605431
لوشان
0.432725
0.525354
لشت نشاء
0.752454
0.707262
بازار رودسر
0.87025
0.728321
پزشکان رشت
0.994363
0.920625
سیاهکل
0.565355
0.527175
بازار لنگرود
0.481478
0.517285
شهرصنعتی رشت
0.657937
0.619746
رضوانشهر
0.475438
0.564609
شهدای رشت
0.528125
0.541499
کلاچای
0.369467
0.442145
شفت
0.751584
0.70457
طالقانی رشت
0.422693
0.571988
تختی رشت
0.769194
0.744285
خشکبیجار
0.997398
0.880559
رودبار
0.741922
0.560319
علوم پزشکی رشت
0.653883
0.576497
ماسال
1
0.918068
شهیدبهشتی رشت
0.386655
0.604898
مطهری رشت
0.737847
0.726259
گلباغ نماز رشت
0.370316
0.478563
امام خمینی لاهیجان
0.738785
1
ب رسول اکرم رشت
0.643613
0.733522
تامین اجتماعی رودسر
0.5728
0.718541
غازیان انزلی
0.653323
0.729972
لاکانی رشت
0.937057
0.795939
گلسار رشت
0.94639
0.999998
همانگونه که مشاهده می شود در پنجره های با طول دوره دوساله 89-90، دو شعبه(مرکزی رشت و ماسال) و در پنجره دو ساله 90-91 تنها شعبه (امام خمینی لاهیجان) شعب کارا بوده اند. لازم به ذکر است که کارایی گلسار رشت نیز بسیار نزدیک یک بوده و می توان در دوره دوساله 1390-1391 این شعبه را نیز جز شعب کارا مد نظر قرار داد.
نمودار4-2) میانگین سطری کارایی در دوره های دو ساله(سطری)
در جدول کارایی شعبات بانک، در هر سال با توجه به طول پنجره، چندین کارایی محاسبه شده است برای نمونه با در نظر گرفتن طول پنجره 2 سال، برای سال 90 دو کارایی و برای سال 89 و 91 که ابتدا و انتهای پنجره هستند یک کارایی در هر سال محاسبه شده است. بنابراین می توان در هر سال میانگین کارایی ها را محاسبه کرد بنابراین به ازای هر سال یک میانگین کارایی برای هر شعبه محاسبه می گردد که در جدول و نمودار زیر بصورت خلاصه آماده است. همانگونه که مشاهده می شود سه شعبه در سال 1389، یک شعبه در سال 1390 و پنج شعبه در سال 1391 به عنوان واحدهای کارا معرفی گردیدند.
جدول 4-4) میانگین کارایی در هر سال
شعبه
سال 89
سال 90
سال 91
مرکزی رشت
1
0.975068
1
مرکزی بندر انزلی
0.612032
0.663833
0.686776
مرکزی لاهیجان
0.615789
0.577074
0.523538
منجیل
0.486274
0.395168
0.587207
آستارا
0.36769
0.326864
0.482783
مرکزی لنگرود
0.497852
0.450441
0.478935
مرکزی رودسر
0.597388
0.610152
0.938802
تالش
0.535223
0.48369
0.644271
آزادگان رشت

برای دانلود متن کامل پایان نامه ، مقاله ، تحقیق ، پروژه ، پروپوزال ،سمینار مقطع کارشناسی ، ارشد و دکتری در موضوعات مختلف با فرمت ورد می توانید به سایت  77u.ir  مراجعه نمایید
رشته مدیریت همه موضوعات و گرایش ها : صنعتی ، دولتی ، MBA ، مالی ، بازاریابی (تبلیغات – برند – مصرف کننده -مشتری ،نظام کیفیت فراگیر ، بازرگانی بین الملل ، صادرات و واردات ، اجرایی ، کارآفرینی ، بیمه ، تحول ، فناوری اطلاعات ، مدیریت دانش ،استراتژیک ، سیستم های اطلاعاتی ، مدیریت منابع انسانی و افزایش بهره وری کارکنان سازمان

مطلب مشابه :  منابع مقاله دربارهتحقیق)

در این سایت مجموعه بسیار بزرگی از مقالات و پایان نامه ها با منابع و ماخذ کامل درج شده که قسمتی از آنها به صورت رایگان و بقیه برای فروش و دانلود درج شده اند

0.425273
0.450184
0.847223
فومن
0.59971
0.632179
0.794752
آستانه
0.561794
0.526744
0.632737
سبزه میدان رشت
0.658738
0.727828
0.836226
بازار رشت
0.620428
0.384881
0.528421
صومعه سرا
0.784504
0.663328
0.670347
لوشان
0.534597
0.327014
0.727533
لشت نشاء
0.536083
0.781677
0.819995
بازار رودسر
0.999997
0.763252
0.670641
پزشکان رشت
0.988727
0.938416
0.964418
سیاهکل
0.625527
0.508375
0.542784
بازار لنگرود
0.423618
0.477583
0.618742
شهرصنعتی رشت
0.759404
0.544162
0.707638
رضوانشهر
0.492231
0.450214
0.687436
شهدای رشت
0.539753
0.513556
0.572385
کلاچای
0.363447
0.358162
0.543453
شفت
0.815704
0.68349
0.729624
طالقانی رشت
0.443075
0.401169
0.743949
تختی رشت

 
 
0.789933
0.618513
1
خشکبیجار
0.999994
0.877961
0.999998
رودبار
0.999998
0.502246
0.599992
علوم پزشکی رشت
0.622059
0.589801
0.659096
ماسال
1
0.999999
0.836137
شهیدبهشتی رشت
0.390659
0.38881
0.814825
مطهری رشت
0.789048
0.569582
1
گلباغ نماز رشت
0.371152
0.349364
0.627877
امام خمینی لاهیجان
0.47757
1
1
ب رسول اکرم رشت
0.600862
0.603017
0.947374
تامین اجتماعی رودسر
0.636621
0.473031
1
غازیان انزلی
0.576669
0.719317
0.751286
لاکانی رشت
0.874115
0.907681
0.776517
گلسار رشت
1
0.946389
0.999999
نمودار 4-3) میانگین کارایی در هر سال(ستونی)
4-2-3- ارزیابی کارایی(طول پنجره سه سال)
در این حالت هر سه سال یک پنجره را تشکیل می دهند با توجه به اینکه طول پنجره با طول ارزیابی کل برابر است بنابراین برای هر شعبه فقط یک پنجره ایجاد می شود. نتایج محاسبه کارایی در جدول زیر آمده است.
جدول4-5) ارزیابی کارایی شعب بانک با طول پنجره سه سال
شعبه
سال 89
سال 90
سال 91
میانگین کارایی
مرکزی رشت
0.67048
0.948856
1
0.873112
مرکزی بندر انزلی
0.443538
0.518304
0.686776
0.54954
مرکزی لاهیجان
0.445322
0.434802
0.519785
0.466636
منجیل
0.477959
0.383017
0.587207
0.482728
آستارا
0.264403
0.254624
0.482783
0.333937
مرکزی لنگرود
0.362743
0.348409
0.471476
0.394209
مرکزی رودسر
0.597388
0.575821
0.938802
0.704004
تالش
0.422614
0.389912
0.644271
0.485599
آزادگان رشت
0.380862
0.407531
0.847223
0.545205
فومن
0.516052
0.529491
0.794752
0.613432
آستانه
0.523715
0.442973
0.632737
0.533142
سبزه میدان رشت
0.534746
0.591192
0.836226
0.654055
بازار رشت
0.496227
0.348608
0.528421
0.457752
صومعه سرا
0.640211
0.537056
0.670347
0.615871
لوشان
0.528094
0.323174
0.727533
0.526267
لشت نشاء
0.536083
0.594529
0.819995
0.650202
بازار رودسر
0.89188
0.740502
0.670641
0.767675
پزشکان رشت
0.914701
0.876832
0.964418
0.918651
سیاهکل
0.625527
0.505184
0.542784
0.557831
بازار لنگرود
0.368767
0.404515
0.618742
0.464008
شهرصنعتی رشت
0.754356
0.515663
0.67897
0.649663
رضوانشهر
0.492231
0.434976
0.687436
0.538214
شهدای رشت
0.53467
0.497571
0.565391
0.532544
کلاچای
0.363447
0.340837
0.543453
0.415912
شفت
0.748657
0.679516
0.729624
0.719266
طالقانی رشت
0.443075
0.388579
0.743949
0.525201
تختی رشت
0.496354
0.48857
1
0.661641
خشکبیجار
0.999994
0.595199
0.999998
0.865064
رودبار
0.999998
0.483845
0.599992
0.694611
علوم پزشکی رشت
0.530944
0.493897
0.659096
0.561313
ماسال
0.999999
0.831858
0.836137
0.889331
شهیدبهشتی رشت
0.379149
0.378625
0.801131
0.519635
مطهری رشت
0.521057
0.452518
1
0.657858
گلباغ نماز رشت
0.361516
0.328976
0.627877
0.439456
امام خمینی لاهیجان
0.47757
1
1
0.825857
ب رسول اکرم رشت
0.599051
0.519603
0.947374
0.688676
تامین اجتماعی رودسر
0.511554
0.407834
1
0.639796
غازیان انزلی
0.55432
0.49106
0.751286

0.598889
لاکانی رشت
0.750766
0.815362
0.757893
0.774673
گلسار رشت
1
0.781483
0.999999
0.927161
میانگین کارایی کلیه شعب
0.579
0.527033
0.747863

در نمودار زیر میانگین کارایی ها در هر سال به ازای هر شعبه نمایش داده شده است.

نمودار 4-4) میانگین کارایی در هر سال(ستونی)

4-3- محاسبه کارایی شعبات بانک با مدل رسته ای سلسله مراتبی
در بعضی از سازمان ها یک وضعیت مدیریتی دیگری نیز وجود دارد که در آن مدیر کنترل کامل بر بعضی از عوامل ندارد. برای مثال در ارزیابی عملکرد شعبه هایی از یک فروشگاه بزرگ لازم است محیط و شرایط فروش آن را در نظر بگیریم.
برای نمونه آیا این شعبه در یک محیط رقابتی جدی حضور دارد آیا در یک شرایط تجاری عادی است و یا بطور نسبی از برتری های محیطی برخوردار است. اگر این شعبه را بدون در نظر گرفتن شرایطی که در آن قرار دارد ارزیابی شود نسبت به شعبه ای که در شرایط رقابتی جدی قرار دارد ناعادلانه رفتار و نسبت به شعبه ای که دارای مزیت محیطی هست بیش از حد ساده انگاری کرده ایم. بنابراین لازم است ارزیابی آن ها با دقت بیشتری مد نظر قرار گیرد.
همین مساله برای شعبات بانک نیز صدق می کند. بنابراین برای اینکه کارایی ها عادلانه محاسبه شود می‎بایست کارایی شعبات در رسته خودشان محاسبه شود. برای برخورد با چنین شرایطی استفاده از رسته‎های سلسله مراتبی مناسب است. بر اساس این مدل ابتدا شعبات درجه چهار با هم مقایسه می شوند و نمره کارایی انها بدست می آید سپس شعبه های درجه 3 و درجه 4 با هم ارزیابی می شوند و کارایی شعبات درجه 3 محاسبه می شود. در ادامه شعبات درجه 2 با درجه 3 و 4 مقایسه می شود و کارایی شعبات درجه 2 محاسبه می گردد و در نهایت شعبات ممتاز با همه شعبات ارزیابی می شود و نمره کارایی شعبات ممتاز محاسبه می گردد. به همین ترتیب کارایی شعب از طریق مدل رسته ای سلسله مراتبی با رویکرد خروجی محور محاسبه گردید که نتایج محاسبه شده در جدول زیر آمده است:

مطلب مشابه :  منابع مقاله درموردارزیابی عملکرد

جدول (4-6) محاسبه کارایی شعبات بانک با مدل رسته ای سلسله مراتبی – سال 1389
رتبه
کارایی
درجه
شعبه
1
1
ممتاز
مرکزی رشت
1
1
درجه 2
مرکزی لاهیجان
1
1
درجه 2
سبزه میدان رشت
1
1
درجه 2
صومعه سرا
1
1
درجه 3
بازار رودسر
1
1
درجه 2
پزشکان رشت
1
1
درجه 3
شفت
1
1
درجه 3
تختی رشت
1
1
درجه 4
ماسال
1
1
درجه 2
ب رسول اکرم رشت
1
1
درجه 4
لاکانی رشت
1
1
درجه 3
گلسار رشت
2
0.9999932
درجه 4
رودبار
3
0.9999911
درجه 4
تامین اجتماعی رودسر
4
0.9999764
درجه 4
خشکبیجار
5
0.9999699
درجه 4
غازیان انزلی
6
0.9557877
درجه 3
فومن
7
0.9213765
درجه 3
مطهری رشت
8
0.8860289
درجه 2
مرکزی بندر انزلی
9
0.8784337
درجه 3
تالش
10
0.8698741
درجه 3
آستانه
11
0.8497649
درجه 3
شهرصنعتی رشت
12
0.8483272
درجه 4
امام خمینی لاهیجان
13
0.8151092
درجه 3
سیاهکل
14
0.8096683
درجه 3
بازار لنگرود
15
0.8043279
درجه 4
لشت نشاء
16
0.8010909
درجه 4
رضوانشهر
17
0.7954349
درجه 3
بازار رشت
18
0.7533786
درجه 2
مرکزی لنگرود
19
0.7436643
درجه 2
مرکزی رودسر
20
0.7325702
درجه 2
علوم پزشکی رشت
21
0.7259417
درجه 4
طالقانی رشت
22
0.7169181
درجه 3
آزادگان رشت
23
0.693285
درجه 4
لوشان
24
0.6802908
درجه 3
منجیل
25
0.6718461
درجه 3
شهدای رشت
26
0.6681296
درجه 3
آستارا
27
0.5555761
درجه 3
شهیدبهشتی رشت
28
0.5017002
درجه 4
کلاچای
29
0.4845257
درجه 3
گلباغ نماز رشت
همانطور که مشاهده می شود شعب مرکزی رشت (ممتاز)، مرکزی لاهیجان، سبزه میدان رشت، صومعه سرا، پزشکان رشت، رسول اکرم رشت (در بین شعب درجه 2)، بازار رودسر، شفت، تختی رشت، گلسار رشت (در بین شعب درجه 3)، لاکانی رشت، ماسال (در بین شعب درجه 4)، به عنوان واحدهای کارا معرفی گردیدند همچنین واحد خشکبیجار، رودبار، تامین اجتماعی رودسر و غازیان انزلی (در بین شعب درجه چهار) نیز بدلیل نزدیکی بسیار به عدد یک (99/99 درصدی) نیز می توانند جزء واحدهای کارا درنظر گرفته شوند.
در ادامه نمودار رتبه بندی شعب بانک امده است:
نمودار (4-5) محاسبه کارایی شعب بانک – سال 1389
در ادامه با مقایسه شعبات ناکارا با واحد های مرجع، مقدار بهینه هر کدام از خروجی ها بدست می آید از این طریق مشخص می شود هر شعب ناکارا چقدر خروجی ها خود را افزایش دهد تا کارایی آن به اندازه مجموعه مرجع خود برسد. در جدول زیر از معکوس کارایی هر شعبه استفاده شده است به این ترتیب که اگر مقدار معکوس کارایی بیشتر از یک باشد به معنای ناکارا بودن آن شعبه است. برای مثال مقدار کارایی شعبه مرکزی بندر انزلی 128/1 است که نشان می دهد 128/. ناکارایی دارد و باید به همین میزان خروجی ها را افزایش دهد تا کارایی آن بهبود یابد.
جدول (4-7) محاسبه مقدار بهینه هر یک از خروجی ها- 1389
سپرده ها
تسهیلات و مطالبات
معکوس کارایی
شعبه
میزان تغییر(%)
مقدار بهینه
میزان تغییر(%)
مقدار بهینه
0%
330,534,601,349
0%
353,413,011,823
1
مرکزی رشت
13%
75,362,124,295
13%
89,470,118,036
1.128
مرکزی بندر انزلی
0%
110,028,257,986
0%
110,503,309,936
1
مرکزی لاهیجان
47%
62,261,583,886
47%
63,850,703,868
1.469
منجیل />50%
78,541,907,890
50%
70,593,435,466
1.496
آستارا
33%
89,815,686,745
33%
90,639,577,753
1.327
مرکزی

پاسخی بگذارید